+   *    +     +     
About Us 
The Issues 
Our Research Products 
Order Publications 
Multimedia 
Press Room 
Resources for Monitor Researchers 
ARCHIVES HOME PAGE 
    >
 
Table of Contents
Country Reports
Polska, Landmine Monitor Report 2002

Polska

Kluczowe wydarzenia od maja 2001 r.: Polska brała udział w procesie negocjacji Traktatu Ottawskiego i podpisała go w grudniu 1997 r. Nie podjęła jednak żadnych konkretnych działań na rzecz jego ratyfikacji. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oszacowali koszt zniszczenia min przeciwpiechotnych, znajdujących się arsenałach Polski, na „kilka milionów złotych.” Nieoficjalnie wielkość polskich zasobów została określona na ponad jeden milion. Wojska inżynieryjne wyszczególniły typy składowanych min. W 2001 r. Polska przeznaczyła około $6 milionów na oczyszczanie i zabezpieczanie min i niewybuchów na terytorium kraju. Zniszczono 3 842 miny i 45 000 niewybuchów. W marcu 2002 r. 39 polskich saperów zostało wysłanych do Afganistanu.

Polityka wobec zakazu min

Rzeczpospolita Polska podpisała „Konwencję o zakazie użycia, składowania, produkcji i przenoszenia min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu” 4 grudnia 1997 r., stawiając warunki konieczne dla ratyfikacji. W 2002 r. stanowisko to zostało potwierdzone: „[R]ratyfikacja jest uzależniona od przyłączenia się do Konwencji stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, wszystkich państw naszego regionu oraz wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych środków alternatywnych dla min przeciwpiechotnych. Dotychczas żaden z tych warunków nie został spełniony. W chwili obecnej ratyfikacja oznaczałaby pozbawienie Sił Zbrojnych ważnego środka walki systemu obrony narodowej.”[1]

Polska uczestniczyła w Trzecim Spotkaniu Państw Stron Konwencji we wrześniu 2001 r. w Managui w Nikaragui. W zaprezentowanym stanowisku określiła Traktat Ottawski jako „doskonały przykład dokumentu, który służy szlachetnemu celowi humanitarnemu” i „zapewnia Państwom podstawę do rozwiązania kryzysu spowodowanego minami, nie tylko poprzez wprowadzenie zakazu politycznego, ale również dzięki określeniu zasad rozminowywania i pomocy ofiarom.” Zauważono również, że, podczas gdy „uwarunkowania bezpieczeństwa niektórych Państw umożliwiły im ratyfikację Konwencji Ottawskiej, nasze szczególne wymogi obronności jak dotychczas nie pozwoliły nam na podjęcie podobnych kroków.”[2] Polska poparła także stanowisko wygłoszone przez Belgię w imieniu Unii Europejskiej, która zaapelowała do państw nie będących stroną Konwencji o jak najszybsze przystąpienie.[3]

29 listopada 2001 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego Polska głosowała za przyjęciem Rezolucji 56/24M wzywającej do uniwersalizacji Traktatu Ottawskiego.

Polska brała udział w spotkaniach Komitetów Stałych Konwencji w styczniu i maju 2002 r.[4] Na spotkaniu w styczniu 2002 r., Polska oświadczyła: „Pomimo poparcia dla Konwencji, nadal nie jesteśmy w pełni gotowi do rezygnacji z min przeciwpiechotnych...Potrzebujemy pozyskać odpowiednie środki alternatywne. Proces ten wymaga czasu. Niemniej jednak Polska pragnie być postrzegana jako państwo, którego położenie strategiczne i bolesne doświadczenia historyczne usprawiedliwiają opóźnienie w rezygnacji z tego rodzaju broni. Jednocześnie jesteśmy gotowi oznajmić, że ratyfikacja Konwencji Ottawskiej przez nasze państwo jest sprawą bliskiej przyszłości.”[5]

W wyniku przeprowadzenia wywiadów w celu sprecyzowania wyrażenia „bliska przyszłość” okazało się, że może to oznaczać pięć a nawet dziesięć lat. Obecnie Polskie siły zbrojne przechodzą 6-letni proces modernizacji i decyzja o ratyfikacji może być uzależniona od decyzji w sprawie wyposażenia zbrojnego.[6]

Podczas Trzeciego Spotkania Państw Stron i Komitetu Stałego w dniu 1 lutego 2002 r. przedstawiciele Polski wspomnieli również o kontynuowanych poszukiwaniach środków alternatywnych. Za program badań nad rozwiązaniami alternatywnymi oraz harmonogram i ustalenie terminu ratyfikacji opowiadam międzyresortowa grupa robocza, w której reprezentowane są ministerstwa spraw zagranicznych, obrony, finansów, oraz inne instytucje w tym Komitet Badań Naukowych. Począwszy od maja 2001 r., grupa robocza spotyka się raz na miesiąc. Początkowo, prace były zdominowane przez kwestię min przeciwpancernych wobec zmian proponowanych do Konwencji CCW. Na spotkaniu grupy roboczej w lutym 2002 gen. Ryszard Żuchowski omówił osiągnięcia w dziedzinie międzynarodowych badań nad środkami alternatywnymi, potrzebę w/w środków w Polsce oraz aspekty finansowe 6-letniego planu modernizacji.[7]

Wcześniejsze konsultacje posko-kandyjskie dotyczące ratyfikacji i badań nad środkami alternatywnymi były kontynuowane w 2001 r. Strona Kanadyjska udostępniła studium nad środkami alternatywnymi.[8] 15 kwietnia 2002 r. gen. Baril, emerytowany Szef Sztabu Obrony Kanady, złożył wizytę w Polsce. Jej celem były spotkania z przedstawicielami MSZ-u, MON-u i Sztabu Generalnego, których przedmiotem były prace międzyresortowej grupy roboczej, ze szczególnym naciskiem na kwestię badań nad środkami alternatywnymi oraz ratyfikacji Konwencji.[9]

W roku 2001 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej prowadziły rozmowy na temat zniszczenia zasobów min przeciwpiechotnych i rozwoju środków alternatywnych, jak również w kwestii rozminowywania i ratyfikacji także z siłami zbrojnymi Czech, Łotwy i Norwegii.[10] W październiku 2001 r. Polska uczestniczyła w seminarium na temat min, zorganizowanym w ramach Partnerstwa dla Pokoju NATO w Atenach. Zgromadziło ono przedstawicieli 21 państw, ONZ-u oraz organizacji pozarządowych, włączając UN Mine Action Service (UNMAS) i Landmine Monitor.

Jako kontynuację seminarium „Ku zrozumieniu Konwencji Ottawskiej”, które miało miejsce 18-19 czerwca 2001 r., Polska zamierza zorganizować spotkanie regionalne dotyczące min pod koniec 2002 r.[11] Polska określiła się jako „aktywny promotor wartości Konwencji wśród państw naszego regionu.”[12]

W lutym 2001 r. Polska oznajmiła, że zamierza ratyfikować Poprawiony Protokół II Konwencji CCW do końca 2001 r.,[13] czego jednak nie uczyniła. Polska uczestniczyła jako obserwator w Trzeciej Dorocznej Konferencji Państw Stron Poprawionego Protokołu II Konwencji CCW w grudniu 2001 r. Na tym spotkaniu zostało rozdane w formie pisemnej stanowisko Polski, w którym wyjaśniano: „powodem, dla którego Polska nie może w tej chwili dokonać postępu w kwestii ratyfikacji Protokołu jest brak funduszy potrzebnych na modernizację min w zasobach Polskiej Armii”, aby spełniały wymogi Poprawionego Protokołu II, a także „inne, bardziej naglące zobowiązania, co powoduje odpływ środków od projektów modernizacji min.”, Ale, „doskonale zdajemy sobie sprawę z wagi Poprawionego Protokołu II i wszyscy popieramy jego ratyfikację.”[14] Polska poparła stanowisko wygłoszone przez Belgię w imieniu Unii Europejskiej.[15]

Podobnie w styczniu 2002 r. MSZ oświadczyło, że ratyfikacja Poprawionego Protokołu II uległą opóźnieniu, ponieważ Polska starała się uniknąć modernizacji min, które i tak miły być zniszczone po ratyfikacji Traktatu Ottawskiego.[16] W lutym 2002 Ministerstwo poinformowało, że wszystkie zainteresowane sprawą ministerstwa wyraziły zgodę na ratyfikację Poprawionego Protokołu II i oczekuje się, że procedury legislacyjne zakończą się do września 2002 r. Polska nie podda modernizacji swoich zasobów min, a wszystkie koszty związane z przestrzeganiem Protokołu zostaną pokryte przez MON.[17]

Polska uczestniczyła jako Państwo-Strona w Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w grudniu 2001 r. Była współautorem propozycji amerykańsko-duńskiej, mającej na celu zaostrzenie regulacji dotyczących min przeciwpiechotnych. Polska poparła także powołanie grupy eksperckiej, której zadaniem miało być zbadanie możliwości ujęcia kwestii „wybuchowych pozostałości wojny” w Konwencji CCW. Głosowała również za rozciągnięciem Konwencji na konflikty wewnętrzne i wprowadzeniem reżimu weryfikacji.

W raporcie złożonym do OBWE w 2001 r. Polska stwierdzała, że „ czynnie popiera wysiłki na rzecz przyjęcia prawnie wiążącego dokumentu zakazującego transferu min przeciwpiechotnych na forum Konferencji Rozbrojeniowej. Polska uważa, że najważniejszą metodą walki z zagrożeniem minami jest wyeliminowanie możliwości jej przekazywania do regionów wysokiego ryzyka i konfliktów zbrojnych.”[18]

Produkcja, transfer, składowanie

Polskie przemówienie wygłoszone na Trzecim Spotkaniu Państw Stron Konwencji Ottawskiej potwierdzało, że „Polska spełnia wymogi Konwencji w odniesieniu do zakazu produkcji i transferu min przeciwpiechotnych.”[19] Dotychczas nigdy nie podano żadnej dokładnej informacji, co do wielkości i kompozycji zasobów min przeciwpiechotnych w posiadaniu Polski. W styczniu 2002 r. wojskowy przedstawiciel Polski na Stałych Komitetach Konwencji w Genewie nieoficjalnie podał, że polskie zasoby to „ponad milion min przeciwpiechotnych.”[20] Ministerstwo Obrony Narodowej, podobnie jak przy wcześniejszych szacunkach, odmówiło skomentowanie tej liczby.[21] Jednak przedstawiciele Ministerstwa oszacowali koszt zniszczenia zasobów na „kilka milionów złotych”, koszt, który, jak stwierdzili, nie stanowi dla Ministerstwa problemu.[22]

Na podstawie informacji uzyskanych od Wojsk Inżynieryjnych Polska posiada następujące typy min przeciwpiechotnych: PMD-6, POMZ-2, POMZ-2M, PSM-1, PSM-1 bez substancji wybuchowych, do celów ćwiczebnych, MON-100 i MON-100 bez substancji wybuchowych oraz MOP-2 (w bardzo niewielkich ilościach).[23]

Human Rights Watch zidentyfikowało kilka typów min wyprodukowanych i składowanych przez Polskę, które mogą posiadać właściwości przeciwpiechotne: MN-111, MN-121, MN-123 oraz odmiany MPP-B.[24]

Użycie

Ministerstwo Obrony Narodowej oświadczyło, że siły zbrojne Polski nieużywany min w roku 2001 „we wspólnych operacjach lub ćwiczeniach wojskowych z innymi Państwami. Miny przeciwpiechotne są wykorzystywane wyłącznie do szkolenia patroli rozminowywania i to bardzo rzadko i w ograniczonym zakresie.”[25] W przemówieniu Polski na Trzecim Spotkaniu Państw Stron we wrześniu 2001 stwierdzono, że „Polska zawsze traktowała min jako typową broń defensywną, która powinna być wykorzystywana w sposób minimalizujący jakiekolwiek niepożądane skutki.”[26]

Badania i rozwój

Organizatorem badań nad rozwojem techniki wykrywania i rozbrajania, jak również środków alternatywnych, jest Departament Polityki Zbrojeniowej MON. Prowadzone są głównie przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu. Na początku 2002 r. MON oświadczył, że „szczupłość środku finansowych z przeznaczeniem na prace naukowo-badawcze oraz przyjęte priorytety modernizacji nie pozwoliły na wyasygnowanie kwot na podjęcie szerszych badań w roku ubiegłym.”[28] Wojska Inżynieryjne są odpowiedzialne za przygotowanie studium odnośnie środków alternatywnych dla min przeciwpiechotnych, które ma być zakończone do końca 2002 r. MON zaznaczył, że w prace nad w/w środkami jest zaangażowanych wiele instytucji.[29]

Obszary zanieczyszczone minami/ni wybuchami. Oczyszczanie. Edukacja prewencyjna

Za obszary o najwyższym stopniu zanieczyszczenia minami i niewybuchami uważa się dorzecza Wisły i Odry oraz obszary leśne południowo-wschodniej Polski. Największa ilość min i niewybuchów jest znajdywana w rejonach silnie zurbanizowanych przy prowadzeniu intensywnych prac ziemnych.

Planowa akcja oczyszczania jest prowadzona na terenach byłych poligon. Na pozostałych terenach prace te mają charakter interwencyjny w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Wojska Inżynieryjne są odpowiedzialne za koordynację i prowadzenie obu typów operacji oczyszczania. Według szacunków Ministerstwa Obrony Narodowej od 90 do 97 procent całkowitej powierzchni zanieczyszczonej zostało oczyszczone do końca 2001 r.[30]

W 2001 r. wykryto i zniszczono 3 842 miny i 45 322 niewybuchów.[31] Oczyszczono 6 250 hektarów powierzchni byłych poligonów wojskowych i podjęto 8 822 interwencji. Każda interwencja wymaga sprawdzenia średnio powierzchni 0,3 hektara.[32] W 2001 r. koszt oczyszczania i zabezpieczania min i niewybuch wyniósł 25,5 miliona złotych, podobnie jak w roku poprzednim.[33]

Byłe poligony wojskowe, podejrzewane o obecność min i niewybuchów, zajmują powierzchnię 24 109 hektarów, a operacje ich oczyszczania są planowane do końca 2003 r. Tereny te są ogrodzone. Łącznie w działania te jest zaangażowanych 380 wyspecjalizowanych żołnierzy.[34] Kolejnych 320 żołnierzy prowadzi oczyszczanie interwencyjne pozostałych terenów.[35]

Gdy podejrzewa się zanieczyszczenie, obszar jest ogradzany i oznaczany taśmą i znakami ostrzegawczymi. Przy rozległych obszarach stosuje się tylko znaki ostrzegawcze.[36] Po oczyszczeniu teren jest przekazywany organom administracji terenowej oraz administracji Lasów Państwowych, które zarządzają nimi zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowanie przestrzennego.[37]

Według Ministerstwa Obrony Narodowej „główną rolę w uświadamianiu zagrożeń ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych od wielu lat wypełnia Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych, którego przedstawiciele w cyklicznych programach radiowych i telewizyjnych oraz na łamach prasy zawodowej i popularnej, zwracają uwagę na ten problem.” Przy każdej bardziej spektakularnej akcji usuwania niebezpiecznych przedmiotów ostrzega się społeczność lokalną. MON twierdzi, że „akcje uświadamiające i ostrzegawcze prowadzone są także przez żołnierzy w szkołach, wśród dzieci i młodzieży.”[38]

W 2001 r. polskie media odnotowały kilka incydentów związanych z minami/niewybuchami. 5 Lipca 2001 r. niewybuchy znaleziono w czasie prac drogowych w centrum Bochni. 27 Lipca znaleziono w jeziorze 100 min pochodzących z II wojny światowej. 7 Sierpnia zatrzymano mężczyznę, który w samochodzie miał 21 skradzionych min.[39]

Ofiary min/niewybuchów

W Polsce nie istnieje wyczerpujący rejestr ofiar min/niewybuchów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się z prośbą o dane dotyczące ofiar min/niewybuchów w Polsce do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie otrzymało na ten temat jednak żadnych informacji. Na podstawie danych posiadanych przez Komendę Główną Policji w roku 2001 „na skutek manipulowania przy znaleziskach z II wojny światowej śmierć poniosło siedem osób cywilnych.[40] Według Wojsk Inżynieryjnych w 2001 r. miało miejsce około 40 incydentów związanych z minami/niewybuchami, w wyniku rany odniosły osoby cywilne, głównie dzieci.[41] Nie doszło do strat wśród Polskich żołnierzy w misjach pokojowych za granicami kraju w 2001 r.[42] 31 maja 2002 r. dowódca Polskiego plutonu rozminowywania został zraniony przez wybuch miny w pobliżu bazy Bagram w Afganistanie, w wyniku, czego stracił stopę.[43] Do podobnego wypadku doszło 26 czerwca, w bazie Bagram w wybuchu miny został lekko ranny Polski kapitan z plutonu rozminowywania.[44]

Ranni w wyniku miny/niewybuchu są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, które zapewnia leczenie szpitalne i rehabilitację.[45]

Wsparcie Akcji Oczyszczania

Polska uczestniczy w programie NATO realizowanym w ramach Partnership for Peace Trust Fund, którego celem jest pomoc państwom w niszczeniu zapasów min przeciwpiechotnych. Polska przeznaczyła po 10 tysięcy USD na programy realizowane w tej formule na Ukrainie i w Mołdawii..[46]

Polscy saperzy prowadzą oczyszczanie z min/niewybuchów w ramach następujących misji pokojowych: UNDOF w Syrii (jeden oddział od 1974 r.), UNFIL w Libanie (jeden oddział od 1992 r.), SFOR w Bośni i Hercegowinie (dwa oddziały, od 1997 r.), KFOR w Kosowie (jeden oddział od 1999 r.). Każdy oddział składa się z ośmiu saperów. Łącznie 40 Polskich saper jest zaangażowanych w misjach międzynarodowych. Szacowany roczny koszt utrzymania jednego oddziału to około 75 tysięcy USD. Na początku 2002 r. polski rząd podjął decyzję o wysłaniu około 300 żołnierzy, w tym saperów, do Afganistanu.[47] 16 Marca 2002 r. wysłano 39 saperów. Ich głównym zadaniem jest udział w operacji sojuszniczej oraz prowadzenie oczyszczania głownie dla celów wojskowych.[48]

Działania organizacji pozarządowych i społeczeństwa

Polski Czerwony Krzyż od kilku lat ujmuje problem min w swoich działaniach oraz zbiera i wydaje materiały dotyczące tego zagadnienia. W latach poprzednich przygotował m.in. wystawę protez dla osób z amputowanymi kończynami, która była prezentowana przy różnych okazjach jak np. Dzień Uchodźcy. Zorganizowano także konkurs na plakat dla kampanii antyminowej w szkołach średnich ówczesnego województwa warszawskiego. W roku 2001 Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża zaprojektowała symultaniczne pole minowe w Krajence, które cieszyło się dużym zainteresowaniem szczególnie ze strony dzieci i młodzieży. Również w 2001 r. przetłumaczono na język polski kasetę video MKCK „Traktat Ottawski.” Egzemplarze kasety zostały wysłane do Zarządów Okręgowych PCK, do ministerstw, a także do Akademii Obrony Narodowej. Problem min i normy Traktatu Ottawskiego były także poruszane w ramach przedmiotu „Konflikty zbrojne a media” prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w 2001 i 2002 r.[49]

W 2001 r. student szkoły filmowej nakręcił film „22 minuty” dotyczący problemu min przeciwpiechotnych jako swoją pracę licencjacką. Film został wyróżniony na festiwalu „Film Forum” w 2001 r. Fragmenty filmu były pokazywane na stacjach telewizji publicznej jesienią 2001 r.[50]

W styczniu 2002 r. tygodnik Newsweek Polska opublikował artykuł poświęcony problemowi min w Afganistanie.[51]


[1] List od Mariusza Handzlika, Wicedyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 25 styczeń 2002 r.. Podobne wypowiedzi znajdują się w poprzednich edycjach Landmine Monitor.
[2] Przemówienie wygłoszone w imieniu Władysława Bartoszewskiego, Ministra Spraw Zagranicznych, podczas Trzeciego Spotkania Państw Stron, Managua, Nikaragua, 18-21 wrzesień 2001
[3] Więcej w raporcie o Belgii w Landmine Monitor Report 2002.
[4] Przedstawicielami Polski byli Gen. Ryszard Żuchowski, Dowódca Wojsk Inżynieryjnych, Płk Bogusław Bębenek, Wojska Inżynieryjne, Zbigniew Ciołek, MON< Adam Wilczyński, Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Genewie, w styczniu 2002 r. także Mariusz Handzlik, Departament Polityki Bezpieczeństwa, MSZ
[5] Przemówienie wygłoszone przez Mariusza Handzlika, MSZ, na Komitecie Stałym ds. Ogólnego Statusu i Funkcjonowania Konwencji, Genewa, 1 luty 2002 r.
[6] Wywiad z Mariuszem Handzlikem, MSZ, Warszawa, 5 luty i 11 marzec 2002 r.; z Płk. Markiem Zadrożnym, Szefem Oddziału Porozumień Rozbrojeniowych i ppłk. Waldemarem Ratajczakiem, Starszym Ekspertem, Departament Współpracy Międzynarodowej, oraz kap. Cezarym Pawlakiem, Wojska Inżynieryjne, MON, Warszawa, 14 marzec 2002 r.
[7] Wywiad z Mariuszem Handzlikem, MSZ, Warszawa, 5 luty i 11 marzec 2002 r. oraz z płk. Markiem Zadrożnym i ppłk. Waldemarem Ratajczakiem, Departament Współpracy Międzynarodowej, oraz kap. Cezarym Pawlakiem, Wojska Inżynieryjne, MON, Warszawa, 14 marzec 2002 r.
[8] E-mail od ppłk. Johna Macbride’a, Radcy Wojskowego Daniela Livermore’a, Ambasadora ds. Min. Departament Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego, Kanada
[9] Wywiad telefoniczny z Ireną Juszczyk, Ekspertem, Departament Polityki Bezpieczeństwa, MSZ, Warszawa, 16 kwiecień 2002 r.; E-mail z MSZ-u, 20 maj 2002 r.
[10] Raport Stałego Przedstawicielstwa RP przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), 15 grudzień 2001, s.2
[11] Wywiad z p. Mariuszem Handzlikiem i p. Ireną Juszczyk Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, 5 luty 2002 r. Szczegółowo seminarium „Ku zrozumieniu Konwencji Ottawskiej” zostało opisane w Landmine Monitor Report 2001.
[12] Przemówienie p. Mariusza Handzlika, MSZ, Komitety Stałe Konwencji, Genewa, 1 luty 2002
[13] List od p. Mariusza Handzlika, MSZ, 28 luty 2001; wcześniej podawano, że Poprawiony Protokół II zostanie ratyfikowany w 2000 r., co się przeciągnęło z powodów prawnych.
[14] Przemówienie Ambasadora Krzysztofa Jakubowskiego, Stałe Przedstawicielstwo Przy ONZ w Genewie, Trzecie Doroczne Spotkanie Państw Stron Poprawionego Protokołu II Konwencji CCW, Genewa, 10 grudzień 2001 r.
[15] Więcej w raporcie o Belgii w Landmine Monitor Report 2002
[16] List od p. Mariusza Handzlika, MSZ, 25 styczeń 2002 r.
[17] Wywiad z Mariuszem Handzlikiem i Ireną Juszczyk, MSZ, Warszawa, 5 luty 2002 r.; Raport Stałego Przedstawicielstwa RP przy OBWE, 15 grudzień 2001, s.2.
[18]Raport Stałego Przedstawicielstwa RP przy OBWE, 15 grudzień 2001, s.2.
[19] Przemówienie wygłoszone w imieniu Władysława Bartoszewskiego, Ministra Spraw Zagranicznych, podczas Trzeciego Spotkania Państw Stron, Managua, Nikaragua, 18-21 wrzesień 2001
[20] Rozmowa z przedstawicielem MON-u, Genewa, 30 styczeń 2002 r.
[21] List z MON-u, 5 luty 2002 r.
[22] Wywiad z płk Markiem Zadrożnym, ppłk. Waldemarem Ratajczakiem i kap. Cezarym Pawlakiem, MON, Warszawa, 14 marzec 2002 r.
[23] Wywiad telefoniczny z płk. Bogusławem Bębenkiem, Dowództwo Wojsk Inżynieryjnych, MON, Warszawa, 12 kwiecień 2002 r.
[24] Human Rights Watch Fact Sheet „Antivehicle Mines with Antihandling Devices,” przygotowane na Komitety Stałe Ekspertów, 10-11 styczeń 2000
[25] List z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, MON, Warszawa, 5 luty 2002 r.
[26] 27 Przemówienie wygłoszone w imieniu Władysława Bartoszewskiego, Ministra Spraw Zagranicznych, podczas Trzeciego Spotkania Państw Stron, Managua, Nikaragua, 18-21 wrzesień 2001
[28] List z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, MON, Warszawa, 5 luty 2002 r.
[29] List z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, MON, 15 kwiecień 2002 r.
[30] List z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, MON, Warszawa, 5 luty 2002 r.
[31] Wywiad z kap. Cezarym Pawlakiem, Wojska Inżynieryjne, MON, Warszawa, 14 marzec 2002 r.; list z MON-u, Warszawa 5 luty 2002.
[32] Wywiad telefoniczny z ppłk. Witoldem Gabisem, Szefem Wydziału Zabezpieczania Ruchu, Wojska Inżynieryjne, Warszawa, 15 kwiecień 2002 r.
[33] Wywiad z kap. Cezarym Pawlakiem, Wojska Inżynieryjne, MON, Warszawa, 14 marzec 2002 r.; list z MON-u, Warszawa 5 luty 2002.
[34] List z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, MON, Warszawa, 5 luty 2002 r.
[35] Wywiad z kap. Cezarym Pawlakiem, Wojska Inżynieryjne, MON, Warszawa, 14 marzec 2002 r.; list z MON-u, Warszawa 5 luty 2002.
[36] Wywiad telefoniczny z ppłk. Witoldem Gabisem, Szefem Wydziału Zabezpieczania Ruchu, Wojska Inżynieryjne, Warszawa, 15 kwiecień 2002 r.
[37] List z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, MON, Warszawa, 5 luty 2002 r.
[38] List z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, MON, Warszawa, 5 luty 2002 r.
[39] „Niewybuchy usunięto już z Bochni”, Gazeta Wyborcza, 5 lipiec 2001; „Wybuchowe jezioro”, PAP, www.wp.pl, 27 lipiec 2001, „Samochód pełen min”, PAP, www.wp.pl, 7 sierpień 2001.
[40] List z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, MON, Warszawa, 5 luty 2002 r.
[41] Wywiad telefoniczny z ppłk. Witoldem Gabisem, Szefem Wydziału Zabezpieczania Ruchu, Wojska Inżynieryjne, Warszawa, 15 kwiecień 2002 r.
[42] Wywiad z kap. Cezarym Pawlakiem, Wojska Inżynieryjne, MON, Warszawa, 14 marzec 2002 r
[43] „Ofiara ‘czarnej wdowy’ –saper ranny w Afganistanie”, Gazeta Wyborcza, 1 czerwiec 2002 r.
[44] Gazeta Wyborcza, 27 czerwiec 2002 r.
[45] „Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym”, 6 luty 1997 r. Dz. Ust. 1997 Nr 28, Poz. 153, Nr 75, Poz.468.
[46] List od Mariusza Handzlika, MSZ, 25 styczeń 2002 r.
[47] List z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, MON, Warszawa, 5 luty 2002 r.
[48] Wywiad z płk Markiem Zadrożnym, ppłk. Waldemarem Ratajczakiem i kap. Cezarym Pawlakiem, MON, Warszawa, 14 marzec 2002 r.
[49] Wywiad z Anną Wilk, Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa, 18 grudzień 2001 r.
[50] „22 minuty”, film dokumentalny, reżyseria i produkcja Rafał Matysiak, Polska, 2001; wywiad z Rafałem Matysiakiem, Warszawa, 19 luty 2002 r.
[51] Joanna Kowalska i Katarzyna Derlicka, „Pola śmierci”, Newsweek Polska, 20 styczeń 2002 r., s.34-35

Top