+   *    +     +     
About Us 
The Issues 
Our Research Products 
Order Publications 
Multimedia 
Press Room 
Resources for Monitor Researchers 
ARCHIVES HOME PAGE 
  >
 
Table of Contents
Country Reports
Iraq - Kurdish translation, Landmine Monitor Report 2006

عيَراق

طؤرِانكاري طرنط لة مانطي ئاياري (2005) ةوة:

كاربةدةستة عيَراقي يةكان بة بةردةوامي ئامادةبوون بؤ بةشداريكردن لة ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين. هيَزةكاني ئؤثؤسزيؤنيش بةردةوام بوون لة بةكارهيَناني ذمارةيةكي بيَشوماري ئاميَري تةقاندنةوة و ميني دذة ئؤتؤمبيَل. هيَزةكاني هاوثةيمانان توانيويانة ذمارةيةكي زؤر ميني دذةمرؤظ بدؤزنةوة. كةمبوونةوةي فةندي نيَودةولَةتي بؤ عيَراق بؤ نيوة (بة بةراورد لةطةلأ سالَي 2004) و ئالَؤزبووني باري ئاسايش رِيَطري كاريطةر بوون لةبةردةم ضالاكي مين لة هةموو بةشةكاني عيَراقدا تةنها لة ناوضةي باكوور نةبيَت كة تةنانةت هةنديَك لة كار و ثةيماننامةكانيان زوو كؤتايي ثيَهات. ( دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) ثاككردنةوةيةكي كةمي ميني لة سالَي (2005) دا رِاطةياند. بةرِيَوةبةري دووةمي طشتي دةستةلاَت لة تشريني يةكةمي (2005)دا طؤرِدرا. (مةسحي كاريطةري ميني زةوي – عيَراق) لة نيساني 2006 دا مةسحي 13 لة 18 ثاريَزطاكةي عيَراقي تةواوكرد, بةلاَم مةسحي تكريت و ديالاي رِاطرت بةهؤي نائارامي باري ئاسايشةوة. لة ئاياري 2006 دا مةسحةكة 565 قورباني ميني لة ماوةي دوو سالَدا تؤماركرد كة زياد لة (20% ي مندالأ بوون) , هةروةها(7,631) قورباني تري ثيَش ئةو وةختةش. لة سالَي2005, بةلايةني كةمةوة (358) قورباني هةبوون,ئةمةش زيادبوونة لةضاو سالَي 2004 و تا رِادةيةك خةملاَندنيَكي ناتةواوة بة هؤي نةبووني ئاماريَكي كاريطةري قوربانيةكان لة عيَراقدا.

سياسةتي قةدةغةكردني مين

كؤماري عيَراق بةشدارنةبووة لة ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين.

لة سالَي(2004) ةوة, نويَنةراني حكومةت لة ضةندين بؤنةدا ئاماذةيان بةوة داوة كة عيَراق ئارةزوي بةشداريكردني لة ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين هةية و مةسةلةكة لة ذيَر باس و ليَكؤلَينةوةداية. لة سةرةتاي سالَي 2006, ئؤفيسي سةرؤك وةزيران رِةشنووسي ياسايةكي نارِةسمي دا بة (هةلَمةتي قةدةغةكردني مين لة عيَراق) دةربارةي بةشداريكردن لة ثةيماننامةكةدا. لة كؤبوونةوةيةكي ئازاري (2006) دا, كاربةدةسيتيَكي بالاَي وةزارةتي دةرةوةي عيَراق بةشداربوواني هةلَمةتةكةى دلَنيا كردةوة كة عيَراق بةشداري لة ثةيماننامةكةدا دةكات و ئامادةكاري بؤ ئةو مةبةستة لة ئاراداية. لة تشريني دووةمي سالَي 2005, ضةند كاربةدةستيَكي عيَراقي لة كاتي ئامادةبوون لة كؤبوونةوةي شةشةمي وولاَتاني بةشداربووي ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين بة (هةلَمةتي قةدةغةكردني مين لة عيَراق) رِاطةياند كة عيَراق بةشداري لة ثةيماننامةكةدا دةكات كاتيَك حكومةتيَكي جيَطيري هةبيَت. لة ئابي 2005, وةزيري دةرةوةي عيَراق بؤ سةرثةرشتياري ميني زةوي نووسيبوو "حكومةتي عيَراق بة ووردي خةريكي دراسةكرني بةشداريكردنة لة ثةيماننامةكةدا". لة حوزةيراني 2005, وةفديَكي عيَراقي رِايطةياند كة ” كاربةدةستاني حكومةتي عيَراق لة ضةندين بؤنةدا ئةوةيان دووثات كردؤتةوة كة حكومةتي هةلَبذيَردراوي عيَراق ثابةند دةبيَت بة هةموو ئةو ثةيماننامة و كؤنطرانةوة كة سةبارةت بة ياسا مرؤيي ية نيَودةولَةتي يةكان وةك كؤنطرةي ميني دذةمرؤظ. ئيَستا مةسةلةكة لة ذيَر باس و ليَكؤلَينةوةداية بةمةبةستي ئامادةبووني عيَراق بؤ بةشداربوون. " لة ئاياري (2005) دا, عيَراق بةشداريكرد لة سيميناريَكي هةريَمي لة جةزائير لةبارةي جيَبةجيَكردني ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين.

لة 8 كانوني يةكةمي 2005, عيَراق دةنطي دا لة بةرذةوةندي ياساي 60/80 ي كؤمةلَةي طشتي نةتةوة يةكطرتووةكان كة داوا بة جيهانكردن و جيَبةجيَكردني تةواوي ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين دةكات. لة سالَي 2004 دا, عيَراق دةنطي دا بؤ ياسايةكي تري لةو جؤرةي كؤمةلَةي طشتي نةتةوة يةكطرتووةكان, كة بؤ يةكةم جار بوو مافي دةنطداني هةبيَت لة كؤبوونةوةي سالاَنةي كؤمةلَةي طشتي نةتةوة يةكطرتووةكان لة سالَي(1996)ةوة.

ضةند كاربةدةستيَكي ( دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) عيَراق, لة تشريني دووةم-كانووني يةكةمي 2005, وةك ضاوديَر ئامادةي كؤبوونةوةي شةشةمي وولاَتاني بةشداربووي ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين لة زةطريب- كرواتيا بوون, بةلاَم هيض ليَدوانيَكيان نةدا. لة حوزةيراني 2005, عيَراق ئامادةي كؤبوونةوةكاني ليذنةي هةميشةيي ثةيماننامةكة بوو, بةلاَم ئامادةي كؤبوونةوةكاني ئاياري 2006 نةبوو.

لة 29ي نيساني 2006, كؤمةلَةي كةمئةنداماني عيَراق و ضةند ريَكخراويَكي ناحكومي ناوخؤيي, بة هاوكاري (ضالاكي مين كةنةدا), خوليَكي مةشقي بؤ لاواني عيَراق كردةوة لة بةغداد دةربارةي ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين كة بة ضةند ووتاريَكي نويَنةراني وةزارةتةكاني حكومةت دةستي ثيَكرد. @

بةرهةم هيَنان, جبةخانة, طواستنةوة

عيَراق لة رِابردوودا ميني دذةمرؤظي بةرهةم دةهيَنا, تةنانةت هةتا داطيركردنةكةي سالَي 2003. هةموو هؤيةكاني بةرهةم هيَناني مين ويَرانكران لة هةلَمةتي بومباردكردني هيَزي هاوثةيمانةكان.

سالَي 2005, (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) دةولَةتى عيَراقي لابرد لةليستي ئةو وولاَتانةي كة ميني دذةمرؤظي بةرهةم دةهيَنن ياخود مافي بةرهةم هيَنانيان هةية ئةمةش دواي ويَرانكراني هؤيةكاني بةرهةم هيَناني مين لة عيَراق و ليَدوانةكاني حكومةت بؤ ثشتطيري كردني قةدةغةكردني ميني دذةمرؤظ. (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) بةبايةخةوة دةرِوانيَتة ئةوةى كة تا ئيَستا عيَراق هيض ليَدوانيَكي رِةسمي نةداوة دةربارةي قةدةغةكرةدني بةرهةم هيَناني ميني دذةمرؤظ.

(ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) ئاطادار ني ية لة هيض طواستنةوةيةكي مين لة عيَراقةوة بؤ شويَني تر لة سالَي نةوةتةكانةوة, بةلاَم حكومةت هيض ليَدوانيَكي نةداوة دةربارةي ناردنةدةرةوةي ميني دذةمرؤظ. هيض قةدةغةكرةدنيَك يان رِاطرتن لةسةر ناردنةدةرةوةي مين لة ئارادا نيية.

كؤي طشتي جبةخانةي ميني عيَراق نةزانراوة, زانينيشي ئاسان نيية. باوةرِ واية كة مينةكان دروستكراوي بةلجيكا, كةنةدا, شيلي, ضين, ميسر, فةرةنسا, ئيتالَيا, رؤمانيا, سةنطافورة, يةكيَتي سؤظيةتي ثيَشوو بن لةطةلأ ئةو مينانةي كة عيَراق خؤي بةرهةمي هيَنابوون. مين و رِيَذةيةكي زؤر تةقةمةني بلاَوكرانةوة و طويَزرانةوة بؤ ضةند مةخزةنيَك لة ضةند شويَنيَكي جياوازي عيَراق و لة دواييدا بةجيَ هيَلَران كاتيَك هيَزةكاني عيَراق لةبةريةك هةلَوةشايةوة دواي داطيركردنةكةي ئازاري 2003.

حكومةتي عيَراق و هيَزي هاوثةيمانان بةردةوامن لة دؤزينةوةي ميني زةوي لة سةرانسةري وولاَتدا. لة 30 ئاياري 2006, هيَزة فرةنةتةوةكان, لةشكري بةغداد, 82 ميني دذةمرؤظيان لة باكوري شاري بةغداد دؤزيةوة. لة 16 ئاياري 2006, فةوجي506 جةنطي, 140 مينيان لة رِؤذهةلاَتي شاري بةغداد دؤزيةوة. لة 13 ئاياري 2006, سةربازةكاني (بولأ دؤط), 4 ميني دذةمرؤظيان دؤزيةوة. لة 28 ي نيساني 2006, سةربازةكاني هيَزة فرةنةتةوةكان, لةشكري بةغداد, 25 ميني دذةمرؤظيان دؤزيةوة. لة 26 نيساني 2006, 8 ميني دذةمرؤظ لة رِؤذهةلاَتي ثاريَزطاي ديالا دؤزرانةوة. لة 20 نيساني 2006, 2 ميني دذةمرؤظ لة حةشارطةيةكدا دؤزرانةوة. لة 19 شوباتي 2006, ذمارةيةكي نةزانراوي ميني دذةمرؤظ لة نزيك ئةلقوراتية دؤزرايةوة. لة 14 ي شوباتي 2006, دةستةي ئةندازياراني سوثاي ئةمريكا رِايطةياند كة 248 تةن جبةخانةي تةقةمةني و ميني زةوي لةناوبردووة.

لة 8 تشريني دووةمي 2005, شارةزاياني لةناوبردني تةقةمةني و ضةكي جةنطي سوثاي كازاغستان رِايانطةياند كة زياد لة ضوار مليؤن ميني زةوي و ضةك و تفاقي نةتةقاوةيان لةناوبردووة. لة 11 تشريني يةكةمي 2005, هيَزي ئةلاسكاي سوثاي ئةمريكي لة رةواح حةشارطةيةكي ضةك و تةقةمةنيان دؤزيةوة و لةناوبرد كة 10 ميني زةوي تيَدا بوو. لة 28 ئةيلولي 2005, لة رةدوينية 46 ميني دذةمرؤظ لة حةشارطةيةكدا دؤزرايةوة. لة 18 حوزةيراني 2005, 24 ميني زةوي لة باشووري خؤرئاواي شاري بةغداد دؤزرايةوة. لة سةرةتاي حوزةيراني 2005, هيَزي ئاشتي ثاريَزي ئؤكراني 470 ميني دذةتانك و دذةمرؤظيان لة ثاريَزطاي واست دؤزييةوة و لةناوبرد.

بةكارهيَنان

بة دريَذايي ماوةي بةيةكداداني ضةكداريدا, هيض راثؤرتيَك نةبووة لةسةر مين ضاندن و بةكارهيَنانى مين لة لايةن هيَزي سةربازي حكومةتي عيَراقةوة. كاربةدةستاني عيَراق زانياريان نةداوة بة (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) دةربارةي ئةو ريَنماييانةي هيَزةكاني عيَراق وةريدةرطرن لةبارةي بةكارهيَناني ميني دذة مرؤظ.

هيض زانياريةكيش نةبووة دةربارةي ضاندني ميني دذة مرؤظ لةلايةن هيَزي هاوثةيمانانةوة . زؤربةي ئةنداماني هيَزي هاوثةيمانان, بيَجطة لة ويلايةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا, بةشدارن لة ثةيماننامةي قةدةغةكردني ميني سالَي 1997 كة رِيَطةيان نادات ميني دذة مرؤظ بةكاربهيَنن, يارمةتي بةكارهيَناني بدةن, بةرهةمي بهيَنن, خةزني بكةن يان بيطويَزنةوة لة هيض بارودؤخيَكدا .

لة تشريني يةكةمي 2005, @ كاربةدةستيَكي وةزارةتي دةرةوةي ئةمةريكا جةختي لةسةرئةوة كردةوة كة هيَزةكاني ئةمةريكا ميني دذة مرؤظيان بةكار نةهيَناوة لةكاتي داطيركردني عيَراق و شةرِ وثيَكدادانةكاني دوايشدا.

ئةمريكا و زؤر ئةندامي تري هيَزي هاوثةيمانان لايةني بةشدارن لة ثةيماننامةي دووةمي كؤنطرةي ضةكة تةقليدي يةكان كة جؤري ئةو مينة دذةمرؤظانةي دياري كردووة كة دةتوانريَت بةكاربهيَنريَن و ئةو بارودؤخانةي رِوونكردووةتةوة كة تيايدا بةكاربهيَنريَن. ئةو ماوةيةي كة هيَزةكاني ئةمريكا و هاوثةيمانان دةتوانن ناوضةي مين رِيَذكراوي تيا بةكاربهيَنن بؤ مةبةستي سةربازي و لةكاتي ثيَويستدا بةثيَي ثةيماننامةي دووةم نةزانراوة. ئةو كاتانةش كة ثيَويست دةكات بةكاري بهيَنن دةبيَت بةتةواوي دلَنيا بن لةوةي كة خةلَكي مةدةني دوورة لةو ناوضة مين رِيَذكراوانةوة.

طروثة ضةكدارة ناحكومي يةكان

بةثيَضةوانةي هةموو ئةو نمونة دؤكيوميَنتكراوانةي دؤزينةوة و دةستبةسةراطرتني ميني دذةمرؤظةوة كة لة رِاثؤرتي (ئاياري 2005)ةوة ئاماذةيان ثيَدراوة, هيض نمونةيةكي دياريكرا و جةختكراوي بةكارهيَناني تازةي ميني دذةمرؤظ نةبووة. بةلاَم ميني دذةئؤتؤمبيَل لةلايةن ميليشيا ياخي بووةكانةوة بةكارهاتووة.

هيَزةكاني ئؤثؤسزيؤن ذمارةيةكي بيَشوماري بؤمبى ضيَنراويان بةكارهيَناوة. بؤمبى ضيَنراو كة مةبةست ليَي خستنةوةي قورباني يةـ كة بة بةركةوتن يان دةست ليَدان بتةقيَتةوة ـ بة ميني دذةمرؤظ دةذميَردريَت و قةدةغةكراوة بةثيَي ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين. بؤمبيَكي ضيَنراو كة لةلايةن كةسيَكةوة دةتةقيَنريَتةوة-كة بةكارهيَنةرةكةي برِيار دةدات كةي بيتةقيَنيَتةوة- قةدةغةنةكراوة لةلايةن ثةيماننامةكةوة, بةلاَم بةكارهيَناني ئاميَري لةو جؤرة ثيَشيَلكردني ياسا مرؤيي ية نيَودةولَةتي يةكان بووة, بؤنمونة كاتيَك بةشيَوةيةكي رِاستةوخؤ مةدةني بثيَكيَت.

طروثة ضةكدارة ناحكومي يةكان ضةندين جؤر تةقةمةنيان بةكارهيَناوة لة هيَرشةكانياندا. دةزطاكاني رِاطةياندن زياتر باس لة بةكارهيَناني ئاميَري تةقاندنةوة لة دوورةوة دةكةن, بةلاَم وا دةردةكةويَت كة ئةو ئاميَري تةقاندنةوانةي هةستيارن مةبةست ليَيان خستنةوةي قوربانيية بةكارهاتبن. لة حوزةيراني 2006, ميليشيا ضةكدارةكان بةثيَي هةوالَةكان ذمارةيةكي زؤري بؤمبي ضيَنراويان لة دةوري جةستةي دوو سةربازي ئةمريكي بةستووة كة ثيَشتر رِفيَنرابوون و كوذرابوون بةمةبةستي كةوتنةوةي ذمارةي زياتري قورباني. لة تشريني دووةمي 2005, ضوار سةربازي جؤرجيايي برينداربوون لة ئاكامي تةقينةوةي مينيَكي زةوي لةكاتي يةشكطرتن و ثاسكردن لةشاري باقوبة لة عيَراق. لة تشريني يةكةمي 2005, سةربازيَكي بةريتاني كوذرا كاتيَك "بة ثيَ ثيَش لاندرؤظةرةكةيان رِؤشت بؤ طةرِان بةدواي بؤمبي ضيَنراوي هةستياردا."

لة تشريني دووةمي 2005, جةنةرالَي ئةمريكي مايكلأ حاجي, هةرِةشةي بؤمبي ضيَنراوي بة "طةورةترين بةرةنطاربوونةوةي تةكتيكي" دانا لة عيَراقدا. فةرماندةي لؤجستي ئةمريكي لة عيَراق لة ئابي 2005 رِايطةياند كة هةفتةي نزيكةي 30 هيَرشي بؤمبي ضيَنراو كراوةتة سةر قافلَةي ئازوقة, كة %100 لة ضاو سالَي ثاردا زيادي كردووة. لة نيَوان 1 كانووني دووةم بؤ 31 ئاياري 2006, (137) كةس لة سوثاي ئةمريكي لة عيَراق بة بؤمبي ضيَنراو كوذراون. لةسالَي 2005, (445) كةس لة سوثاي ئةمريكي بة بؤمبي ضيَنراو كوذراون, كة زيادبوونيَكي بةرضاوة لةضاو سالَي 2004 كة (238) كوذران بة هةمان جؤري هيَرش.

بؤمبي ضيَنراو قورباني مةدةنيشي ليَكةوتووةتةوة. لة شوباتي 2006دا 7 كةسي مةدةني بة بؤمبيَكي ضيَنراوي قةراغ رِيَطا بريندار بوون لة نزيك ثاسكردنيَكي سوثاي ئةمريكي لة شاري باقوبة. برينداربووني (بؤب وودرةف)ى رِؤذنامةنووسي ئةمريكي و (دوط ظؤط)ي هاوةلَي لة كانوني دووةمي 2006 هةر بةهؤي بؤمبي ضيَنراوةوة بوو. دوو ئةندامي خةلَكي ئةفريقاي باشوور لة تيمي ئاسايشي نيَودةولَةتي (دين كؤرث) لة تشريني دووةمي 2005 كوذران كاتيَك ماشيَنةكةيان خؤي لة بؤمبيَكي ضيَنراو دا. تةقينةوةي بؤمبيَكي ضيَنراو لة تشريني دووةمي 2005 لةدةرةوةي شاري بةغداد مردني 3 مةدةني و برينداربووني 4 تري ليَكةوتةوة.

رِاثؤرتيَكي ضاوديَري مافةكاني مرؤظ لة تشريني يةكةمي 2005 دةريخست كة لة داطيركردنةكةي ئازاري (2003)وة,"ميليشيا ضةكدارةكان هةزارةها خةلَكي مةدةنييان لة ثياو و ذن و مندالأ بة دةستي ئةنقةست كوشتووة. لة سةرانسةري @

وولاَتدا ميليشيا ضةكدارةكان بؤمبي ئؤتؤمبيَل و خؤكوذيان بةكارهيَناوة بؤ زيادكردني ذمارةي برينداربووان و كوشتني خةلَكي مةدةني. هةروةها ئاماذةي دا بةوةي كة "هةنديَك لة ميليشيا ضةكدارةكان بؤمبي ضيَنراو (بؤمبي قةراغ رِيَطة) و بؤمبي ئؤتؤمبيَليان بةكارهيَناوة بؤ تيرؤركردني سياسةتمةدارة كوردةكان و رِؤذنامةنووسان." رِاثؤرتةكة باس لةوةش دةكات كة شارةزايةكي ئاسايشي ئةمريكي ئاشكراي كردووة كة ميليشيا ضةكدارةكان برِي 200$ ئةمريكي دةدةن بؤ تةقاندنةوةي هةر بؤمبيَكي ضيَنراو.

هيَزة ئؤثؤسزيؤنةكان ميني دذة ئؤتؤمبيَليان لة قةراغي ئةو رِيَطةيانةش داناوة كة سةفةري زؤري ثيادةكريَت. لة سالَي 2005, حةوت كةسي سةر بة سوثاي ئةمريكي بةهؤي ميني دذةئؤتؤمبيَلةوة طيانيان لةدةستدا. لة تشريني دووةمي 2005, سةربازيَكي ئةمريكي سةر بة فةوجي 2ي مارينز طياني لةدةستدا كاتيَك ماشيَنةكةي خؤيدا لة مينيَك لة حةبانية. لة تشريني يةكةمي 2005, سيَ سةربازي ئؤكراني برينداربوون كاتيَك مينيَكي زةوي بة ماشيَنة سةربازي يةكةياندا تةقي يةوة. لة ئابي 2005, 14 مارينزي سوثاي ئةمريكي طيانيان لةدةستدا كاتيَك ماشيَنةكةيان داي بة بؤمبيَكي قةراغ رِيَطةدا كة لة سيَ ميني زةوي ثيَكهاتبوو. هةروةها ميليشيا ضةكدارةكان ثيَكهاتةكاني ميني زةوييان بؤ دروستكردني بؤمب بةكارهيَناوة.

ضةند هةوالَيَك لينك يا ثةيوةنديان لة نيَوان مادةي تةقةمةني بةكارهاتوو لةلايةن ميليشيا ضةكدارةكاني عيَراق و حكومةتي ئيَراندا دؤزيوةتةوة. لة ليَدوانيَكي مانطي ئازاري (2006)يدا, سةرؤكي ئةمريكي جؤرج بوش ئاماذةي بةوةدا كة "هةنديَك لةهةرة بةهيَزترين بؤمبة دروستكراوةكان كة ئيَستا لة عيَراق دةيان بينين ضةند ثيَكهاتةيةكيان لة ئيَرانةوة هيَنراون." بةرِيَوةبةري دةزطاي نةتةوةيي سيخورِي ئةمريكي لة دانيشتني كؤنطريَسي ويلايةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا لة شوباتي 2006 شايةتي ئةوةي دا كة ئيَران يارمةتي تةكنةلؤجي دابين دةكات بؤ ميليشيا ضةكدارة شيعةكان بؤ دروستكردني بؤمبي ثيَشكةوتووتر و كاريطةرتر. لة تشريني يةكةمي 2005, كاربةدةستيَكي نةناسراوي بةريتاني لة ليَدوانيَكدا ئاشكراي كرد كة بةلَطة هةية بؤمبيَكي دروستكراو كة كاريطةري سيَ هيَندةي ميني زةوي هةية, بؤ عيَراق طةيةنراوة لةلايةن حزبةلاَي لوبنان لة رِيَطةي ئيَرانةوة.

كيَشةي ثاشماوةي ميني زةوي و تةقةمةنى ثاش جةنط

عيَراق لة رِيزي ثيَشةوةي ئةو وولاَتانة دادةنريَت كة زؤرترين برِي ميني زةوي و تةقةمةنى ثاش جةنطي تيَداية, ثاشماوةي شةرِ و ثيَكدادانةكاني ناوخؤ, جةنطي ئيَران-عيَراق 1980-1988, جةنطي يةكةمي كةنداو سالَي 1991 دواي داطيركردني كوةيت لةلايةن عيَراق و ئةم شةرِ و ثيَكدادانةي ئيَستا كة بة داطيركردني عيَراق لةلايةن هيَزة هاوثةيمانةكان بةرِابةري ئةمريكا لة ئازاري 2003 دةستي ثيَكرد. بة مليؤن مين, برِيَكي هيَجطار زؤري ضةك و تةقةمةني بةجيَهيَلَراو و نةتةقيو لة ثاشماوةكاني جةنطي سالَي (2003)ن لة عيَراق. هةتاوةكو حوزةيراني 2006, بةرنامةي لةناوبردني تةقةمةني هيَزي هاوثةيمانان لة ماوةي سيَ سالَدا(450,000) تةن جبةخانةي تةقةمةنيان لةناوبردووة و سةربازةكاني هيَزي هاوثةيمانان بةردوام بوون لة دؤزينةوةي حةشارطةي ضةك و تةقةمةني.

عيَراق بةدريَذايي 1400 كم سنووري لةطةلأ ئيَراندا ميني زةوي ضاندووة. ثاريَزطاكاني باشووري عيَراق كة سنووريان بة ئيَرانةوةية بلاَوبوونةوةي زؤري تةقةمةنى نةتةقيويان بةخؤوة بيني لةكاتي جةنطي ئيَران-عيَراق. ثيَش جةنطي (2003) , لةسةر سنوور لةطةلأ سعودية و بةضواردةوري سةربازطةكاندا ضةند كيَلَطةيةكي تري مين ضيَنران. هةروةها هيَرشي ئاسماني هيَزي هاوثةيمانان و شةرِ و ثيَكدادانةكاني سةر زةوي جةنطي 2003 بوونة هؤي بلاَوبوونةوةي زياتري تةقةمةنى نةتةقيو: بة ثيَي زانياري يةكاني هيَزي هاوثةيمانان, ئةمة لة هةموو شويَنيَك زياتر لةسةر رِيَطا سةرةكيةكاني بةرةو شاري بةغداد بوو كة ضرِة بة كؤمةلَطةي نيشتةجيَبوون. بةكارهيَناني بؤمبي ئؤتؤمبيَل و بؤمبي ضيَنراوي قةراغ رِيَطاكان بةلَطةي ئةو برِة زؤرة ضةك و تةقةمةني ية بةجيَهيَلَراوةية كة دواي لابردني رِذيَمي سةدام حسيَن لةسةر حوكم بةجيَهيَلَراون و ثاشان ميليشيا ضةكدارةكان دزيويانن و بةبةردةوامي بةكاريان دةهيَنن.

بةثيَي رِوونكردنةوةيةكي سالَي 2006 كة كورتةي كاريطةري بلاَوبوونةوةي ئةم ضةك و تةقةمةني ية دةردةخات, سةرنج دراوة كة, "تةنها خةلَكي مةدةني لة مةترسي لة دةستداني ذيانيان يان ثةليَكي جةستةيان نين بة هؤي تةقةمةنى ثاش جةنط, بةلَكو ئةمانة رِيَطري طةورةن لةبةردةم جيَبةجيَكردني كاري ئاوةدانكردنةوة و ذيانةوة و ثرِؤذةكاني ثةرةثيَدان. زةوي ية كشتوكالَي يةكان بة بةكارنةهيَنراوةيي ماونةتةوة و جيَي مةترسين بؤ جوتيار و مةرِو مالاَت. لة كاتي دروستكردني رِيَطاوبان و ناوضةي نيشتةجيَووندا دةبيَت مةسةلةي بووني مين لةو شويَنانةدا رِةضاوبكريَت. سةرضاوة ئاوي يةكان ثيس بوون بة ثاشماوةي يؤرانيؤم و مةترسي تةندروستيان هةية بؤ هاوولاَتيان. هةروةها تةقةمةنى ثاش جةنط @ رِيَطرة لةبةردةم طةرِانةوةي خةلَكة ئاوارةبووةكاني ناوخؤ و كةشيَكي مةترسيدار و نائارامي بؤ كؤمةلَطة و تاكةكاني دروستكردووة."

مةسحي كاريطةري ميني زةوي – عيَراق) كة لة لايةن (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام) جيَبةجيَدةكريَت, ئيشةكاني خؤي لة كؤتايي نيساني 2004 لة 13 ثاريَزطاي عيَراق تةواو كرد, زياتر لة (3,548) ناوضةي ثرِمةترسي طومانليَكراو و تةقةمةنى نةتةقيوي دةستنيشان كرد كة كاريطةرييان هة بؤ سةر (1,579) كؤمةلَطةي نيشتةجيَبوون. هةروةها (565) قورباني ئةم دواييةي تؤماركردووة (لةماوةي دووسالَدا هةتا كاتي مةسحةكة) كة زؤربةي زؤري (%99.3) مةدةني بوون و لة سيَ بةش دوو بةشي تةمةنيان لة نيَوان 5-29 سالاَندا بوون. باوةرِ واية ضةندين قورباني تريش هةبن كة زانياري لة بارةيانةوة نةزانراوة. ناوضةي زؤري تري هاوشيَوةش هةن كة كاريطةرييان بؤ سةر كؤمةلَطةي نيشتةجيَبوون ني ية, هةر بؤية لة (مةسحي كاريطةري ميني زةوي – عيَراق) باسنةكراون.

بة تيَطرِايي, بة ثيَي مةسحيَك, هةتا ئيَستا زةوي ية مين رِيَذكراوةكان طةورةترين هؤي قوربانييةكان بوون. سيَ بةشي قوربانييةكاني ثاريَزطاكاني باكوور و زياتر لة نيوةي قوربانييةكاني ثاريَزطاكاني باشوور بة هؤي هةمان هؤكارةوةية.لةطةلأ ئةوةشدا, جؤري بلاَوبوونةوةي مين و تةقةمةنيةكان و بةثيَي هةريَمةكانيان كاريطةرييان زؤر جياوازة. ثاريَزطا كوردي يةكان لة هةرة ناوضة ثرِ مين و تةقةمةنيةكانن لة جيهاندا كة كاريطةرييان بؤ سةر (1,428) كؤمةلَطةي نيشتةجيَبوون هةية, هةزارةها كيَلَطةي مين رِيَذكراو هةن لة سةر سنوورةكاني لةطةلأ ئيَران و توركيا و هيَلَي سةوز, واتة سنووري ثيَشووي نيَوان هيَزة كوردي يةكان و سوثاي سةدام حسيَن, لةطةلأ بووني تةقةمةنى نةتةقيو لة هةر سيَ ثاريَزطاكةدا.

ثاريَزطاكاني باشوور و ناوةرِاستيش كة سنووريان بة ئيَرانةوةية كيَلَطةي مين ريَذكراويان ليَية, بةلاَم كؤمةلَطاكاني نزيك ليَيان بةجيَهيَلَراون و ئةو بؤمبة هيَشوويانةي هيَزي هاوثةيمانان لة كاتي كشانيان بةرةو بةغداد بةكاريان هيَنابوون لة سالَي 2003 سةرضاوةي سةرةكي قوربانييةكاني ئةم دوواييانة بوون. بةهةمان شيَوة, تةقةمةنى نةتةقيو (بؤمبي هيَشوو و موشةك)ي هيَزي زةوي و ئاسماني هاوثةيمانان, ثيَكةوة لةطةلأ ذمارةيةكي هيَجطار زؤري ضةك و تةقةمةني بةجيَهيَلَراوي سوثاي عيَراقي هؤي سةرةكي زؤربةي قوربانييةكاني ئةم دوواييانة بوون لةثاريَزطاكاني بةسرة, زيقار و ميسان لة باشوور.

هةروةها لة باشووريش كيَلَطةي مين رِيَذكراو هةية بة دريَذايي سنوورةكاني لةطةلأ ئيَراندا و هةنديَك ميني نويَ كة لة لايةن سوثاي سةدام حسيَنةوة ضيَنران ثيَش داطيركردنةكةي هيَزي هاوثةيمانان لة سالَي 2003 لةثاريَزطاي موسةنا كة سنووري بة سعوديةوةية. ثيَكةوة, هؤكاري نيوةي ئةو قوربانيانةن كة لة مةسحةكةدا تؤماركراون. بة ثيَضةوانةي ئةمةوة, لةوثةرِي باشوور لة نيمضة دوورطةي فاو كة برِيَكي زؤر ميني ليَية, هيض قوربانييةكي ليَ نةبووة بةهؤي ئةوةي كة خةلَكةكةي لةسةر رِاوةماسي دةذين نةك لةسةر كشتوكالأ و مةرِ و مالاَت.

بةرنامةي ثاكردنةوةي مين

دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين: دةسةلآتى كاتى هاوثةيمانان , دةستةلاَتي نةتةوةيي ثاكردنةوةي ميني لة تةمموزي 2003 دامةزراند, بةثيَي ياساي (1483)ي نةتةوة يةكطرتووةكان و خستي ية بةرنامةكاني وةزارةتي ثلان و طةشةثيَدان. (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) بةرثرسياريَتي نةخشةدانان, رِيَكخستن و بةرِيَوةبردني بوجةي ضالاكي مين و ثةيوةندي لةطةلأ بةخشةرةكاندا ثيَسثيَردرا. هةرةوةها كراية بةرثرسيار لة داناني ستانداردةكاني ضالاكي مين و داتابةيسيَكي نةتةوةيي.

(دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) ضوار بةشي سةرةكي هةية: بةرِيَوةبردن, ثةيوةندي ية طشتي يةكان, ياسايي و تةكنيكي (كة بةشةكاني ثلاندانان, كاري مةيداني, بةرزكردنةوةي هوشياري, يارمةتي قوربانيان, كؤمثيوتةر و مةشق ثيَكردن دةطريَتةوة). ليذنةيةكي هاوكاري و هاريكاري وةزاري ثيَكهيَنرا كة ثيَكهاتبوو لة نويَنةري وةزارةتةكاني نةوت, ثيشةسازي, كارةبا, مافي مرؤظ, رِؤشنبيري, ثةروةردة, ذينطة, تةندروستي, ناوخؤ و بةرطري بؤ دلَنيابوون لةوةي كة كاري ضالاكي مين بة شيَوةيةكي باشتر و فراوانتر@ هاريكاري دةكريَت. ليذنةكة مةودايةكي كةمي هةبوو بؤ دةستكردن بة كارةكاني و لةسةر ثيَكهيَناني حكومةتيَكي تازة وةستا بوو كة ئارِاستةي سياسةتةكةيان بؤ دابنيَت. كؤبونةوةيةكي هاريكاري تةكنيكي لة حوزةيراني 2006 بةسترا: ثلان بؤ كؤبونةوةي مانطانةي زياتر دانرا.

بارودؤخي سياسي ناجيَطيري عيَراق و باري ئاسايشي نائارام تةطةرةيان خستووةتة بةردةم بةرةوثيَشضووني كارةكاني (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين). لةم بارودؤخةدا ضالاكي مين لة ثيَشةوةي كارةكاني حكومةت ني ية. يةكةم بةرِيَوةبةري طشتي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), سيراج بةرزاني, لة حوزةيراني 2004 دةستي لةكاركيَشايةوة و لة تةمموزي 2004 بووة بةرِيَوةبةري سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق لة هةوليَر. ئةوكةسةش كة جيَي طرتةوة, موئةيةد سابر ئةل ئةلاتراكي, لة تشريني يةكةمي 2005 لة لايةن حكومةتةوة لة سةر كار لابرا و حةيدةر ئةلموسايي خراية شويَني, سيَيةم بةرِيَوةبةر لة ماوةي دوو سالَ كةميَك زياتردا. لة تةمموزي 2006, (دةستةلاَتي ثاكسازي عيَراق) رِايطةياند كة ئةلموسايي بةرِيَوةبةري طشتي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) و حةيدةر ئةلوةردي بةرِيَوةبةري تةكنيكي لة ذيَر ليَكؤلَينةوةدابوون بة تؤمةتي طةندةلَي و بةرِيَوةبةري طشتي ثيَشوو ئةل-ئةلاتراكي"خؤي شاردوةتةوة تا دةستطير نةكريَت."

لة حوزةيراني 2006, وةزيري نويَي وةزارةتي ثلاندانان و طةشةثيَداني عيَراق, عةلي غالب بابان, داواي ثياضوونةوةي ثيَكهاتة و رِؤلَي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين)ي كرد. يةكيَك لة بذاردةكاني (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) بةثيَي طفتوطؤكاني سالَي 2006, ئةوة بوو كة سةر بة وةزارةتي ثلاندانان بميَنيَتةوة بةلاَم رِاثؤرتي زانياري يةكان رِاستةوخؤ بضيَت بؤ وةزير نةك بؤ جيَطري وةزير بؤ كاروباري تةكنيكي, ياخود بضيَت بؤ ئؤفيسي سةرؤك وةزيران, وةزيري بةرطري, يان وةزيري ناوخؤ.

(دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) لةلايةن بةرنامةي طةشةثيَداني نةتةوة يةكطرتووةكانةوة (UNDP) يارمةتي دةدريَت لة رِيَطةي ثةيامى نةتةوةيةكطرتوةكان بؤ هاريكارى عيَراق (UNAMI) و (بةرنامةي مرؤيي ضالاكي مين-عيَراق) كة سةر بة وةزارةتي دةرةوةي ويلايةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكاية. يارمةتي (UNDP) طرنطي دةدات بة ثةرةثيَداني تواناي بةرِيَوةبردني نةتةوةيي و دامةزراندني تواناي ضالاكي ميني بةردةوام لة عيَراقدا. باري ئاسايشي ناجيَطيري عيَراق (UNDP)ي ناضاركرد كة بنكةي خؤي بطويَزيَتةوة لة بةغدادةوة بؤ عةماني ثايتةختي ئةردةن لة سالَي 2003, بؤ قوبرِس لة سالَي 2005 و ثاشان طةرِانةوةي بؤ عةمان لة كانوني دووةمي 2006. دوو رِاويَذكاري لة عةمانةو بةردةوامن لة دابينكردني رِاويَذي تةكنيكي بؤ (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) سةنتةرة هةريَمي يةكاني ضالاكي مين. هةروةها (UNDP) تيم ليدةري بؤ (مةسحي كاريطةري ميني زةوي – عيَراق) دابينكرد لة رِيَي (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام). لة ئازاري 2006, (UNDP) رِاويَذكاريَكي تةكنيكي بةردةوامي لة كوردستاني عيَراق دامةزراند و لة حوزةيراني (2006)ةوة رِاويَذكاريَكي سياسةتي نيَودةولَةتي بؤ (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) لة بةغداد دابينكرد.

لة رِيَي (بةرنامةي مرؤيي ضالاكي مين-عيَراق), (دامةزراوةي راويذكاري رؤنكؤ) بة بةلَيَن نامةيةك لةطةلأ وةزارةتي دةرةوةي ئةمريكا لة 2005, 13 رِاويَذكاري تةكنيكي بؤ عيَراق دابينكرد, بةلاَم لة دوواييدا ذمارةياني كةم كردةوة بة هؤي كةي فةندةوة. لة حوزةيراني 2006, ضوار ستافي (دامةزراوةي راويذكاري رؤنكؤ) دامةزريَنران بؤ ئيشكردن لةطةلَ (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) لة بةغداد. رِاويَذكاريَكي بالاَي تةكنيكي دامةزريَنرا لة سةنتةري ثاكردنةوةي مين-باشووري سةر بة (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين). سيَ رِاويَذكاري تةكنيكي تري (دامةزراوةي راويذكاري رؤنكؤ) لةطةلأ رِيَكخراوي ضالاكي مين و ضةكي نةتةقيو لة عيَراق كاريان كرد.

سةنتةرةكاني ضالاكي مين: لة ذيَر ضاوديَري (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), سيَ سةنتةري ضالاكي مين دامةزريَنران: (سةنتةري ضالاكى مين-عيَراق) لة ثايتةخت بؤ ضاوديَريكردني ضالاكي مين لة ناوضةي بةغداد, سةنتةريَكي هةريَمي ضالاكى مين لة هةوليَر-باكوور و سةنتةريَكي هةريَمي ضالاكى مين لة بةسرة-باشوور. بةرثرسياريَتي يةكاني سةنتةرة هةريَمي يةكاني ضالاكى مين بريتي بوون لة هاريكاري ضالاكى مين لة ناوضةكاني خؤيان, كؤكردنةوة و شيكردنةوةي زانياري, ئامادةكردني ثلان و دابةشكردني ئةركي ثاكردنةوة و سةرثةرشتياريكردني ضؤنيةتي كارةكان.

لة سالَي 2004, حكومةتي هةريَمي كوردستان بةرثرسياريَتي ضالاكى ميني سيَ ثاريَزطا كوردي يةكةي (هةوليَر, دهؤك و سليَماني) طرتة ئةستؤ و لة تشريني دووةمي 2004, (سةنتةري هةريَمي ضالاكى مين-باكوور) طؤرِدرا بؤ (سةنتةري ضالاكى مين-كوردستاني عيَراق) لة هةوليَر. سةنتةري ضالاكي مين-كوردستاني عيَراق بةرِيَوبردني@

ضالاكي ميني ثاريَزطاكاني هةوليَر و دهؤكي طرتة ئةستؤي خؤي و زؤربةي ئةو ستافانةي دامةزراندةوة كة لةوةوثيَش لة بةرنامةي ضالاكي ميني سةر بة ثرؤذة خزمةتطوزاري يةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان كاريان كردبوو هةتاوةكو تشريني دووةمي 2003 كاتيَك تةسليم كرايةوة بة دةسةلآتى كاتى هاوثةيمانان يان ئةو ضوار ريَكخراوة ناحكومي يةي كة لةو كاتةدا كاريان دةكرد. لة هةمان كاتدا, دةستةلاَتدارة كوردةكان بةرِيَوةبةرايةتي طشتي ضالاكي مينيان ثيَكهيَنا بؤ بةرِيَوةبردني ضالاكي مين لة ثاريَزطاي سليَماني.

سةنتةرى ضالاكي مين - عيَراق كارةكاني ئةنجام نةدا لةبةرئةوةي بةريَوةبةرة طشتي يةكةي ثيَشووي برِياري دا بة يةكخستني ثيَكهاتة لة ناو (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين)دا. ثلاني دامةزراندني دوو سةنتةري هةريَمي ضالاكي ميني زياتر, يةكيَكيان لة موسلَ بؤ بةرِيَوبردني كارةكاني ثاريَزطاكاني باكووري ناوةرِاست و ئةويتريان لة حلة بؤ بةرِيَوبردني كارةكاني ثاريَزطاكاني باشووري ناوةرِاست جيَبةجيَنةكرا بةهؤي نائارامي باري ئاسايش لةو ناوضانةدا. سةنتةري هةريَمي ضالاكي مين-باشوور لة بةسرة جيَطير كرا بؤ بةرِيَوبردني كارةكاني ثاريَزطاكاني بةسرة, موسةنا, زيقارِ و ميسان: لة حوزةيراني 2006, 9 ستافي هةبوو كة يةكيَكيان رِاويَذكاريَكي تةكنيكي بالاَي (دامةزراوةي راويذكاري رؤنكؤ) بوو, لة هةمان كاتدا هاريكاري كارمةنداني مةيداني ثوضةلَكردنةوةي مين و ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني دةكرد كة لةو ناوضةية كاريان دةكرد.

ستاندارد و شةرعيةتي نةتةوةيي ضالاكي مين: (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) رِةشنووسي ياسايةكي دةركرد بؤ داناني شيرازةي ياسايي ضالاكي مين و لة سالَي 2005 خستية بةردةست وةزيري ثلاندانان. رِةشنووسي ياساكة رِؤلَي يةكةكاني ضالاكي ميني رِووندةكردةوة و داواي دامةزراندني ئةنجومةني وةزارةتةكاني دةكرد بةمةبةستي بةهيَزكردني هاريكاري لة نيَوان كاري ضالاكي مين و وةزارةتةكاني تري حكومةتدا. رِةشنووسي ياساكة لة حوزةيراني (2006)ةوة خراية ذيَر باس و ليَكؤلَينةوةي ياسايي.

هةروةها (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) رِةشنووسي 29 ستانداردي دةركرد لةسةر بنةماي (ستانداردة نيَودةولَةتي يةكاني ضالاكي مين) كة لة حوزةيراني (2006)ةوة ضاوةرِواني رِةزامةندي وةزارةت بوون.

لة سالَي 2005 وةزارةتي ثلاندانان و ثةرةثيَدان بةخشيني برِوانامةي بةرِيَوةبردني بة كارمةنداني مةيداني ضالاكي مين ثةسةند كرد. لة هةمان سالَدا ثيَنج رِيَكخراو برِوانامةيان ثيَبةخشرا, بةلاَم ئةمانة دواخران "بة هؤي ضةند مةرجيَكي ياسايي يةوة." لة كانووني دووةمي 2006, (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) دةستي كرد بة جيَبةجيَكردني ثةيرِةوة تازةكان بةلاَم جاريَكي تر دوايخستنةوة هةتاوةكو ثيَكهيَناني حكومةتيَكي نويَ. لة ناوةرِاستي 2006, (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) دةستيكردةوة بة ثياضوونةوةي داوانامةي برِوانامةكان و لة مانطي حوزةيراندا 6 داوانامةي خستة ذيَر باس و ليَكؤلَينةوةوة.

ثلاني ستراتيجي و بةرةوثيَشضوون

ئةو طورِ و تةوذمةي لة 2003-2004 بةدةستهات و دروستبووني دام و دةزطا نويَ و بةرنامةكان هةمووي لة سالَي 2005 وةستان. ثةرةثيَداني زياتري دام و دةزطاكاني ضالاكي مين و بةكارخستني ياساكان وةستيَنران بةهؤي نائارامي سياسي و وةستان لةسةر هةلَبذاردنةكةي كانووني يةكةمي (2005): دواكةوتني ثيَكهيَناني حكومةتيَكي نويَ و ئالَؤزي باري ئاسايش زؤر بةخراثي بةرةوثيَشضووني ثاكردنةوةي مين و تةقةمةنى ثاش جةنطيان رِاطرت.

لة تشريني يةكةمي 2004, (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) ثلاني ستراتيجي ثةيامي (2020) بؤ (ضالاكي مين 2004-2020) ثةسةند كرد كة ئامانجي "نةهيَشتني تةواو و كؤنترؤلَكردني كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان و ضةكي نةتةقيو بوو لة عيَراقدا." لة شوباتي (2006)ةوة (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) ضيتر بةدواي ئةو ثلانةدا نةدةرِؤشت.

لة ثةيامي (2020)دا, (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) مةزةنةي ئةوةي كرد كة كاري ضالاكي مين ثيَويستي بة فةندي 355 مليؤن دؤلار هةية بؤ ماوةي نيَوان 2004-2008. بةلاَم بةهؤي نائارامي سياسي و بةربةرةكاني ياخيبووان (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) تواني تةنها بةشيَكي كةم لةو فةندة سةرف بكات كة لة بودجةي نةتةوةيي يةوة بؤي دابينكرابوو بؤ ضالاكي مين. لة سالَي 2005, بودجةي حكومةتي عيَراق بؤ ثوضةلَكردنةوةي مين 220 مليؤن دؤلار بوو بةلاَم زؤربةي ئةو بودجةية بةبةكارنةهيَنراوي طةرِيَنرايةوة بؤ وةزارةتي دارايي. حكومةت(17%) بودجةكة ياخود 3 مليؤن دؤرلاري تةرخانكرد بؤ كاري ثوضةلَكردنةوةي مين لة ناوضةكاني حكومةتي هةريَمي كوردستان. مةسرةفي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) لةو سالَةدا نزيكةي 1 مليؤن دؤرلار بوو. @

(دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) رِايطةياند كة نزيكةي (5%) ي ئامانجةكاني لة سالَي 2005 بةدةستهيَناوة بةهؤي بووني رِيَطر لةبةردةم ضالاكي مين لة ئةنجامي بةربةرةكاني ياخيبووان و نةبووني شةرعيةتيَك بؤ بةرِةسمي كردني ثلةوثايةي. دةستكةوتةكان بريتي بوون لة ثةرةثيَداني تواناكان لة رِيَطةي خول و ؤركشؤثي رِاهيَنان لة لايةن ضةند ستافيَكي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) و باشتربووني هاريكاري لةطةلأ ضةند وةزارةتيَكدا. ئةو ئامانجانةي كة بةدةست نةهاتبوون بريتي بوون لة زيادكردني ضالاكي مين لة عيَراق, ثاككردنةوةي ناوضة جةنطي يةكان, زيادكردني رِادةي ثوضةلَكردنةوةي مين, كةمكردنةوةي قوربانياني مين و ضةكي نةتةقيو, بةهيَزكردني سةنتةرة هةريَمي يةكاني ضالاكي مين, داناني سيستةميَك بؤ لةناوبردني جبةخانةكان و دامةزراندني سةنتةري رِاهيَنان.

لة سالَي 2006 (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) رِايطةياند كة ئةو بودجةيةي لةلايةن حكومةتةوة بؤي دانراوة كةمكراوةتةوة بؤ 15 مليؤن دؤلار لةبةرئةوةي نةيتوانيوة ئامانجةماني سالَي ثيَشووي بثيَكيَت. (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) كارة طرنطةكاني بؤ سالَي 2006 بةم شيَوةية دياريكرد: رِازيكردني حكومةت بؤ دةركردني شةرعيةتيَك بؤ بةرِةسميكردني ثلةوثاية و رِؤلَي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), زيادكردني هاريكاري لةطةلأ وةزارةتةكاني تري حكومةت و بةشداري ثيَكردني زياتري ضالاكي مين لة ثلاني ثةرةثيَداني ئابووري و كؤمةلاَيةتي, ثةرةثيَداني داتابةيسيَك بؤ ضالاكي مين, باشتركردني شارةزايي ستافةكاني (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), زيادكردني زةوي ثاككراوة لة مين و ضةكي نةتةقيو و ئامادةكردنيان بؤ دووبارة بةكارهيَنانةوة و بةرزكردنةوةي ووشياري خةلَك لة مةترسي يةكاني مين و ضةكي نةتةقيو.

لةطةلأ ئةوةشدا (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) ثلانيَكي دانةناوة بؤ ضةند ثرِؤذةيةكي دياريكراو كة بة ثيَي بودجةي سالَي 2006 جيَبةجيَ بكريَن. بةثيَي ضةند سةرضاوةيةكي كؤمةلَةي ثوضةلَكردنةوةي مين-عيَراق, ليَكؤلَينةوةي حكومةت لةبارةي طةندةلَي بيرؤكراتي و هةولأ بؤ كةمكردنةوةي مةسرةف ريَطربوون لةبةردةم ئامادةيي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) بؤ سةرثشك كردني هثض مةسةرةفيَك. لة سالَي2006 بةرنامةيةكي كار لةلايةن (UNDP) بؤ (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) دانرا بؤ ضالاكي مين بة بودجةي (45.1)مليؤن دؤلار, بةلاَم بة هؤي نائارامي سياسي و وةستان لةسةر ثيَكهيَناني حكومةتيَكي نويَ, ثلانةكة كاري ثيَنةكرا.

عيَرا ق و ئيَران لةسةر ئةوة ريَكةوتن كة ليذنةي هاوبةش ثيَكبهيَنن بةمةبةستي ثيَكةوة كاركردن لةسةر مةسةلةي ئاسايش, لةوانة ثاكردنةوةي ناوضة مين رِيَذراوةكان لةسةر سنوورةكانيان, بة ثيَي ووتةكاني (عةلي شةمخاني) وةزيري بةرطري ئيَران لة تةمموزي 2005 لة تاران دوابةدواي دانووسان لةطةلأ (سةعدون ئةلدليَمي) وةزيري بةرطري حكومةتى قؤناغى طواستنةوةي ئةو كاتةي عيَراق. لة 12ي كانووني يةكةمي 2005 هةردوو وولاَت يادنامةي لةيةك تيَطةشتنيان ئميزاكرد كة تيايدا هةردوولا لةسةر ئةوة رِيَكةوتن كة نةخشةو دؤكيوميَنت دابين بكةن لةبارةي ناوضة مين رِيَذكراوةكان, ليذنةيةكي دوولايةني ثيَكبهيَنن بؤ ضاوديَريكردني كارةكاني ثوضةلَكردنوةي مين (هةموو توانا نةتةوةييةكاني هةردوو وولاَت و توانا نيَودةولَتي يةكان بخةنة كار بؤ جيَبةجيَكردني ضالاكي مين) و خالَة سنووري يةكان بكةنةوة.

ثوضةلَكردنةوةي مين

لة سالَي 2005, زؤربةي تواناي ضالاكي مين و ضةكي نةتةقيو بؤ ناوضةكاني باكووري عيَراق تةرخان كران. (سةنتةري ضالاكي مين-كوردستاني عيَراق) ثلان و هاريكاري و بةرِيَوةبردني كاري ثوضةلَكردنةوةي ميني لة ثاريَزطاكاني هةوليَر و دهؤك طرتة ئةستؤ و لة كؤتايي سالَي (2005)دا نزيكةي 800 كارمةندي مةيداني دامةزراند لة 61 تيمي ضالاكي ميندا. لة ثاريَزطاي سليَماني, بةرِيَوةبةرايةتي طشتي ضالاكي مين رِؤلَي هاريكاري و بةرِيَوةبردني ضالاكي ميني بيني, لةوانة دةركردني بةلَيَن نامةي ضالاكي مين لةطةلأ كؤمثانيا بازرطاني يةكاندا. دوو ريَكخراوي ناحكومي نيَودةولَةتي لة هةمان كاتدا لة بواري ثاكردنةوةي ميندا كاريان دةكرد: (MAG), كة يةكيَكة لة طةورةترين رِيَكخراوةكاني ثوضةلَكردنةوةي مين لة عيَراقدا, لة هةر سيَ ثاريَزطا كوردي يةكة و هةروةها كةركوك و نةينةوا كار دةكات كة تةنها دةزطاي ضالاكي مينة لةو ناوضةية كاربكات, و (NPA) كة لة سالَي (1995)ةوة لةويَ ية, لة ثاريَزطاي سليَماني و قةزاي خانةقيني سةر بة ثاريَزطاي ديالا كاري كردووة و تةنها دةزطاي ضالاكي مينة كة لةو ثاريَزطاية كاربكات.

لة سالَي 2005, ثوضةلَكردنةوةي مين و تةقةمةني لة ناوةرِاست و باشووري عيَراق بة رِادةيةكي زؤر كةم بؤوة بةهؤي كةمي بةخشيني فةند و ئالؤزي باري ئاسايش كة ثالَيان بة ضةند رِيَكخراويَكةوة نا ئةو وولاَتة بةجيَ بهيَلَن. بة هؤي شةرِ و نائارامي يةوة , هيض كاريَكي مرؤيي ثوضةلَكردنةوةي مين لة سالَي 2005 لة@

ثاريَزطاي تكريتي باكووري ناوةرِاست و ثاريَزطاي طةورةي ئةنبار لة رِؤذهةلاَت رِووي نةدا. ثوضةلَكردنةوةي مين و كاري ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني دياريكراو لة بةسرة, موسةنا و زيقارِي ثاريَزطاكاني باشوور رِووي دا.

(رِيَكخراوي ضالاكي مين و تةقةمةنى-عيَراق) سالَي 2003 ثيَكهيَنرا وةك ريَكخراويَكي ناحكومي نةتةوةيي و بة يارمةتي دارايي وةزارةتي دةرةوةي ئةمريكا و رِاهيَناني (دامةزراوةي راويذكاري رؤنكؤ) لة زؤر بةشي عيَراقدا كاري كردووة. لةسةرةتادا كاري مرؤيي ضالاكي مين و ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني ئةنجامدا, بةلاَم لة سالَي 2005, كاتيَك باري ئاسايش ئالَؤز بوو, كارةكاني بة ثالَثشتي سوثاي عيَراقي ئةنجام دةدا.

ريَكخراوي ناحكومي (HELP) ئةلَماني لة بةغداد كاري ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني بة ئةنجام طةياند. ئةو ريَكخراوة ناحكوميانةي كة مابوونةوة و كاري ضالاكي مينيان دةكرد, (طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي) و (INTERSOS) لة ثاريَزطاي بةسرة لة باشوور كاريان دةكرد. (INTERSOS) دواي 17 مانط لة رِاطرتني كارةكاني بة هؤي ئالَؤزي باري ئاسايشةوة, لة ئةيلولي 2005 دةستي كردةوة بة كارةكاني لة ثاريَزطاكاني باشوور لة بةسرة و ناسرية و زيقارِ, بةلاَم لة 31 ئاياري 2006 دووبارة كارةكاني رِاطرتةوة بةهؤي نةبووني ئاسايش و ثاراستن بؤ ستافة نيَودةولَةتي يةكاني.

ريَكخراوي (تةكنةلؤجياي ميني نيَودةولَةتي) كة لةسالَي (2003)ةوة لة عيَراق بووني هةية, لة نيوةي يةكةمي سالَي 2005 بةردةوام بوو لة كاركردن لة ثرِؤذةيةكدا مةشق و كةلوثةلي بؤ 15 تيمي نةتةوةيي ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني و ضالاكي ميني ناوضةي جةنطي دابينكرد. لةو كاتةدا ئةمانة نيوةي تواناي ضالاكي مين بوون لة باشوور. لة حوزةيراني 2005 ثرِؤذةكة وةستيَنرا بةهؤي نةبووني فةندي بةخشين و تيمةكان لة كار وةستيَنران, كؤششةكان بؤ ثةيداكردني ثشتطيري بةخشةر بؤ زيندووكردنةوةي تيمةكان سةركةوتوو نةبوون.

كؤمثانياي بازرطاني عيَراقي (ئةلدؤحة), سالَي 2005 بةلَيَن نامةيةكي لةطةلأ بةسترا لةلايةن وةزارةتي ثيشةسازي و كانزاكان بؤ ثاككردنةوةي زةوي لة نزيك فةلوجة, بةلاَم ثرِؤذةكة تةواونةكرا بةهؤي بارودؤخي ئاسايشةوة. هيض ريَكخراويَكي ناحكومي عيَراقي و كؤمثانيايةكي بازرطاني ضالاكي مين و ضةكي نةتةقيوي ئةنجام نةدا لة سالَي 2005 و نيوةي يةكةمي سالَي 2006.

(دامةزراوةي راويذكاري رؤنكؤ) بةثيَي بةلَيَن نامةيةك لةطةلأ هيَزي ئاسايشي فرةنةتةوة, مةشقي بة سوثاي عيَراقي و يةكةكاني ثوضةلَكردنةوةي بؤمبي ثؤليسي عيَراقي كرد وةك بةرثةرضدانةوةيةك بؤ هةرِةشةي تيرؤريست و ضةكدارة ياخيبووةكان. لة سالَي 2005, بةثيَي بةلَيَن نامةي يةكةمي (دامةزراوةي راويذكاري رؤنكؤ) لةطةلأ هيَزي ئاسايشي فرةنةتةوة و لةرِيَطةي وةزارةتي دةرةوةي ئةمريكا, 350 خويَندكار لة قوتابخانةي ثوضةلَكردنةوةي بؤمب دةرضوون كة شةش كؤمثانياي ثوضةلَكردنةوةي بؤمبيان ليَ ثيَكهيَنرا, مةشق ثيَكراو لة سةر ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني ئاستي 2 و3. (دامةزراوةي راويذكاري رؤنكؤ) رِاهيَنةري (رِيَكخراوي ضالاكي مين و تةقةمةنى-عيَراق)ي لة قوتابخانةكة دامةزراندووة كة لة بنضينةدا لةلايةن (دامةزراوةي راويذكاري رؤنكؤ)ةوة مةشقيان ثيَكراوة. لة كانووني يةكةمي 2005, (دامةزراوةي راويذكاري رؤنكؤ) يةكةو ستافة مةشق ثيَكةرةكاني خؤي زيادكرد بةثيَي بةلَيَن نامةيةكي نويَ بؤ بةئةنجام طةياندني ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني و كردنةوةي خول بؤ رِاهيَنةراني ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني لة قوتابخانةكةدا.

لةناوبردني جبةخانةي تةقةمةني و ضةكي نةتةقيو بةردةوام بوو لة ذيَر بةرنامة سيَ سالَي يةكةي ثاكردنةوةي تةقةمةني هيَزي هاوثةيمانان كة لةلايةن دةستةي ئةندازياراني سوثاي ئةمريكي و ضةند بةلَيَندةريَكي جؤراوجؤرةوة بةرِيَوةدةضوو. لةوانة (طروثى ئارمةر) كة يارمةتي لةناوبردني جبةخانةي دةدا بةثيَي بةلَيَن نامةيةك كة لة 2004 هةتاوةكو كؤتايي شوباتي 2006 خاياند. هةروةها دوو بةلَين نامةي تري جيَبةجيَكرد كة بريتي بوون لة دابينكردني تيمي سةطي هةستيار بة ناسينةوةي تةقةمةني و بةكارهيَنانيان لة خالَي ثشكنيني ئاسايش و لة كاتي بووني هةرِةشةي تةقةمةني.

مةسحي مين و تةقةمةنى ثاش جةنط

ذمارةيةك مةسحي مين و تةقةمةنى ثاش جةنط لة عيَراق ئةنجام دران لة ثيَش و لة كاتي دةستثيَكردني ئةم شةرِ و ناكؤكيةي ئيَستا هةية. لةوانة مةسحي كاريطةري و تةكنيكي (MAG) لة هةموو ناوضة كوردي يةكان لةسةر و هيَلَي سةوز لة سالَي (1992)ةوة, مةسحيَكي كاريطةري لة سيَ ثاريَزطاي كوردي@ كة سالَي 2002 لةلايةن بةرنامةي ضالاكي ميني سةر بة ثرؤذة خزمةتطوزاري يةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان (UNOPS)ةوة ئةنجام درا, مةسحيَكي فرياكةوتن كة لة حوزةيراني 2003 هةتاوةكو شوباتي 2004 لةلايةن (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), (MAG) و (UNOPS)ةوة ئةنجام درا.

(مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), يةكةم مةسحي نةتةوةيي طشتطري مين و ضةكي نةتةقيوي لة سالَي 2004 دةستثيَكرد لة دوو بنكةي هةريَمي يةوة, لة هةوليَر لة باكوور لة حوزةيراني (2004)ةوة و لة بةسرة لة باشوور لة ئابي (2004)ةوة. لة كؤتايي نيساني 2006, (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) مةسحي 13 لة 18 ثاريَزطاكةي عيَراقي تةواو كردبوو و واضاوةرِواندةكرا ئةواني تريش لة ئابي 2006 تةواو بكريَن, بيَجطة لةو ناوضانةي كة ناتوانن بيطةنيَ بةهؤي نائارامي ئاسايشةوة.

هةشت تيمي زانياري كؤكةرةوةي كوردي مةسحي دهؤك و هةوليَر و سليَماني يان تةواو كرد, ضوار تيمي كوردي و ضوار تيمي عةرةبي مةسحي كةركوكيان تةواو كرد, و هةشت تيمي عةرةبي مةسحي ضوار ثاريَزطاكةي باشوور (بةسرة, موسةنا, زيقار و ميسانيان)يان تةواو كرد لة كؤتايي ئاياري 2005. مةسحي ثيَنج ثاريَزطاكةي باشووري بةغداد (كةربةلا, نةجةف, ئةلقادسية, حلة و واست) لة نيساني 2006 تةواوكرا. هةروةها لة ناوةرِاستي ئاياري 2006, سيَ تيمي عةرةبي مةسحي تكريتيان دةكرد و سياني تريش مةسحي ديالايان دةكرد و ناونووسيني ضوار تيمي عةرةبي تريش لة ئارادا بوو بؤ مةسح كردني موسلأ. لةطةلأ ئةوةشدا, مةسحي ناوضة سونني يةكان رِاطيرا بةهؤي نائارامي ئاسايشةوة.

لة كؤتايي نيساني 2006, (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) دؤكيوميَنتي (12,883) كؤمةلَطةي كردبوو كة سةرداني (12,003)ياني كردبوو, كة (4,270) ناوضةي ثرِمةترسي طومانليَكراو و ناوضةي ثرِ تةقةمةني نةتةقيوي دةستنيشان كردبوو لة نزيكةي (1,718) كيلؤمةتر ضوارطؤشةي زةويدا. مةسحةكة (2,117) كؤمةلَطةي دياريكرد كة كاريطةري مين و تةقةمةنى ثاش جةنطيان لةسةرة و (577) قوربانيان تؤماركرد. (244) لةم كؤمةلَطانة مةسح نةكران لةبةرئةوةي ناوضة ثرِمةترسية طومانليَكراوةكانيان هاوبةش بوون لةطةلأ كؤمةلَطةي تردا. لة (251) كؤمةلَطةي تردا, هيَنديَكي دياريكراوي بينراوي ضةكي نةتةقيو تؤماركرا, هةنديَكيش لةوانة مةسح كران, بةس نةك هةمووي. بة طويَرةي (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان-عيَراق), ئةو بلاَوبوونةوةي مين و ضةكة نةتةقيوةي تؤماري كردوة لة رِادةي رِاستةقينةي كيَشةكة كةمترة بةتايبةتي لة باشوور بة هؤي بوني طوماني دانيشتواني ئةو ناوضةية لة مةسحكةرةكان و نائامادةييان بؤ ثيَداني زانياري.

لة سيَ ثاريَزطا كوردي يةكة, (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), زؤرترين بلاَوبوونةوةي مين و ضةكي نةتةقيو و كةمترين ئاستي قورباني بةديكرد. (3,024) ناوضةي ثرِمةترسي طومانليَكراو و (1,126) كؤمةلَطةي ئالودةبووي لةم ثاريَزطايانةدا تؤماركرد كة نيوةي لة ثاريَزطاي سليَماني دا بوون. زياد لةنيوةي كؤي طشتي كؤمةلَطة ئالودةبووةكانيان حساب كرد و هةتا ئيَستا (%71)ي ناوضة ثرِمةترسية طومانليَكراوةكان لةو 13 ثاريَزطايةدا دؤزراونةتةوة كة تا ئيَستا مةسح كراون. لةطةلأ ئةوةشدا ذمارةي ئةو قوربانيانةي بةم دووايي ية تؤماركران (159) قورباني بوون, (60 كةسيان طيانيان لة دةستداوة) كة كةميَك لة يةك لةسةر ضواري كؤي طشتي ئةو ذمارةية زياترة كة تؤماركراوة. كؤي طشتي ناوضة ثرِمةترسية طومانليَكراوةكان بة (776) كيلؤمةتري ضوارطؤشة مةزةندة كرا.

زؤرترين ذمارةي قورباني لة ضوار ثاريَزطاكاني باشوور بوون, ئةمةش هؤكةي بلاَوبوونةوةي تازةي مين و ضةكي نةتةقيو و كةمي ووشياري كؤمةلَطةكةية لةبارةي مةترسيةكاني مين و ناوضة ثرِمةترسية طومانليَكراوةكان. هةرضةندة ذمارةي كؤمةلَطة ئالودةبووةكان و ناوضة ثرِمةترسية طومانليَكراوةكان كةمتر بوون لة باشوور, 335 و 399 بةدواي يةكدا, 307 قورباني تازة تؤماركران (116 كةسيان طيانيان لة دةستداوة) زياد لةنيوةي كؤي طشتي قورباني يةكان هةتا ئيَستا. ئةو ناوضانةي مين رِيَذكراون و ثرِن لة ضةكي نةتةقيو بة (854,5) كيلؤمةتري ضوارطؤشة مةزةندة كرا لة ضوار ثاريَزطاكةي باشوور كة (%90) ناوضة ثرِمةترسية طومانليَكراوةكان رِيَطربوون لةبةردةم زةوي ية كشتوكالَي يةكاندا.

لة ثيَنج ثاريَزطاكةي باشووري ناوةرِاست, (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) (118) كؤمةلَطةي ئالودةبوو و (125) ناوضةي ثرِمةترسي طومانليَكراوي دياري كرد, و (99) قورباني تازةي تؤماركرد (46 كةسيان طيانيان لة دةستداوة). ئةو ناوضانةي مين رِيَذكراون و ثرِن لة لة ضةكي نةتةقيو بة (87,6) كيلؤمةتري ضوارطؤشة مةزةندة كرا.

لة دووبارة مةسح كردني سيَ ثاريَزطا كوردي يةكةدا, (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) (330) كؤمةلَطةي مين رِيَذكراويان دياريكرد كة لة داتابةيسي (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق)دا نةبوون كة لة مةسحي(UNOPS)ي سالَي (2002)ةوة وةرطيرابوون. زؤربةي ئةمانة دةكةونة سةر سنوورةكاني توركيا لة ضةند ناوضةيةكدا كة لةوةوثيَش لةلايةن هيض تيميَكي مةسح و ضالاكي مينةوة سةردان نةكرابوون. لة (5,029)ي ئةو كؤمةلَطايانةي لةلايةن تيمةكاني (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق)ةوة سةردان كران لةو سيَ ثاريَزطاية, (541)يان ووتيان كة ئيَستا@

مينيان ليَنةماوة كة (139)يان لة داتابةيسي (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق)دا بة مينرِيَذكراو نووسراون. (88) كؤمةلَطةي تر كة لة رِاستيدا مينرِيَذكراون, لة داتابةيسةكةدا بة بةجيَهيَلَراو نووسراون.

سةرةرِاي ئةو ذينطة ثرِ مةترسي يةي بة هؤي ئةو شةرِ و ناكؤكي يةي ئيَستاوة خولقاوة, لة كؤتايي نيساني 2006, تيمةكاني (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) مةسحي هةموو قةزا و ناحيةكاني 13 ثاريَزطايان تةواو كرد بيَجطة لة دوو قةزاي سةر بة ثاريَزطاي حلة نزيك بةغداد, هةروةها (346) كؤمةلَطة كة طةيشتن ثيَيان مةحالَة بةهؤي نةبووني ئاسايش يان لةبةرئةوةي زؤر دوورن. بيَجطة لةمانة, ئةو ناوضانةي مةسحةكةيان تةواوكرا, تةواوي سيَ ناوضةي ضالاكي ميني (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) بوون لةطةلأ ثاريَزطاي كةركوك كة بةشيَكة لة هةريَمي ضوارةم, هةريَمي باكووري ناوةرِاست. لة حوزةيراني 2006, رِوون و ئاشكرا بوو كة (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) ناتوانيَت مةسحي ئةم هةريَمة تةواوبكات, هؤكةشي ئةوة بوو كة ئةم هةريَمة ثرِ ناكؤكي ية و ئةو ثاريَزطايانةي تيَداية كة سوونة بالاَدةستة, كة ئةوانيش ثاريَزطاكاني تكريت, ديالا, موسلأ, و ئةنبارن.

لة ئةنجامي كاركردن لة نزيكةوة لةطةلأ دةستةلاَتة ناوخؤيي يةكان و طونجاندني ئةو شيَوازة كارةي بةكاريان دةهيَنا لةطةلأ ذينطة ناوخؤيي يةكان, تيمةكاني مةسحكردن سيَ ثاريَزطاي يةكةميان تةواو كرد بةبيَ رِووبةرِوو بوونةوةي هيض طرفتيَكي باري ئاسايش يان برينداربوون. لةطةلأ ئةوةشدا, لة ئاياري 2006, يةكيَك لة تيم ليدةرةكاني (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) كة لة ثاريَزطاي تكريت كاري دةكرد بريندار بوو لة خالَيَكي ثشكنيندا كة لة لايةن هيَزي هاوثةيمانانةوة دانرا بوو كاتيَك بؤمبيَكي ضيَنراو بةدةست سةربازة ئةمريكي يةكانةوة لة كاتي ثوضةلَكردنةوةيدا تةقيةوة. مةسحي ثاريَزطاكاني تكريت و ديالا لة ناوةرِاستي ئاياري 2006 رِاطيران. تا ئةو كاتة تيمةكاني (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) سةرداني نزيكةي (100) لاديَيان كردبوو لةم ثاريَزطايانةدا. هةرضةندة تيمةكان دةيانوت كة لة لاديَكان بةطةرمي ثيَشوازيان ليَكراوة, مةسحةكة واي دةرخست كة سةفةرةكان بؤ بةئةنجام طةياندني مةسحةكة ثرِ مةترسي بووة لةبةرئةوةي زؤربةي شةرِ و ناكؤكي يةكاني نيَوان هيَزي هاوثةيمانان و ياخي بووةكان لة سةر رِيَطاكان بوو. لة ناوةرِاستي مانطي حوزةيراندا, دةستةي بةرِيَوةبردني (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) سوور بوو لةسةر مةسحكردني تكريت, ديالا, و موسلأ ئةطةر باري ئاسايش رِيَطةي بداية, بةلاَم جيَي طومان بوو بتوانن مةسحي ناوضة مينرِيَذكراوةكاني ئةنبار بكةن.

ضالاكي مين و تةقةمةنى ثاش جةنط

ثوضةلَكردنةوةي مين لة عيَراقدا لة سالَي 2005 دابرِانيَكي زؤري بة خؤوة بيني بةهؤي نائارامي باري سياسي, كيَشةي فةند, ذينطةي ثرِ مةترسي ئاسايش لة دةرةوةي سيَ ثاريَزطا كوردي يةكة. (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) رِايطةياند كة لة سالَي 2005 (61.4) زةوي مين رِيَذكراو و ثرِ تةقةمةنى ثاش جةنطي ثاككردوةتةوة و لة سالَي 2004 كةميَك لة يةك لةسةر سيَي (61.4) كيلؤمةتري ضوارطؤشةي ثاككردوةتةوة. بة ثيَي زانياري (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) كة لة كارمةندة مةيداني يةكانةوة وةريطرتبوو تةنها (25) كيلؤمةتري ضوارطؤشة ثاككراوةتةوة.

ناوضة (كيلؤمةتري ضوارطؤشة)ي ثاككراوة و مين و تةقةمةنى ثاش جةنطي لةناوبراو لة عيَراق لة سالَي 2005

جيَبةجيَكةر (رِيَكخراو)
ميني ثاككراوة
ثاككردنةوةي ناوضةي جةنطي
ثاككردنةوةي ميكانيكي
ميني دذة مرؤظ
ميني دذة ئؤتؤمبيَل
ضةكي نةتةقيو
ناوضةي فةرامؤشكراو
IKMAC
533,273


368

3,545
1,972,000
GDMA
85,913

223,247
509
30
113

MAG
1,245,925
2,568,800

5,452

26,978
5,706,100
NPA
262,915
4,000

1,239
2
513

HELP

107,7796,060

IMCO
535,930
5,708,864

3,033
1,249
18,200

DDG

6,339,0004,654

INTERSOS
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
MineTech
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
كؤي طشتي
2,663,956
14,728,443
223,247
10,600
1,281
60,063
7,678,100

لة باكووري عيَراق, (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق) 28 تيمي ثاككردنةوةي مين بة دةست, 3 تيمي ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني, 3 تيمي مةسح كردن, 7 تيمي ثشكنين كة هةر يةكة دوو سةطي هةستياري ثشكنينيان لةطةلَدا بوو, يارمةتيدةري ميكانيكي كة هةلَكةنةريَكيشيان لةطةلأ بوو, و ضوار مينكوتى بؤزينيايان خستة طةرِ. هةروةها 10 سةرثةرشتيار, 6 مؤنيتةري ناوخؤ و 8 مؤنيتةري دةرةكي دلَنيابوون لة ضؤنيةتي, و 8تيمي ووشياري مينيان خستة طةرِ. (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق), لة كؤتايي ئاياري 2005 دةستي بة كاري ثوضةلَكردنةوةي مين كرد و لة ماوةي حةوت مانطدا (533.273) مةتري ضوارطؤشة زةوييان ثاككردةوة و (1.972.000) مةتري ضوارطؤشةيان فةرامؤش كرد. (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق) رِايطةياند كة ذمارةي قورباني لة باكوور رِوو لةكةمبوونة و هةر لةبةر ئةم هؤية ضالاكي مينيان طؤرِيوة لة تةنها كاريَكي مرؤيي يةوة بؤ جؤريَك لة ثرِؤذة كة يارمةتي بووذاندنةوةي ئابووري بدات. بةو ثيَ ية, كارةكاني سالَي 2005 بة شيَوةيةكي بةرضاو يارمةتي ثرِؤذةكاني ثةرةثيَداني حكومةتي هةريَمي كوردستانيان دا بة رِاكيَشاني هيَلَي كارةبا, ثرِؤذةي ئاو و ثاك و خاويَني, داناني بورجي ثةيوةنديكردن, ئاوديَري, زةوي كشتوكالَي و شويَني طةشتياري.

كاري ثوضةلَكردنةوةي مين لة سليَماني رِاستةوخؤ لةلايةن (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين)ةوة لة 20ي مانطي تةموزةوة جيَبةجيَ كرا كاتيَك سيستةمي نويَي ثيَشبرِكيَي تةندةر بؤ بةلَيَن نامةي ضالاكي مين هاتة كايةوة. لة كؤتايي 2005, رِايطةياند كة كؤي طشتي ثاككردنةوةي مين كة لةلايةن بةلَيَندةرةكانةوة ئةنجامدراوة, (309.160) مةتري ضوارطؤشةية كة زؤربةي لة رِيَطةي ثاككردنةوةي ميكانيكي يةوة بووة. (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين) لةسةر داواي وةزارةتةكان طرنطي دا بة ثاككردنةوةي ئةو كيَلَطة مينانةي كة بةثيَي داتابةيس دياريكرابوون بةوةي كة زؤرترين كاريطةرييان هةبووة لةسةر دانيشتوان. ضؤنيةتي رِيَكخستني ليستي طرنطي كارةكان لة ريَي هةلَسةنطاندنةوة دةبيَت لةلايةن تيميَكي مةسحي طشتي يةوة كة دةبيَت ثاشان مةسحي تةكنيكي بؤ بكريَت ثيَش دةستكردن بة ثاككردنةوة.

هةنديَك لةو بةلَيَندةرانةي كار بؤ (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين) دةكةن: خةبات زةنطةنة, كة لة سالَي 1998 دامةزراوة, ديزايني ئاميَري مين ثوضةلَكردنةوة دةكات و بةرهةمي دةهيَنيَت: 79 كارمةندي هةية كة بةسةر دوو تيمدا دابةش بوون, دوو تيمي كاري دةستي و دوواني كاري ميكانيكي. ئةمانة بةضةند ئاميَريَكي جياواز كاردةكةن, لةوانة, دةراسة, بلدؤزةريَكي زريَثؤش, حةفارة و بيَذني لةراوة. لة ئابي 2005, خةبات دةستي بةكارةكاني كرد و تا كؤتايي ئةو سالَة (141.739) مةتري ضوارطؤشة زةوي ثاككردةوة.

يةكيَك لةو دوو رِيَكخراوة ناحكومي ية نيَودةولَةتي يةي لة باكوري عيَراق كار دةكةن,رِيَكخراوي (MAG) لة حوزةيراني 2006 (593) ستافي دامةزراند لةوانة (373)يان كارمةندي مةيداني بوون, بة ئاميَري ميكانيكي و سةطي ثشكنيني هةستيارةوة. لة سالَي 2005, رِيَكخراوي (MAG) 21 تيمي ضالاكي ميني خستةطةرِ, (12)يان لة سليَماني جيَطير بوون و (10)يان لة هةوليَر كة هةنديَكيان لة دهؤكيش كاريان دةكرد. تيمةكان ثاككردنةوةي دةستي, ميكانيكي, ناوضة جةنطي و مةسح و ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةنييشيان دةكرد. هةروةها (10) تيمي ثيَكهاتوو لة ئةنداماني كؤمةلَطة و ووشيار ميني خستةطةرِ كة مةسحيان دةكرد و ئةركي ضالاكي مينيان دياري دةكرد و كارةكانيان بة هاريكاري (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق) و (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين) دةكرد.

لة سالَي 2005, رِيَكخراوي (MAG) (1.245.925) مةتري ضوارطؤشة زةوي مين رِيَذكراوي بة كاري ثاككردةوةي دةستي, و بةضاوةكي زياد لة (2.292.327) مةتري ضوارطؤشةي ثشكني و (1,638,674) مةتري ضوارطؤشةي بةشيَوةي ميكانيكي ثشكني. هةروةها بة كاري دةستي (484,300) مةتري ضوارطؤشةي ناوضةي جةنطي ثشكني و بةضاوةكي (2,084.500) مةتري ضوارطؤشةي ثشكني. لة ثرِؤسةكةدا, (5,452) ميني دذة مرؤظ و (26,978) ثارضة ضةكي نةتةقيوي لةناوبرد.

رِيَكخراوي (MAG) دوو خولي مةشقي بةرِيَوةبرد لةبارةي كاري مرؤيي ثوضةلَكردنةوةي مين و ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني. لة خولي يةكةمدا لة ئازاري 2005, رِيَكخراوي (MAG) مةشقي كرد بة (54) كةسي كؤمثانياي ئةندازياري سةر بة تيثي 4ي لةشكري 2ي طاردي نيشتماني عيَراق لة بواري كاري مرؤيي ثوضةلَكردنةوةي مين بةثيَي (ستانداردة نيَودةولَةتي يةكاني ضالاكى مين). لةوانة مةشقي مةيداني ثاككردةوةي كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان لة سليَماني. لة خولي دووةمدا كة لة تشريني يةكةمي (2005)ةوة هةتاوةكو ئازاري 2006 خاياند, مةشقي ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني و كةلوثةلي دابينكرد بؤ ضةند كةسيَك كة لةلايةن بةرِيَوةبةرايةتي ثاريَزطاي دهؤكةوة دياريكرابوون بؤ ثيَكهيَناني يةكةيةكي هةريَمي بؤ بةرِيَوةبردني كارةكاني ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني. @

رِيَكخراوي (NPA), كة لة سالَي (2005)ةوة لة كوردستان كار دةكات, (121) ستافي هةبوو كة تيمي كاري دةستي ثاككردنةوةي مينيان دةكرد بة ثالَثشتي ئاميَري ميكانيكي, ووشياري مين و مةشقي ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني. تيمةكاني (NPA) بة زؤري لة قةزاكاني شارباذيَرِ و هةلَةبجةي باكووري ثاريَزطاي سليَماني كاريان دةكرد بةلاَم تيميَكي 10 كةسي لة قةزاي خانةقيني سةر بة ديالا هةبوو كة تةنها دةزطاي ثوضةلَكردنةوةي مين بوو لةو ناوضةية كار بكات. لة سالَي 2005, (NPA) 11 كيَلَطةي مين رِيَذكراوي ثاككردةوة كة بريتي بوو لة (262,915) مةتري ضوارطؤشة زةوي (1,241) مين (كة دوانيان ميني دذة ئؤتؤمبيَل بوون) و (513) ثارضة ضةكي نةتةقيوي لةناوبرد.

لة بةغداد, رِيَكخراوي (HELP), ثاككردنةوةي ناوضةي جةنطي كرد لة ثارضة ضةكي نةتةقو لة رِيَطةي تيميَكي ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني (43) كةسي عيَراقي كة لةلايةن دوو ستافي نيَودةولَةتي جيَطير لة عةمان بةرِيَوةدةضو كاريان لةسةر ئةو ئةركانة دةكرد كة(دةسةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين)ثيَي سثاردبوون.

(رِيَكخراوي ضالاكي مين و تةقةمةنى-عيَراق) 13 تيمي هةبوو بة كةلوثةلي ثيَويستةوة بؤ كاري دةستي ثاككردنةوةي مين, ناوضةي جةنطي و ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني و 11 سةطي هةستياري رِاهيَنراويان هةبوو بؤ ثشكنيني مين. هةروةها تيميَكي تري هةبوو بؤ ثلاندانان و ئامادةكردني شويَن بؤ ثاككردنةوة. لةطةلأ ئةمانةدا, (رِيَكخراوي ضالاكي مين و تةقةمةنى-عيَراق) بنكةي مةشق بةرِيَوة دةبات لة بةغداد و بةسرة كة (30) رِاهيَنةري ليَية و مةشقي ثاككردنةوةي مين و ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني بة سوثا و ثؤليسي عيَراقي و ئةندامة نويَكاني رِيَكخراوة نيَودةولَةتي يةكان دةكةن. لة كاتي دةستثيَكردني كارةكانيةوة لة سالَي (2004)ةو هةتاوةكو 15 ئاياري 2005, (رِيَكخراوي ضالاكي مين و تةقةمةنى-عيَراق) رِايطةياند كة (10,5) كيلؤمةتري ضوارطؤشة زةوي ثاككردوةتةوة و (137,000) مين و ثارضة ضةكي نةتةقيوي لةناوبردووة. (7,205) مةتري ضوارطؤشة زةوي كشتوكالَي و مليؤنيَك مةتري ضوارطؤشة زةوي دةوري كانة نةوتةكاني رومةيلة و (3,965,800) مةتري ضوارطؤشةي ئةلزؤبيَري ثاريَزطاي بةسرةيان ثاككردوةتةوة.

لة باشووري عيَراق, (طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي) كة لةلايةن حكومةتي دانيماركي و (UNDP) فةند دةكريَت, لة ثاريَزطاي بةسرة كارةكانيان ئةنجامدا بة ثيَنج تيمي ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني كة هةريةكةي لةثيَنج كارمةند ثيَكهاتبوو و ثيَنج تيمي ثاككردنةوةي ناوضةي جةنطي كة هةريةكةي لة 10 كارمةند ثيَكهاتبوو لةطةلَ ستافي ياريدةدةردا. كارةكان, كة بةثيَي ئةو زانياريانة هةلَدةبذيَردران كةلة كؤمةلَطة ناوخؤييةكانةوة لةلايةن (طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي)ةوة وةردةطيران, بةزؤري طرنطيان بة ثاككردنةوةي زةوي ية كشتوكالَي يةكان دةدا.

دةزطاي ثوضةلَكردنةوةي ميني ئيتالَي(INTERSOS) لة مانطي ئةيلولدا دواي رِاطرتني كارةكاني بؤ ماوةي (17) مانط طةرِايةوة بؤ باشوري عيَراق بؤ بنياتناني تواناي رِيَكخراوي ناحكومي ناوخؤيي بؤ بةرِيَوةبردن و جيَبةجيَكردني بةرنامةيةكي ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني. (INTERSOS) لةطةلأ (32) ستافي تيمي ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةنيدا لة ناوضةي ناسريةي سةر بة ثاريَزطاي زيقار كاري دةكرد. هيض زانياري يةك لةبارةي ئةنجامي كارةكانيانةوة بةردةست ني ية.

(ريَكخراوي تةكنةلؤجياي ميني نيَودةولَةتي) كة بؤ (UNOPS) كار دةكات, مةشقي بة (66) كةس كرد لةبارةي ضالاكي مين كة (15)يان تيم ليدةر بوون, (36)يان تايبةتمةندي ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني بوون, و (15)يان كارمةندي ثزيشكي بوون. لة نيوةي يةكةمي 2005, (ريَكخراوي تةكنةلؤجياي ميني نيَودةولَةتي) (106,519) مين و ثارضة ضةكي نةتةقيوي لةناوبرد و (6,5) مليؤن مةتري ضوارطؤشةي زةوي ثاككردةوة ثيَش رِاطرتني ثرِؤذةكة بةهؤي نةبووني بةخشيني فةندةوة.

بةرةوثيَشضووني ثوضةلَكردنةوةي مين لة سالَي 2006

ضالاكي مين لة باكووري عيَراق بةشيَوةيةكي بةرضاو زيادي كرد لة مانطةكاني سةرةتاي 2006 بةلاَم لة ناوةرِاست و باشوور ضالاكي مين زؤر دياري كراو بوو بةهؤي باري ئاسايش و كةمي فةند هةروةك (UNDP) ئاشكراي كرد. (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين) ضةند تةندةريَكي دةركرد بؤ ثاككردنةوةي (78) ناوضةي مين رِيَذكراو كة لة (1,649,677) مةتري ضوارطؤشة زةوي ثيَكهاتبوو. لة ناوضةكاني (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق), كاري ثوضةلَكردنةوةي مين لة 1 مانطي نيساندا دةستي ثيَكرد و لة كؤتايي مانطي حوزةيراندا ثاككردنةوةي ثيَنج كيَلَطةي مين رِيَذكراوي تةواوكرد كة لة (116,092) مةتري ضوارطؤشة زةوي ثيَكهاتبوو, (191) ميني دذةمرؤظ و دذةئؤتؤمبيَل و (673) ثارضة ضةكي نةتةقيوي لةناوبرد. تيمةكاني ثاككردنةوةي ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني و ناوضةي جةنطي (270,000) مةتري ضوارطؤشة زةويان ثشكني و (18,588) مةتري ضوارطؤشة زةوي بؤ ثاككردنةوةي ميكانيكي ئامادةكران و (3,400) مةتري ضوارطؤشة بة هةميشةيي نيشانة كران.@

لة سالَي 2006, رِيَكخراوي (MAG) تيمةكاني دووبارة ئامادةكردةوة و (10) تيمي لة سليَماني, ضوار لة سؤران (ثاريَزطاي هةوليَر), و سيَ لة دهؤك خستة طةرِ و ضوار تيمي بضوكتر بؤ يةكة ميكانيكي يةكان. لة سيَ مانطي يةكةمي ئةو سالَةدا, (MAG), (202,554) مةتري ضوارطؤشة زةوي مين رِيَذكراو و (483,600) مةتري ضوارطؤشةي ناوضةي جةنطي بةكاري دةستي ثاككردةوة. هةروةها (36,408) مةتري ضوارطؤشة زةوي مين رِيَذكراو و (465,000) مةتري ضوارطؤشةي ناوضةي جةنطي بة ضاوةكي ثشكني. (370) ميني دذةمرؤظ و (2,676) ثارضة ضةكي نةتةقيوي لةناوبرد. بةهةمان شيَوة رِيَكخراوي (NPA), (59,964) مةتري ضوارطؤشة زةوي مين رِيَذكراو و (6,300) مةتري ضوارطؤشةي ناوضةي جةنطي ثاككردةوة. (111) ميني دذةمرؤظ و (177) ثارضة ضةكي نةتةقيوي لةناوبرد.

لة باشوور, (طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي) تيمة نيَودةولَةتيةكاني بةهيَزكرد بة زيادكردني سيَ رِاويَذكاري تةكنيكي تر. لة سيََ مانطي يةكةمي 2006, (طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي) (10,583,500) مةتري ضوارطؤشةي ناوضةي جةنطي ثاككردةوة و (43,370) ثارضة ضةكي نةتةقيوي لةناوبرد, كة لة كؤي طشتي سالَي 2005 زياتر بوو. لةطةلأ ئةوةشدا (INTERSOS)لة كؤتايي مانطي ئاياردا بةرنامةي خؤي رِاطرت و داهاتووي تيمةكاني ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني بةنادياري مايةوة. يةكيَك لةو بذاردانةي كة طفتوطؤيان لةسةر كرا ئةوة بوو كة تيمةكان بطويَزريَنةوة بؤ (طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي).

لة ئازاري 2006, (بةرنامةي ثاككردنةوةي تةقةمةني هيَزي هاوثةيمانان) (248) تةن تةقةمةني لةناوبرد, دوا جبةخانةي طةورة كة بريتيبوون لة مين, موشةك, نارنجؤكي دةستي و ضةكي طةورةتر. لةطةلأ ئةوةشدا, لة كانووني دووةمي 2006, دةستةي ئةندازياراني سوثاي ئةمريكي لةطةلأ كؤمثانياي ئةمريكي (Tetra Tech ECI) رِيَكةوت لةسةر بةلَيَن نامةيةكي سيَ سالَي بة تيَضووني (538,5) مليؤن دؤلار بؤ بةكارخستني تيمة طةرِؤكةكاني ثوضةلَكردنةوةى تةقةمةني بؤ ثاككردنةوةي ضةكي نةتةقيوي سةر زةوي و ذيَر زةوي كةوتوو.

ووشياري مين

(دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) بةرثرسيارة لة هاريكاريكردني ووشياري مين لة عيَراق. لةو ثرِؤذانةي بةشداريان كرد لةم ثرِؤسةيةدا لة (2005-2006), مانطي سووري عيَراقي بة ثشتطيري ليذنةي نيَودةولَةتي خاضي سوور خاضي سوور و ضةند رِيَكخراويَكي ناحكومي ناوخؤيي عيَراقي وةك (رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي). لة كانووني دووةمي (2005)ةوة, رِيَكخراوي (MAG), (INTERSOS) و (طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي) تةنها رِيَكخراوي ناحكومي نيَودةولَةتي بوون كة رِاستةوخؤبةرنامةي ووشياري مينيان جيَبةجيَدةكرد لة عيَراق كة بةلايةني كةمةوة (85,000) كةس ليَي سوودمةند بوون. يونيسيَفي عيَراق, بةردةوام بوو لة ثيَشكةشكردني يارمةتي تةكنيكي و دارايي لة رِيَطةي بنياتناني تواناكان لةبارةي ووشياري مين لة قوتابخانة و كؤمةلَطةكاندا و بةشيَوةيةكي رِاستةوخؤ ئاطاداركردنةوةي ئةو دانيشتوانانةي بةرةورِووي مةترسي زؤري مين دةبنةوة. هةروةها دةستي بة سيستةميَكي ضاوديَري قوربانيان كردووة.

لة سالَي 2006, يونيسيَف بة هاوكاري لةطةلأ (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) و سةنتةري نيَودةولَةتي جنيَظ بؤ كاري مرؤيي ضالاكي مين (GICHD), ؤركشؤثيَكي سيَ رِؤذي لة عةمان (ئةردةن) رِيَكخست لةبارةي ثةيوةندي يةكاني ووشياري مين لة عيَراق. لة ؤركشؤثةكة لةسةر ثلانيَكي كار رِيَكةوتن بؤ سالَي 2006 لةبارةي ثيَويستي يةكاني هةريَمةكاني باكوور, ناوةرِاست و باشوور. 30 بةشداربووي حكومةت, رِيَكخراوة ناحكومي ية نيَودةولَةتي و نةتةوةيي يةكان و دةزطاكاني نةتةوة يةكطرتووةكان بةشداري بوون. لة مانطي حوزةيراندا, يونيسيَف رِاويَذكاريَكي رِاسثارد بؤ ثياضوونةوةي هةموو بابةتة ثةروةردةيي يةكان كة لة عيَراقدا بةكاريةن, رِوونكردنةوةي كةموكورِي يةكان بةثيَي ثيَويستي تةمةنة جياوازةكان و ثاشان ئامادةكردن و ثةرةثيَداني تةواوي هةموو بابةتةكاني ووشياري مين بؤ عيَراق.

(دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) هةلَمةتيكي نةتةوةيي رِاطةياندني بةرنامةي تةلةفزيؤني و رِاديؤيي بةرِيَوةبرد. بةرنامة تةلةفزيؤني يةكان لة كةنالَي (ئةلشةرقية), ويَستطةي تةلةفزيؤني عيَراق و كةنالَي مندالاَني عةرةب ثةخشكران و بةرنامة رِاديؤ يةكان لة كةنالَة ناوخؤيي يةكان ثةخشكران.

لة ناوةرِاستي عيَراق, (رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي) (ئاطاداركردنةوة لة مةترسي يةكاني مين)ي بؤ شةش ثاريَزطا دابينكرد كة بريتي بوون لة بةغداد, بابل, ديالا, كةربةلا, موسةنا و زيقار. رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي (IHSCO) كة ستافةكاني لةلايةن (MAG) و ريَكخراوي ترةوة مةشقيان ثيَكرابوو, ؤركشؤثيَكي مةشق ثيَكردنيان بؤ فةرمانبةراني وةزارةتي تةندروستي كردةوة كة ئةوانيش@

دواتر خولي مةشق بؤ كارمةندي بنكة تةندروستي يةكان دةكةنةوة بؤئةوةي (ووشياري مين) بؤ خةلَك دابين بكةن. (رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي) بةبةردةوامي تةلةفزيؤن و رِاديؤ بةكاردةهيَنيَت بؤ بلاَوكردنةوةي بةرنامةي سةلامةتي. كارةكاني بة هاريكاري (MAG) و (INTERSOS) بةئةنجام دةطةياند.

لة سالَي 2005, (MAG) لة (3,700) سةرداندا ثيَشكةشكردني (ووشياري مين)ي ئةنجامدا بؤ (43,000) خةلَك. ئةمةش لة ضةند ضالاكي يةك ثيَكهاتبوو بؤ ئةو كةسانةي لة مةترسي زؤردان وةك شوان, خةلَكي طةرِاوة بؤ لاديَكان, ثةنابةر و و كارمةنداني كامثي ثةنابةران. هةروةها (MAG) رِاستةوخؤ (ووشياري مين)ي بةئةنجام طةياند بؤ خةلَكي طةرِاوة بؤ ئةو ناوضانة مين رِيَذكراوة ضرِةكان و لة هاويندا بؤ سةيرانكةران و سةردانكةراني لاديَكان بؤ ئةو ناوضة مين رِيَذكراوةكان. هةروةها ؤركشؤثيَكي مةشق ثيَكردنيان لةبارةى (ووشياري مين) بؤ مامؤستايان و ستافي رِيَكخراوة نيَودةولَةتي و نةتةوةيي يةكان بةئةنجام طةياند كة دواتر ئةوانيش خولي مةشق بكةنةوة.

(MAG) ثةيوةندي نيَوان كؤمةلَطة و (ووشياري مين) دروستكرد لة رِيَطةي (10) تيمي دوو كةسي (نيَر و ميَ). شةش لةو تيمانة لة سيَكتةري هةوليَر جيَطير كران لة ثاريَزطاكاني (هةوليَر, نةينةوا, كةركوك و دهؤك) و ضوار تيم لة سيَكتةري سليَماني لة ثاريَزطاكاني (سليَماني, ديالا و كةركوك). تيمةكان هةستان بة كؤكردنةوةي زانياري لة لاديَكان لةبارةي ناوضة ثرِمةترسي و كاريطةرييان, ثاشان زانياري يةكةيان نارد بؤ تيمةكاني ضالاكي مين. لة سالَي 2006, ذمارةي تيمةكان كةم كرانةوة بؤ شةش بؤ زيادكردني تواناي بةرنامةكاني مةشق ثيَكردن و سةرثةرشتي كردني (ووشياري مين)ي وةزارةتةكاني ثةروةردة و ئةوقاف و كاروباري ئايني.

(MAG) بةردةوام بوو لة داناني نيشانةكاني ووشياري مين لة ناوضة مين رِيَذكراوةكان. بةهاريكاري دةستةلاَتة ناوخؤيي يةكان, (MAG) خالَي زانياريداني دامةزراند لة (22) شويَندا لة سيَ ثاريَزطاكةي باكوور, و دةستةلاَتة ناوخؤيي يةكان مةشقيان ثيَكراوة لةبارةي ثرِكردنةوةي فؤرمي تايبةت بة ناوضة ثرِمةترسي يةكان. فؤرِمي (كاري مةترسيدار لة لاديَكاندا) ئارِاستةكرا و ثاشان لة ناوةرِاستي سالَي 2005 بة رِةسمي لةلايةن (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين)ةوة خراية بةرنامةوة بؤ دابينكردني زانياري وورد لة بارةي هةلَسوكةتي خةلَكي لاديَكان و ناوضة مين رِيَذكراوةكان.

لة سالَي 2005, (MAG) مةشقي بة (1500) مامؤستا كرد لة (750) قوتابخانةدا لة ثاريَزطاكاني سليَماني, هةوليَر, دهؤك و ديالا كة (22,000) خويَندكار ليَي سوودمةند بوون. مةنهةجي (ووشياري مين) تازةكرايةوة و رِاهيَناني نويَي خراية سةر لةبارةي ضؤنيةتي هةلَسوكةتي سةلامةت و ثارضةي نائاسايي ضةكي نةتةقيوي وةك فتولةي بؤمب و كةثسول. هةروةها (98) مامؤستاي مةشق ثيَكةر لة ثيَنج ثةيمانطاي مامؤستايان ئامادةكران بؤ ووتنةوةي وانة لةبارةي (ووشياري مين). لة سالَي 2006, لة ثلاندا بوو كة ئةم بةرنامةية دريَذبكريَتةوة بؤ نةينةواو و كةركوك بؤ نزيكةي (200) مامؤستا كة (1000) قوتابخانة ليَي سوودمةند دةبوون ئةطةر باري ئاسايش ريَطةي بداية.

هةروةها (MAG) مةشقي بة ئةنداماني يةكيَتي ذنان, (902) مةلا و (46) قةشةي مةسيحي كرد . بابةتيَكي وانةوتنةوة كة لة دةقةكاني قورعانةوة وةرطيرابوو لة بارةي سةلامةتي كةسي ئامادةكرا بة رِاويَذ لةطةلأ وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئايني و ثاشان دابةشكرا بة هةردوو زماني سؤراني و عةرةبي.

(INTERSOS) دوو ثرِؤذةي لة باشوور جيَبةجيَكرد بة فةندي كؤميتةي بالاَي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ثةنابةراني يونيسيَف و (UNHCR). ثرِؤذةكةي (UNHCR), كة سالَي 2003 دةستي ثيَكرد, بةردةوام بوو لةسةر سنووري عيَراق-ئيَران و لةو كؤمةلَطايانةي زؤرترين طةرِاوةيان لةخؤ طرتبوو. تيمي (INTERSOS) كة لة سيَ ذن و يةك ثياو ثيَكهاتبوو, سووديان طةياند بة (2,242) خةلَكي طةرِاوة لة بنكةي طواستنةوة, (758) لة سنووري (شالاَمشة) و (740) خويَندكار لة سيَ قوتابخانةدا. (39) خؤبةخشي كؤمةلَطة (21 خةلَكي ناوضةي ئةميَريا و 18 خةلَكي ناوضةي باني ئاساد) كة خولي ضؤنيةتي مةشق ثيَكردنيان لةبارةي (ووشياري مين) بيني بوو, ئاطاداركردنةوةيان لةبارةي (ووشياري مين) بةسةر (2,700) كةسدا بلاَوكردةوة. (25) ئةندامي (بةرطري شارستاني) لة (14) شويَني جياوازدا ئاطادار كردنةوةيان لةبارةي (ووشياري مين) بةسةر (6,000-7,000) كةسدا بلاَوكردةوة. ستافي (INTERSOS) كؤبوونةوةي رِاستةوخؤي تايبةت بة (ووشياري مين)ي لةطةلأ (3000) خةلَكي تر كرد كة ثيَكهاتبوون لة (جووتيار, خويَندكار و مامؤستا) لةو طوندانةي مين ريَذكراون و ضةكي نةتةقيويان تيَدا بلاَوة. @

لة تشريني دووةمي 2005, (INTERSOS) دةستيكرد بة ثرِؤذةيةكي يةك سالَي (ووشياري مين) بة ثشتطيري يونيسيَف لة سيَ ثاريَزطاي ناوةرِاست و باشووري عيَراق, واثيَشبيني دةكرا كة سوود بة (10,000) ذن و مندالأ بطةيةنيَت, تؤرِيَكي ثيَكهاتوو لة (160) خؤبةخشي كؤمةلَطة بؤ (ووشياري مين) دابمةزريَنيَ و مةشق بة (2,000) مامؤستا بكات لةبارةي (ووشياري مين) كة سوود بة (300,000) خويَندكاري قوتابخانةي سةرةتايي و ناوةندي بطةيةنيَت. لة نيساني 2006, (28) ستافي ناوخؤيي هةلَبذيَردران و مةشقيان ثيَكرا و سيَ هةلَسةنطاندني ثيَويستي يةكان جيَبةجيَكران.

لة سالَي 2005, مانطي سووري عيَراقي بةردةوام بوو لة ثشتطيري كردني تةكنيكي و دارايي بؤ بةرنامةي (ووشياري مين) سةر بة خاضي سوور. بابةتةكاني (ووشياري مين) لة فةلوجة و ضةند ناوضةيةكي تر كة توندوتيذي تيَداية دابةشكران.

(طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي)ثةيوةندي نيَوان كؤمةلَطة و (ووشياري مين)ي دروستكرد لة رِيَطةي (4) تيمي سيَ كةسي (نيَر و ميَ) لة ناحيةي ئةلزوبيَر لة بةسرة, كة زياتر تايبةت بوو بؤ مندالاَن. لة سالَي 2005, سوود بة (25,793) خةلَك طةيةنرا كة (17,997) مندالأ و (7,796) طةورةبوون لة بارةي (ووشياري مين) لة ريَطةي سةرداني قوتابخانة و مالاَندا, وة لة هةمان كاتدا بابةتةكاني (ووشياري مين)يان بةسةردا دابةشكرا.

يارمةتيدان و فةند كردن

لة سالَي 2005, (27,8) مليؤن دؤلار لةلايةن (14) وولاَتةوة بةخشرا بة ضالاكي مين لة عيَراق, كة ئةمةش كةمبوونةوة بوو لةضاو سالَي 2004 كة (58,7) مليؤن دؤلار بوو لةلايةن (13) وولاَتةوة. بةخشيني سالَي 2005 ئةو فةندانة دةطريَتةوة كة درانة ريَكخراوة ناحكومي يةكان و ئةو دةزطا نيَودةولَةتيانةي كة لة عيَراق كار دةكةن,و كةميَك بةشداري بةخشيني ناو عيَراق. ئةو بةخشةرانةي لة سالَي 2005 فةنديان بةخشي ية عيَراق ئةمانة بوون:

 1. بةلجيكا: (490,180) يؤرؤ, كة دةكاتة (610,225) دؤلار بؤ ريَكخراوي (MAG) بؤ ضالاكي مين لة باكووري عيَراق.
 2. دانيمارك: (5) مليؤن كرؤني دانيماركي كة دةكاتة (833,987) دؤلار بؤ (DDG) بؤ ضالاكي مين و (ووشياري مين).
 3. ئةلَمانيا: (612,554) يؤرؤ, كة دةكاتة (762,568) دؤلار بؤ (HELP) بؤ كاري ثوضةلَكردنةوةي مين و بنياتناني تواناكان لة ناوضةي بةغداد.
 4. ئايسلةندا: (1,500,000) دؤلار بؤ يارمةتيداني قوربانيان.
 5. ئيتالَيا: (242,500) يؤرؤ, كة دةكاتة (301,888) دؤلار بؤ (UNDP) بؤ ضالاكي مين.
 6. يابان: (59,080,264) يةن, كة دةكاتة (536,557) دؤلار بؤ (UNMAS/UNDP) بؤ دامةزراندني ستافي ياباني بؤ ضالاكي مين و بنياتناني تواناكان.
 7. هؤلَةندا: (1,386,958) يؤرؤ, كة دةكاتة (1,726,624) دؤلار, (386,958) يؤرؤ, واتة (481,724) دؤلاري بؤ يارمةتيداني قوربانيان و (1) مليؤن يؤرؤ, كة دةكاتة (1,244,900) دؤلاري بؤ (MAG) بؤ ضالاكي مين و (ووشياري مين).
 8. نةرويج: (6,500,000) كرؤني نةرويجي, واتة (1,009,129) دؤلار, بؤ ريَكخراوي (NPA) بؤ ضالاكي مين لة باكووري عيَراق.
 9. سلؤظاكيا: (4,882,000) يؤرؤ, كة دةكاتة (6,077,602) دؤلار, وةك بةشداري يةكي هيَزة ضةكدارةكاني سلؤظاكيا بؤ ضالاكي مين و ضةكي نةتةقيو و لةطةلأ (NATO) لة ثرِؤسةي ئازادي عيَراقدا.
 10. كؤرياي باشوور: (1) مليؤن دؤلار بؤ (UNDG-عيَراق) بؤ كاري ثوضةلَكردنةوةي مين.
 11. ئيسثانيا: (129,000) يؤرؤ, كة دةكاتة (160,592) دؤلار, بؤ مةشق ثيَكردني سوثاي عيَراقي لة كاري مرؤيي ضالاكي ميندا.
 12. سويد: (10) مليؤن كرؤني سويدي كة دةكاتة (1,338,509) دؤلار, بؤ ريَكخراوي (MAG) بؤ ضالاكي مين.
 13. سويسرا: (125,000) فرةنكي سويسري كة دةكاتة (100,329) دؤلار, بؤ ريَكخراوي (NPA) بؤ ضالاكي مين.
 14. ويلايةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا: (11,840,000) دؤلار , (9) مليؤني دؤلاري لةرِيَي فةندي بوذاندنةوةي عيَراق و (2,840,000) دؤلاري لةرِيَي وةزارةتي دةرةوةي ئةمريكا.

لةطةلأ ئةمانةشدا, (Adopt-A-Minefield) رِايطةياند كة (54,002) دؤلاري بةخشيوةتة (AMAR) بؤ طويَزانةوةي ستافي ثيَويست بؤ كلينيكي بوذاندنةوةي بةسرة.

لة رِيَطةي فةندي (UNDP) و وةزارةتي دةرةوةي ئةمريكاوة, لة سالَي (2005)دا, (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام) ثيَنج رِاويَذكاري تةكنيكي دابينكرد بؤ (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) كة سيانيان رِاويَذكاري تةكنيكي (IMSMA) بوون. @

كةمترين رِادةي كةمكردنةوةي فةند لة سالَي 2005 هي ئةمريكا بوو, كة (24) مليؤن دؤلار (%67) كةمتري لة سالَي 2004 بةخشي. كةمكردنةوةي فةندي تر هي ئيتالَيا بوو, كة (3,4) مليؤن دؤلار (%92) كةمتري لة سالَي 2004 بةخشي و دانيمارك نيوةي سالَي 2004 بةخشي. لة (9) وولاَتي بةخشةر كة سالَي 2004 و 2005 فةنديان بةخشي ية عيَراق بؤ ضالاك مين, حةوت وولاَتيان فةندي كةمتريان بةخشي لة سالَي 2005.

لة شوباتي 2006, يؤنان بةشداري كرد بة (1,9) مليؤن يؤرؤ, كة دةكاتة (2,365,310) دؤلار, بؤ (UNDG) بؤ ضالاكي مين لة عيَراق لة رِيَطةي (IRFFI) , فةندةكان لة تةمموزي 2005 بةخشران.

قوربانياني مين و ضةكي نةتةقيو

(ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) قوربانياني مين و ضةكي نةتةقيوي سالَي (2005)ي بة نزيكةي (358) خةملاَند, كة زيادبوونة لةضاو سالَي 2004 (كة بة 261 خةملَيَنرا). بةلاَم ثيَدةضيَت ئةم خةملاَندنة لة جيَي خؤيدا نةبيَت.

لة ئاياري 2005, هيض ميكانيزميَكي كؤكردنةوةي زانياري نةبوو لة عيَراقدا بؤ قوربانياني مين و ضةكي نةتةقيوي نويَ. ئةمةش بةزؤري بة هؤي بارودؤخي ئاسايش, كةمي فةند و تواناي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), طؤرِيني ناوبةناوي ستاف و باري سياسي عيَراقةوة بوو. لة بنةمادا, (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) لة رِيَطةي سةنتةرة هةريَمي يةكاني ثاكردنةوةي مينةوة, دةستةي كؤكردنةوة و كؤنترؤلَكردني زانياري قوربانياني كيَلَطة مين رِيَذكراوةكانة. لة نيوةي دووةمي سالَي 2004, سيستةميَكي هاوبةشيكردني زانياري دامةزريَنرا بؤ هةموو بةشدارةكاني و هةنديَك زانياري دراية (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين). لةطةلأ ئةوةشدا, ضةند سةرضاوةيةك بة (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان)يان رِاطةياند كة سيستةمةكة سةركةوتوو ني ية و هاريكاري يةكي كةم لة نيَوان دةستةلاَتةكاندا هةية. هةرضةندة هةنديَك لة ستافةكاني (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) لةسةر سؤفتويَري (IMSMA) و (Epi.Info) داتابةيس مةشقيان ثيَكرابوو, (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) تواناي ئةوةي نةبوو داتا كؤبكاتةوة, يان ئةو زانياريانة شيبكاتةوة و بلاَوبكاتةوة كة لةلايةن دةستةلاَتي ترةوة كؤدةكرانةوة. يونيسيَف بة ئاسانكاري سةنتةرةكاني رِيَطةطرتن لة نةخؤشي-ئةمريكي (CDC) ضةند ؤركشؤثيَكي رِيَكخست بة ئامانجي زيندووكردنةوةي هةولَةكاني كؤكردنةوةي زانياري كة ئةنجامةكةي دروستكردني رِةشنووسي فؤرميَكي يةكطرتووي "قورباني" بوو .

لة ناوةرِاستي 2006, تةنها زانياري متمانة ثيَكراو لةبارةي قورباني يةكانةوة لة عيَراقدا (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) بوو, بةلاَم ئةمة كؤي هةموو قورباني يةكاني تؤمار ناكات, بةلَكو تةنها ئةو قوربانيانة تؤمار دةكات كة لة ناوضة مين رِيَذكراوةكاندا دةذين, قورباني خةلَكة ئاوارةبووةكان تؤمار ناكات.

لة سليَماني, (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين), زانياري قورباني يةكان لة كارمةنداني ضالاكي مينةوة وةردةطريَت. (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين) بة شيَوةيةكي نارِةسمي زانياري قورباني يةكان لة (14) كارمةندةكةي فرياطوزاري خيَرا, ثؤليسخانة, بنكةي نةشتةرطةري, كارمةنداني ضالاكي مينةوة وةردةطريَت. (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين) هةولَي دا بؤ دامةزراندني داتابةيسيَكي نويَي قورباني و ثياضوونةوةي زانياري لةبارةي قورباني يةكاني ثيَشووة وة, ئةمةش بة هؤي لة دةستدان و وونبووني زانياري يةكان لة كاتي طويَزانةوةدا. (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين) بة شيَوةي (IMSMA) زانياري كؤنةكردوةتةوة, بةلَكو فؤرمةكاني خؤي بةكارهيَناوة هةتاوةكو فؤرمة تازةكة دةردةضيَت. لة سالَي 2005, (34) قورباني نويَي كيَلَطة مين ريَذكراوةكاني لة سليَماني تؤماركرد, كة (5) طيانيان لة دةستداو (29) بريندار بوون. هةموويان مةدةني بوون, (10) مندالأ بوون, (30) نيَر و (4) ميَ بوون. لةطةلأ ئةوةشدا, ئةم زانياري ية ئالَوطؤرِي ثيَنةكراوة لةنيَوان (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين) و (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق)دا.

لة هةوليَر و ناوضةكاني دةور و بةري,رِاثؤرتي (172) قورباني نويَي مين و ضةكي نةتةقيو نيَردرا بؤ (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق) بةشيَوةيةكي سةرةكي لةلايةن (سةنتةري ديانا بؤ دروستكردني ثةلي دةستكرد) لة هةوليَر و دهؤك. @

لة كاتي كارةكانيدا لة باكووري عيَراق, (MAG) (68) قورباني نويَي مين و ضةكي نةتةقيوي لة سالَي 2005 تؤماركرد, هةرضةندة ئةمة طرنطي يةكةمي ضالاكي يةكانيان ني ية. ئةمةش كةمبوونةوةيةكي كةمة لةضاو (72) قورباني مين و ضةكي نةتةقيوي سالَي 2004 كة هةر لةلايةن (MAG)ةوة تؤماركرابوون.

هةتا ئاياري 2005, ريَكخراوي ناحكومي (Emergency) ئيتالَي, قوربانياني مين و ضةكي نةتةقيوي تؤماركردووة كة هيَنراونةتة بنكة نةشتةرطةري يةكانيانةوة لة هةوليَر و سليَماني, لة مانطي ئاياردا خةستةخانةكان تةسليم بة وةزارةتي تةندروستي كرانةوة لة كوردستاني عيَراق. لة مانطي كانووني دووةمةوة هةتا مانطي نيسان, لة بنكةكانيدا لة هةوليَر (16) قورباني مين و (43) قورباني ضةكي نةتةقيو هةبوون, (16) قورباني مين و (47) قورباني ضةكي نةتةقيوش لةوانةي سليَماني هةبوون. لة سالَي 2004, (Emergency) (140) قورباني نويَي مين و ضةكي نةتةقيوي تؤماركرد, كة (48) طيانيان لة دةستداو (92) بريندار بوون, (112) رِووداويان لة هةوليَر و (30) لة سليَماني بوون. ئامار لة دواي نيساني (2005)ةوة بةردةست ني ية.

(رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي) كة لة حوزةيراني 2004 دامةزراوة, سيستةميَكي يارمةتيداني قوربانياني جةنطي ثيَكهيَنا لة ناوةرِاستي سالَي 2004, بة يارمةتي تةكنيكي ضةند شارةزايةكي دةرةكي. بةهؤي كيَشةي تةكنيكي, ئاسايش, و تواناي ستاف, ئةو زانياريانةي لةبارةي سالَي (2005)ةوة كؤكرانةوة, "لة رِووي تةكنيكي يةوة بة ثيَي ثيَويست جيَي متمانة نةبوون" بؤ بةكارهيَنان. لةطةلأ ئةوةشدا, لة نيوةي دووةمي 2005, ستافةكان مةشقيان ثيَكرا, لة شوباتي 2006, فؤرمي تازةي قورباني خراية بةرنامةوة و لة دواي ئازاري (2003)ةوة, ثيَناسةي "حالَةتي نويَ" تةنها بؤ قوربانياني مين و ضةكي نةتةقيو بةكاردةهيَنرا. لةسةرةتادا, طرنطي (رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي) لةبارةي كؤكردنةوةي زانياري قورباني تةنها بؤ ثرِكردنةوةي بؤشايي ثيَش ئازاري 2003 بوو لة شةش ثاريَزطادا (بةغداد, كةربةلا, ئةلموسةنا, بابل, زيقار و ديالا) بؤ كارئاسانكردني ثلاني ضالاكي مين و يارمةتيداني قوربانيان. (رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي) زانياري لةرِيَي (28) كارمةندي مةيداني, سةرداني كؤمةلَطةكان, خةستةخانة و بنكةكاني بوذانةوةي سةر بة وةزارةتي تةندروستي كؤدةكاتةوة. لة نيوان ئازار و ئاياري 2006, (رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي) نزيكةي (160) فؤرمي بةثيَي ثيَناسةي "حالَةتي نويَ" كة نزيكةي (90)يان داغلَي داتابةيس كراون. شيكردنةوة سةرةتايي يةكاني ئةو (90) قورباني يةي كة لة نيوان ئازاري 2003 و ئاياري 2006 تؤماركراون ئةوة دةردةخةن كة (56) طيانيان لة دةستداو (32) بريندار بوون (دووانيان نةناسراون), (78) نيَر و (12) ميَ بوون. بةلايةني كةمةوة (16) قورباني لة سالَي 2006 و (8) لة 2005 هةبوون. هؤي (11) قورباني ميني دذة مرؤظ بوو, يةكيَك هي ميني دذة ئؤتؤمبيَل, (75) هي تةقةمةني و هي سيانيان نةزانراوة. مندالاَني تةمةن 10-15 سالَ طةورةترين طروثي قورباني يةكان ثيَكدةهيَنن (28 قورباني, (2) كض و (26) كورِ), ثاشان خةلَكي تةمةن 20-29 سالَ (24 قورباني, (4) ذن) و (20) ثياو, و مندالاَني تةمةن 1-9 سالأ (12 قورباني, (2) كض و (10) كورِ). زؤربةي قورباني يةكان لة بةغداد بوون (26), زيقار (17), كةربةلا (16), ئةلموسةنا (15), ديالا (10) و بابل (6). ئةو ضالاكيانةي رِووداوةكانيان ليَكةوتةوة بريتي بوون لة جوتياري, لةوةرِاندن, طةشت كردن بة ثيَ و ياري كردن, هةنديَكي كةشيان بريتي بوون لة بازرطاني شتي كؤنة, ضالاكي سةربازي, ثاككردنةوةي خؤيي و طةشت كردن بة ئؤتؤمبيَل.

لة سالَي 2005, ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان بةلايةني كةمةوة (115) قورباني مين و ضةكي نةتةقيوي نويَي دياريكرد لة رِيَي رِاطةياندنةوة, (67) طيانيان لة دةستداو (48) بريندار بوون, زؤربةي قورباني يةكان سةربازي بياني و ثوضةلَكردنةوةي مين بوون كة ذمارةيان (67) قورباني بوون, زؤربةيان ئةمريكي بةلاَم بةريتاني, جؤرجيايي, ئؤكراني, ئةفريقاي باشوور و كازاخستانيشيان تيا بوو. لة سالَي 2005, (7) سةربازي ئةمريكي كوذران و (19) بريندار بوون و (4) بة ضةكي نةتةقيو كوذران لة عيَراق. لة سالَي 2005, داتابةيسي (CNN)ي هيَزةكاني ئةمريكا و هيَزي هاوثةيمانان (12) سةربازي تؤمار كرد كة بة ميني زةوي كوذراون لة عيَراق. ئةم ذمارانة زيادبوونيَكي طةورةية لةضاو سالَي 2004 كة تةنها (2) كةسي سةر بة سوثاي ئةمريكي كوذران و (18)بريندار بوون.

(ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) ثيَي واية ذمارةي قورباني يةكاني مين و ضةكي نةتةقيو زؤر لةوة زياتر بيَت, لةبةر ئةوةي رِاطةياندن بةووردي جياوازي لة نيَوان رِووداوةكاني مين و بؤمبى ضيَنراودا ناكات و بة زؤري ئاماذة بة قورباني يةكاني بؤمبى ضيَنراو دةدات. رِاطةياندن رِاثؤرت لةسةر قورباني هةموو شةرِ و ناكؤكي يةكان بلاَوناكاتةوة كة رِؤذانة لة عيَراق رِوو دةدةن, زياتر طرنطي بة بياني يةكان دةدةن وةك لة عيَراقي يةكان. لة 26 نيساندا, حةوت ئةندامي خيَزانيَك (كة يةكيَكيان مندالأ بوو) بريندار بوون كاتيَك ئؤتؤمبيَلةكةيان بةسةر كيَلَطةيةكي مين رِيَذكراودا رِؤشت لة ئةلدوجةيل. لة 6 تةمموزدا, لة بةسرة دوو مندالَي تةمةن ضوار سالأ و تةمةن شةش سالأ بؤمبيَكي نةتةقاوةيان ثيا تةقي يةوة و طيانيان لةدةستدا. لة قورباني يةكاني كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان خةلَكي مةدةني بيانيشيان تيَداية. لة مانطي نيساندا, سايةقيَكي توركي بة مينيَكي قةراغ رِيَطا كوذرا.@

ئةندازياريَكي فليثيني كوذرا و دوو فليثيني تريش لة مانطي ئابدا كوذران كاتيَك ئؤتؤمبيَلةكةيان بةسةر كيَلَطةيةكي مين رِيَذكراودا رِؤشت لة بةغداد.

دةزطاى ئةذماردنى ـ عيَراق (The Iraq Body Count) (389) قورباني مةدةني ضةكي نةتةقيوي دياريكرد لة عيَراق لة نيَوان ئازاري 2003 بؤ ئازاري 2005 كة زؤربةيان مندالأ بوون.

لة يؤنان, لة 4 مانطي نيساندا, كؤضكةريَكي عيَراقي بريندار بوو لة ئاكامي تةقينةوةي مينيَك لة بةرزايي يةكاني كيَلَطة مين ريَذكراوةكاني ئيظرؤس لة سةر سنووري توركيا.

بؤمبى ضيَنراو ضةندين قورباني تري ليَكةوتةوة, كة زؤربةيان لة دوورةوة تةقيَنرانةوة بةلاَم هةنديَكيان بؤمبى ضيَنراوى ئامادةكراو ا بوون واتة لةو ميني دذة مرؤظيانةي كة لةبةر دةستان. بؤمبى ضيَنراو هؤي سةرةكي مردن و برينداربووني سةربازة ئةمريكي يةكان بووة. بةطويَرةي رِاثؤرتةكاني وةزارةتي بةرطري ئةمريكا, لة سالَي 2005 (445) كةسي سةر بة سوثاي ئةمريكي بة بؤمبى ضيَنراو كوذراون كة (32)يان بة هؤي بؤمبى ضيَنراوي ناو ئؤتؤمبيَل بوون. بةطويَرةي رِاثؤرتةكاني رِاطةياندن, لة سةرةتاي دةستثيَكردني جةنطةوة هةتا كؤتايي نيساني 2006, (781) قورباني بة هؤي بؤمبى ضيَنراو لة نيَو سوثاي ئةمريكيدا هةبووة. لة ناوةرِاستي (2005)ةوة, مانطانة (40) قورباني بة هؤي بؤمبى ضيَنراو تؤماركراوة. بة ثيَي رِاثؤرتةكان, بؤمبى ضيَنراو هؤي (%57) ي (17,800) سةربازي ئةمريكي برينداربوون. لة سالَي 2005, بة ثيَي ئامارةكاني سوثا, (10,593) رِووداوي (بؤمبى ضيَنراو) هةبووة بة بةراورد لةطةلأ سالَي 2004 كة (5,607) بوو. لة كانووني يةكةمي 2005, رِؤذنامةنووسيَكي (Newsweek) بة رِووداويَكي بؤمبى ضيَنراو لة نزيك فةلوجة بريندار بوو.

تؤماركردني قورباني يةكان لة سالَي 2006 بةردةوام بوو. (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين) لة سليَماني, هةتاوةكو 15 ئاياري 2006, (12) قورباني تؤمار كرد كة (4) طيانيان لة دةستداو (8) بريندار بوون. هةتاوةكو 22 ئاياري 2006, (MAG) (15) قورباني نويَي مين و ضةكي نةتةقيوي تؤماركرد. لة بةشةكاني باشوور و ناوةرِاستي عيَراق, (رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي) بة لايةني كةمةوة (16) قورباني هةتا 1 ئاياري 2006 تؤمار كرد.

بةطويَرةي رِاثؤرتةكاني رِاطةياندن, لة مانطي ئازاردا, شوانيَك لة نزيك كةركوك طياني لة دةستدا كاتيَك ثيَي نا بة بؤمبيَكي بةجيَماوي جةنطي سالَي 2003. لة ئاياري 2006, مةدةنيةكي هندي بة ميني زةوي طياني لةدةستدا لةسةر سنووري عيَراق-كوةيت. لة 28 نيساني 2006, بة لايةني كةمةوة (4) كةس كوذران كة يةكيَكيان مندالأ بوو و (9) كةس بريندار بوون كة (5)يان مندالأ بوون لة ضوار رِووداوي جياوازي بؤمبى ضيَنراودا. سوثاي هيَزة بياني يةكانيش قورباني كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان بوون. لة مانطي ئازاردا, (5) سةربازي ئةمريكي كوذران و (2) بريندار بوون كاتيَك ئؤتؤمبيَلةكةيان خؤي دا بة مينيَكي زةويدا لة نزيك حةبانية. لة مانطي ئاياردا, سةربازيَكي مارينز كوذرا كاتيَك ئؤتؤمبيَلةي خؤي دا بة مينيَكي زةويدا لة باشووري فةلوجة.

لة نيَوان 1 كانووني دووةم بؤ 31 ئاياري 2006, (7) كةسي سةر بة سوثاي ئةمريكي كوذران بة رِووداوي ئؤتؤمبيَليَكي بة بؤمب ضيَنراو لة عيَراق, بة هةمان هؤ لةو ماوةيةدا, (137) كةسي سةر بة سوثاي ئةمريكي طيانيان لةدةستداوة.

بة ثيَي ئةو زانياري ية دياريكراوةي كة لةبةردةستاية, كةمبوونةوةيةكي بةرضاوي قوربانياني مين و ضةكي نةتةقيو بةديدةكريَت بة بةراورد لةطةلأ سالَي 2003 كاتيَك ذمارةيةكي هيَكجار زؤر قورباني هةبوو بةهؤي شةرِ و ناكؤكي يةكانةوة. بةلايةني كةمةوة (2,191) قورباني نويَي مين و ضةكي نةتةقيو لة سالَي 2003 تؤماركران, كة (149) طيانيان لة دةستداو (1,089) بريندار بوون, باري (953) لة قورباني يةكان رِانةطةيةنرا. لة ثيَداضوونةوةي يةكةمي كؤنطرةدا لة كانووني يةكةم-كانووني دووةمي سالَي 2004 عيَراق رِايطةياند كة "رِؤذانة بة دةيةها خةلَك ئازار دةدريَن بة مين كة زؤربةيان لة هيَرشي تيرؤرستةكاندا بةكارديَن". ئةمة دةكاتة زياتر لة (7000) قورباني لة سالَيَكدا. لةطةلأ ئةوةشدا, ئةم زانياري ية زؤر دروست نةبوو, لةبةرئةوي هيض نةبيَت لة ناوضة كوردي يةكان كةمبوونةوةيةكي بيَشومار لة ذمارةي قوربانياندا هةبوو لة سالَي (2003)ةوة, ئةمةش ضةند هؤيةكي لة ثشتةوةية, لةوانة: ووشياربوونةوةي خةلَك, رِيَطةنةدان بة نزيك بوونةوة لة ناوضة ثرِ مةترسي يةكان و كةمبوونةوةي جولَة و هاتووضؤي دانيشتوان. ئةو زانياري يانةي كة (MAG),(رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي) و رِاطةياندن كؤيان كردؤتةوة ئةوة دةطةيةنن كة رِيَذةي قوربانيان بة شيَوةيةكي بةرضاو كةمي كردووة لة ضاو ئةو رِيَذةيةي لة سالَي 2003 تؤمار كراوة, لةطةلأ ئةوةشدا, رِيَذةي قوربانيان لة 2005 زياتر بوو لة (2004). @

كؤي طشتي ذمارةي قوربانياني مين لة ماوةي ئةم ضةند سالَةدا لة عيَراقدا نةزانراوة. (MAG) نزيكةي (8,037) قورباني لة سالَي (2003)ةوة لة باكووري عيَراق تؤماركردووة.

لة مةسحي بةردةوامي (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام) و (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) واضاوةرِوان دةكريَت زانياري زياتر لة ثيَشوو دابين بكةن. لة ئاياري 2006, (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) (565) قورباني "ئةم دووايانة"ي تؤمار كردووة, (159) لة سيَ ثاريَزطاكةي باكوور, (99) لة ناوضةكاني باشووري ناوةرِاست, (307) لة ضوار ثاريَزطاي باشوور, بةلايةني كةمةوة (217) طيانيان لة دةستدا و (348) بريندار بوون. مةسحي ناوضةكاني باكووري ناوةرِاست بةردةوام بوو لة سالَي 2006 بةلاَم بة بةشيَك لة كؤي طشتي دانةنراوة, لة 1 ئاياري (2006)ةوة (43) قورباني ئةم دوواييانة لةو ناوضةية تؤمار كراوة.

تةنها ضوار لة قوربانياني ئةم دوواييانة سةر بة سوثا بوون (0,7%), (58) (10,3%) ميَ بوون, زؤربةي قورباني يةكان تةمةنيان لة نيَوان 15-29 بوون (258) ياخود (45.7%), مندالاَن تةمةنيان لة نيَوان 5-14 بوون (135) ياخود (23.9%). زياد (80%) قورباني يةكان لة كاتي ثةيداكردني بذيَويدا كوذراون و بريندار بوون,(2,3%) خةريكي كؤكردنةوةي كانزاكان بوون, (284) كةس (50,3%) خةريكي ئاذةلأ لةوةرِاندن بوون, (109) كةس (19.3%) خةريكي كشتوكالَ كردن بوون, (43) كةس (7.6%) خةريكي ياريكردن بوون, (27) كةس (4.8%) بة دةستكاريكردني تةقةمةني يةكان. بيَكاري لة دواي رِووداوةكان زؤر زيادي كرد بة ريَذةي (44.2%). نان ثةيداكةري خيَزانةكان (43.9%) قورباني يةكان بوون. لة قورباني يةكاني ئةم دوواييانة (51%) بة مين بووة, (17%) بة بؤمبي هيَشوويي بووة, (24%) بة ضةكي نةتةقيو.

هةروةها (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) (7.631) قورباني ثيَشتري تؤماركردووة. لة ثاريَزطاكاي باشوور (1.929) قورباني تؤماركران, (602) طيانيان لةدةستدا و (1.327) بريندار بوون, ئةم قورباني يانة زؤربةيان لة بةسرة بوون (362) طيانيان لةدةستدا و (1.136) بريندار بوون. لة ثاريَزطاكاي باكوور (5.552) قورباني تؤماركران, (2.443) طيانيان لةدةستدا و (3.964) بريندار بوون, هةوليَر (939) قورباني و دهؤك (649). لة ناوضةي باشووري ناوةرِاست (150) قورباني تؤماركران, (80) طيانيان لةدةستدا و (70) بريندار بوون.

هولَ و كؤشش كرا بؤ ذياندنةوة و بةهيَزكردني تواناي كؤكردنةوةي زانياري لة عيَراق. يونيسيَف بة هاريكاري (UNDP), مانطي سووري عيَراقي و ريَكخراوي تةندروستي جيهاني (WHO) كاريان كردووة بؤ دامةزراندني داتابةيس و سيستةميَكي ضاوديَريكردني قورباني. (WHO) بةهاوكاري وةزارةتي تةندروستي كاري كردووة بؤ ثيَكةوةبةستني كةم ئةنداماني قوربانياني مين و سيستةمي ضاوديَريكردني برينداربوواني جةنط.

وةزارةتي تةندروستي (43,600) برينداربوواني جةنطي تؤماركردووة كة (60%) كةم ئةندام بوون ثيَش سالَي 2003, نزيكةي (80,000) ثةل برِاوة كة (75-80%) بة هؤي مين و ضةكي نةتةقيوةوة بوون. كؤكردنةوةي زانياري لةبارةي قوربانياني جةنطةوة بةردةوامة بةلاَم جياوازي ناكات لة نيَوان ئةو ئاميَرةي بووةتة هؤي رِووداوةكة و خةلَكي تياية كة بة بؤمبى ضيَنراو و فيشةك بريندان بوون.

يارمةتيداني رِزطاربووان

طوتراوة كة ستراتيجي ضالاكي نةتةوةيي ميني عيَراقي بؤ سالَي 2009 يارمةتيداني رِزطاربووةكاني لة خؤطرتووة. ئامانجةكاني يارمةتيداني قوربانياني سةر بة (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) ئةمانة بوون: "هةلَسةنطاندني تواناي يارمةتيداني قوربانيان و ثةرةثيَداني يارمةتي زياتر ئةطةر ثيَويستي كرد" و "دامةزراندني سيستةميَكي سةرانسةري ضاوديَريكردني قوربانيان و دابينكردني زانياري لةبارةي ئةو قوربانيانةي كة هةن". لةطةلأ ئةوةشدا, رِيَكخراوي جؤراوجؤر دووثاتي ئةوة دةكةنةوة كة عيَراق هيض ضالاكي يةكي يارمةتيداني رِزطاربووةكاني ني ية لةبةرنامةي نةتةوةيي ضالاكي ميندا بةهؤي باري سياسي و ئاسايشةوة هةرضةندة بةرنامةي يارمةتيدان لة بةشة كوردي يةكةي عيَراق بةباشي كاري خؤي دةكات "بة لةبةرضاوطرتني بارودؤخةكان". هيض ثارةيةك لة بودجةي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) بؤ يارمةتيداني قوربانيان سةرف نةكراوة لة سالَي 2006. ضالاكي يةكاني (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) دواخراون بةهؤي طؤرِيني ستاف لةسةرةتاي هةلَبذاردنةكاني كانووني يةكةمي 2005 و دلَنيا نةبوون لةوةي كة ئايا (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) سةر بة وةزارةتي ثلان دانان دةميَنيَتةوة يان نا. @

هاريكاري لة نيَوان وةزارةتي تةندروستي و (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) بةو شيَوةية بةرةوثيَش نةضووة كة ثلاني بؤ دانراوة, ستافةكاني (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) ضالاكانة بةشدار نةبوون لة ثلانداناني يارمةتيداني قوربانياندا. كارمةندي يارمةتيداني قوربانياني نةتةوةيي هةن لة هةوليَر لة (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق), لة سليَماني لة (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين), لة بةسرة لة (سةنتةري هةريَمي ضالاكي مين) و يةكيَكي تر لة بنكةي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), لةطةلأ ئةوةشدا تةنها لة باكوور ضالاكي يةكاني يارمةتيداني قوربانيان جيَبةجيَ كراون. لة 2005-2006 هيض هاريكاري يةك لة نيَوان (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) و ناوضةكاني باكووردا نةبووة و (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) رِايطةياند كة دةستةلاَتي جيَبةجيَكردني ني ية, تةنها توانايةكي سةرثةرشتياري كردني هةية.

ستراتيجي ضالاكي ميني نةتةوة يةكطرتووةكان طرنطي داوة بة دروستكردنةوةي هاوكاري لة نيَوان سةنتةرةكاني ضالاكي ميندا, تواناي بنياتنان و رِاويَذي تةكنيكي بؤ (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) و سةنتةرة هةريَمي يةكان كة ئةمانة هةموو بةرثرسياريَتي دروستكردني هاريكاريان هةية لة نيَوان يارمةتيداني رِزطاربووةكان و لايةنة جيَبةجيَكةرةكاندا وةك وةزارةتة ثةيوةندي دارةكان و رِيَكخراوة ناحكومي يةكان. لة تشريني دووةمي 2005, رِاويَذكاريَكي تةكنيكي جيَي رِاويَذكارةكةي ثيَشووي طرتةوة كة كارةكةي لة ئاياري 2005 بةجيَ هيَشتبوو, بةلاَم لة ئاياري 2006 ثؤستةكة كة لةلايةن (UNDP) و لة رِيَي (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام) فةند دةكرا, جاريَكي تر بةتالأ بؤوة كة ثيَشبيني ناكريَت يةكسةر كةسيَك لة شويَني دابنريَت.

لة هةلَبذاردنةكاني كانووني يةكةمي 2005 وثاشان يةكطرتنةوةي حكومةت لة كوردستاني عيَراق, بةرةوثيَشضوون هةبووة لة جةختكردنة سةر حكومةت بؤ دابينكردني يارمةتيداني رِزطاربووةكان. وا برِيار دراوة كة بةرثرسياريَتي هاوبةشي وةزارةتي تةندروستي و وةزارةتي كاروباري كؤمةلاَيةتي لة 2007 دةستثيَبكات. وةزارةتي تةندروستي يارمةتي ثزيشكي و رِاهيَنانةوةي جةستةيي دةكات لة كاتيَكدا وةزارةتي كاروباري كؤمةلاَيةتي بةرثرسيار دةبيَت لة خزمةتطوزاري كؤمةلاَيةتي و ئابووري لة بنكة نةتةوةيي يةكاني بوذاندنةوة و هةروةها تيَطرِاي يارمةتي دارايي. دةستةيةك كة (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي ضالاكي مين) و (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق) يةكدةخات لة ذيَر ضاوديَري ئةنجومةني وةزيران, سةرثةرشتياري خزمةتطوزاري يةكان و هاتووضؤي سةرضاوةكان دةطريَتة ئةستؤ. لة ئازار-نيساني 2006, هةلَسةنطاندنيَكي ثيَويستي يةكاني ضالاكي مين كة بةشيَكي بضوكي يارمةتيداني قوربانيان بوو, جيَبةجيَكرا لة باكووري عيَراق لة لايةن ستافيَكي (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام) بة بةلَيَن نامةيةك لةطةلأ (UNDP) بؤ دياريكردني ثيَويستي يةكاني مةشقكردن لة (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي ضالاكي مين) و (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق) و ثلاندانان بؤ بنيتناني تواناكان. هيَشتا ئةنجامةكاني ئةم هةلَسةنطاندنة ئاشكرا نةكراوة.

سيستةمي تةندروستي لة عيَراقدا كاتي خؤي يةكيَك بوو لة هةرة باشةكان لة رِؤذهةلاَتي ناوةرِاستدا, بةلاَم زياد لة 10 سالأ لة طةمارؤي ئابووري و شةرِ و ناكؤكي بةردةوام كردويةتية ويَرانة: خزمةتطوزاري خراث, نةبووني تواناي بةرِيَوةبردن, نةبووني كةلوثةل و دةرمان, كةمبوونةوة و برِيني كارةبا, خراثي ثةيوةندي و ثاك و خاويَني و فةرامؤشكردني ضةند ناوضةيةكي هةذار و دةرةوةي شار. بارودؤخي ئيَستاي ئاسايش لة ناوضةكاني ناوةرِاست و باشوور ريَطرة لةبةردةم طةيشتني خةلَك بة خةستةخانةكان تةنها لة حالَةتي زؤر سةختدا نةبيَت بة زؤري ذنان, مندالاَن و بةسالاَضووان. هةنديَك لة ثزيشكان عيَراقيان بةجيَهيَشتووة (هةرضةندة حكومةتي عيَراق موضةي باش دابين دةكات بؤ ستافة شارةزاكاني وةك هاندانيَك), ئةوانةش كة ماونةتةوة هةنديَك جار هيَرشيان دةكريَتة سةر يان دةفرِيَندريَن. وةزارةتي تةندروستي رِيَذةي بةجيَهيَشتن لة (18000) ستافي ثزيشكي بة (25%) دةخةملَيَنيَت, نزيكةي (250) ستاف لة سالَي (2003)ةوة كوذراون, تةنها لة سالَي 2005 (65) دكتؤر كوذراون.

زؤر لة خةستةخانة و شويَنة ئاسانكاري يةكان لة شةرِ و ناكؤكيدا ويَرانكران و تالاَن كران و زؤريان ليَكراوة كة دابخريَن, بنكة تازة بيناكراو و تةعميركراوةكان ويَران كراون و ثرِؤذةكاني بيناكردن دواخراون بةهؤي نةبووني فةند و باري ئاسايش. خةستةخانةي تةعميركراوي فيَركاري مندالاَن لة بةغداد لة كانووني دووةمي 2006 لة هيَرشيَكدا زؤر بةخراثي ويَران كرا. تةنها ضوار لةو (180) كلينيكة ثزيشكيانة تةواو بوون كة ئةمريكا لة بةرنامةيدا بوو بينايان بكات هةتا كانووني يةكةمي 2005 و هةتا ئيَستا هيضيان نةكراونةتةوة. هةولَةكاني ئاوةدانكردنةوة و بيناكردن كة لة لايةن بةخشةرة نيَودةولَةتي يةكانةوة فةند دةكريَت دواخراون بةهؤي تيَضوونةكاني باري ئاسايشةوة كة بةشيَكي زؤري ليَدةبات (زياد 43% ي ثرِؤذةكاني ئةمريكا و 35%ي ثرِؤذةكاني بةريتانيا. هةروةها شةرِ و ناكؤكي بةردةوام تواناي دارايي عيَراقي يةكاني كةم كردووةتةوة بؤ خزمةتطوزاري و بوذاندنةوةي تةندروستي, نزيكةي (20%) خةلَك لة خوار ئاستي هةذاري يةوة دةذين. وةزارةتي تةندروستي بةرثرسيارة لة تؤرِيَكي طةورةي خةستةخانة و كلينيكي تةندروستي سةرةتايي و ضةند خزمةتطوزاري يةكي تايبةت بة كةمئةندامان. هةروةها خةستةخانةي ئةهليش هةن, @

زؤربةي لة بةغدادن. خةستةخانةي شةهيد عةدنان خةيرةلاَ لة بةغداد تايبةتة بة نةشتةرطةري ئالَؤزي جةنطي. هةر لة بةغداد, خةستةخانةي ئةليةرموخ تواناي كردني نةشتةرطةري هةية و خةستةخانةي ئةلواستي نةشتةرطةري و ضارةسةري جةستةيي دابين دةكات.

وةزارةتي تةندروستي ثةرةي بة ستراتيجي 2004-2007 تايبةت بة ضاوديَري و رِاهيَنانةوةي كةمئةندامان دا كة ئامانج ليَي دابينكردكي خزمةتطوزاري تةندروستي و بوذاندنةوة بوو بؤ كةمئةندامان, زيادكردني بنكةكاني رِاهيَنانةوة لة عيَراق و بةئةنجام طةياندني ضالاكي رِيَطةطرتن لة كةمئةندام بوون و ثلاني دانا بؤ دامةزراندني حةوت بنكةي رِاهيَنانةوة, بيناكردني ثيَنج خةستةخانةي رِاهيَنانةوة, بةئةنجام طةياندني هةلَسةنطاندني ثيَويستي يةكان, داناني ثيَوةريَكي نةتةوةيي بؤ خزمةتطوزاري كةمئةندامان, هاريكاري وةزارةتةكاني تر, مةشق ثيَكردني ستافة تايبةت مةندةكان و بةشداريكردن لة دامةزراندني دةستةلاَتي عيَراقي بؤ ضاوديَري كةمئةندامان. ئةم ستراتيجي ية بةشيَك لة يارمةتي دارايي, (25) مليؤن دؤلاري بؤ دابين دةكريَت لةلايةن ثرِؤذةي بوذاندنةوةي فرياطوزاري تةندروستي سةر بة (بانكى هاوكارى باوةرِثيَكراوى عيَراق).

بة شيَوةيةكي طشتي لة ناوضةكاني باكوور ضاوديَري تةندروستي باشترة وةك لة ناوضةكاني تر بة هؤي باري ئاسايشي باشتر و تةسليمكردني كةميَك لة خةستةخانة و بنكة تةندروستي يةكان لةلايةن ريَكخراوة ناحكومي يةكانةوة بة وةزارةتي تةندروستي لةو هةريَمةدا. لةطةلأ ئةوةشدا, بةثيَ ي (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), لة سيَ ثاريَزطاكةي باكوور (78,8%) ناوضة مين رِيَذكراوةكان هيض ئاسانكاري يةكي ثزيشكيان تيَدا ني ية بةتايبةتي لة دهؤك كة ئةو رِيَذةية (84,9%). لة ضوار ثاريَزطاكةي باشوور, (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) بؤي دةركةوت كة تةنها (12,6%) ناوضة مين رِيَذكراوةكان ئاسانكاري ثزيشكيان تيَداية و (90%) زياتري كؤمةلَطاكان هيض خزمةتطوزاري يةكي تةندروستي حكوميان تيَدا ني ية, لة ثاريَزطاي ميسان تةنها (2.6%) كؤمةلَطةكان خزمةتطوزاري تةندروستيان تيَداية. لة ناوضةكاني باشووري ناوةرِاست, (90%)ي كؤمةلَطةكان (106 لة 118) هيض ئاسانكاري يةكي ضاوديَري تةندروستيان تيَدا ني ية.

لة سالَي 2005, خاضي سوور بةكةمي ضالاكي يةكاني دريَذةثيَدا بةهؤي باري ئاسايشةوة, بة تيميَكي (300) ستافي نةتةوةيي بة ثشتطيري (35) ستاف لة وولاَتاني دراوسيَوة و بة يارمةتي مانطي سووري عيَراقي. خاضي سوور رِايطةياند كة " توانيويةتي ضالاكي جؤراوجؤر رِابثةرِيَنيَت هةرضةندة لةئاستي ثيَويستي ئةو كةسانة كةمتر بووة كة هةولَي يارمةتيدانياني داوة". دةستةلاَتة تةندروستي يةكان يارمةتي خاضي سوور يان داوة بة دابينكردني ثيَويستي (19) بنكةي تةندروستي لة بةغداد, هةوليَر, حةديسة, حلة و تةلةعفةر بة برِي (498.413) دؤلار. هةروةها ضةند ثرِؤذةيةكي بيناكردن و تةعميركردني تةواوكردووة وةك بنكةي تةندروستي سةرةتايي لة بةسرة و لة قةنديلي سةر بة ثاريَزطاي هةوليَر, خةستةخانةي طشتي ئةلخالس لة ثاريَزطاي ديالا و خةستةخانةيةك لة تكريت. لةطةلأ ئةوةشدا, لة كانووني دووةمي 2006, خاضي سوور كارةكاني كةمتر كردةوة بةهؤي باري ئاسايشةوة و نزيكةي (20) ثرِؤذةي بووذاندنةوةي رِاطرت. زياتر طرنطي دا بة هاوكاري و بنياتناني تواناي مانطي سووري عيَراقي تا بتوانن باشتر بضن بةتةنط بارودؤخي كتوثرِةوة.

فيَدراسيؤني نيَودةولَةتي خاضي سوور و مانطي سوور لة بةرنامةياندا بوو تازةكردنةوةي خةستةخانةي نةشتةرطةري بةغداد و دابينكردكي كةلوثةل بؤ خةستةخانةي كوت لة نيوةي دووةمي سالَي 2006 تةواو بكةن. هةروةها مانطي سووري ئيَراني ثيَويستي فرياطوزاري ثزيشكي بؤ عيَراق دابينكرد.

دوو بنكة نةشتةرطةري يةكةي سليَماني و هةوليَر بؤ قوربانياني مةدةني جةنط كة (Emergency) لة ئاياري 2005 تةسليمي وةزارةتي تةندروستي ئةو هةريَمةي كردةوة, بةردةوام بوون لة كاركردن بة هةمان توانا, بة بيَ بووني ليستي ضاوةرِوانكردن و كةمي ثيَداويستي ثزيشكي. بيناكردني بنكةي نةشتةرطةري سيَيةمي (Emergency) بة ناوي "سةلام" لة تةنيشت خةستةخانةي ئةلحوسةين لة كةربةلا بة تةواو نةكراوي ماوةتةوة بة هؤي باري ئاسايشةوة.

(كؤمةلَةي ثزيشكي نيَودةولَةتي), (كؤميتةي فرياكةوتني نيَودةولَةتي), (Médecins Sans Frontières) و (Merlin) لة دةزطا و رِيَكخراوة نيَودةولَةتي يةكاني ترن كة ثيَويستي و بوذانةوةي تةندروستيان بؤ قوربانياني شةرِ و ناكؤكي يةكان دابين كردووة. @

وةزارةتي تةندروستي خةملاَندي كة نزيكةي (80,000) ثةل برِاو هةية لة عيَراق ثيَويستيان بة ثةلي دةستكرد هةية. هةميشة ليستي دريَذي ضاوةرِوانيكردن هةية بة هؤي كةمي تواناي بنكةكاني رِاهيَنانةوة, هةنديَكيان لة كاتي شةرِ و ناكؤكي يةكاندا ويَران بوون, و زؤربةي بنكةكان ناتوانن بةو تواناية كار بكةن بة هؤي باري ئاسايش و نةبووني ستافي مةشق ثيَكراو.

لة باشوور و ناوةرِاستي عيَراق, (9) بنكةي رِاهيَنانةوةي حكومي هةية كة تواناي خزمةتكردني (200) كةسيان هةية لة رِؤذيَكدا, ليستي دريَذي ضاوةرِوانيكردنيان هةية بة هؤي كةمي ثيَداويستي ثزيشكي و ستافي مةشق ثيَكراو. لة شوباتي 2006, سيَ بنكة (زيقار, ئةلغةدير و ئةلسالم) بة توانايةكي دياريكراوةوة كاريان دةكرد. خزمةتطوزاري بوذاندنةوة بةثيَي ثيَويست لة (واست, ديالا, نةجةف, كةربةلا, ئةلقادسية, ئةلموسةنا و ميسان) نةبوو. لة هةنديَك بنكة, خزمةتطوزاري بة خؤرِايي ية بؤ ئةو خةلَكانةي رِيَذةي كةمئةندامي يةكةيان لة (60%) و زياترة (ئةمةش لةلايةن ليذنةيةكي ثزيشكي حكومي يةوة دياري دةكريَت), بؤ خةلَكي تر, خزمةتطوزاري بة (1-5) دؤلارة. لة سةنتةرةكاني تر, بؤ هةنديَك خةلَك (ثؤليس, سوثا, خويَندكار, مندالاَن و قوربانياني جةنط) خزمةتطوزاري بة خؤرِايي ية. هةنديَك خةستةخانةي تايبةتمةنديش خزمةتطوزاري بوذانةوة دابين دةكةن, وةك خةستةخانةي ئبن ئةلكوف لة بةغداد, بنكةي ئةلقةنات بؤ بوذانةوةي ثزيشكي لة بةغداد, خةستةخانةي ديجلة (تكريت, ثاريَزطاي سةلاَحةدين), هةر سيَ بنكةكة يارمةتي لة هاوبةشة نيَونةتةوةيي يةكانةوة وةردةطرن و بة ثيَي ثيَويست كار دةكةن. خزمةتطوزاري يةكان بة خؤرِايين بيَجطة لة خةستةخانةي ديجلة, بةلاَم تيَضوونةكةي هةرطيز لة (2) دؤلار تيَثةرِ ناكات, هةموو بنكةكان ثيَداويستيان كةمة و ستافةكاني ثيَويستيان بة مةشق ثيَكردن هةية. لة كانووني دووةمي (2004)ةوة, خةستةخانةي ئبن ئةلكوف (500) خةلَكي برينداري شةرِ و ناكؤكي يةكاني وةرطرتووة. بنكةي ثزيشكي ئةلشموخ و ئةلدؤرة خزمةتطوزاري يةكي دياريكراوي بوذانةوة دابين دةكةن, ئةم بنكانة توانايةكي كةميان هةية و خزمةتي ئةو كةسانة دةكةن كة لة ناوضة حكومي يةكان دةذين, ئةو خةلَكانةي كةمئةندامن (150 خيَزان), هةردوو بنكةكة بة باشي كاردةكةن و رِاهيَنانةوةي كومةلاَيةتي و دةرووني دابين دةكةن.

لة باكووري عيَراق, خزمةتطوزاري رِاهيَنانةوة لة دهؤك, هةوليَر, سليَماني و هةلَةبجة لة لايةن رِيَكخراوة ناحكومي ية نةتةوةيي و نيَودةولَةتي يةكانةوة بةرِيَوةدةبريَن بة هاوكاري وةزارةتي تةندروستي لةو هةريَمةدا, بة شيَوةيةكي طشتي خزمةتطوزاري يةكان طةيشتن ثيَيان ئاسانة و جؤرةكةي باشترة لة شويَنةكاني تر.

هةشت وةرشةي دروستكردني ثةلي دةستكرد لة بةغداد, بةسرة, بابل, نةجةف, تكريت و ئةنبار هةن كة لة لايةن حكومةتةوة بةرِيَوةدةبريَن, ئةوانةي بابل و نةجةف بة تواناي تةواوةوة كاريان نةكرد لة 2005-2006. مانطي سووري عيَراقي وةرشةيةكي ثالثشتي دةستكردي هةية لة موسلأ بةلاَم بضوكة لة ضاو ثيَويستي يةكاني ئةو ناوضةيةدا و كةرةسةي خاوي كةمة.

ثةيمانطاي تةكنيكي بزيشكي لة بةغداد مةشق بة تةكنيك كارةكاني دروستكردني ثةلي دةستكرد و ثالثشتي دةستكرد دةكات و لة هةمان كاتدا خزمةتطوزاري بوذاندنةوة دابين دةكات.

خاضي سوور بة هاوكاري ضةند لايةنيَكي جيَبةجيَكةري وةك وةزارةتي تةندروستي, وةزارةتي خويَندني بالاَ و مانطي سووري عيَراقي, يارمةتي تةكنيكي و كةلوثةلي بؤ هةشت بنكةي رِاهيَنانةوةي جةستةيي, ثةيمانطاي تةكنيكي بزيشكي و يةكةي دروستكردني دارشةق لة بنكةي ئةلسةلام دابينكرد. خاضي سوور بنكةي هةوليَر بةرِيَوة دةبات بة بيَ هاوكاري هيض لايةنيَك. بنكةكان لةلايةن ستافي خاضي سووري وولاَتاني دراوسيَوة ضاوديَري دةكريَن بةلاَم ضاوديَريكردن مةحالأ بوو بةهؤي باري ئاسايشةوة, هةنديَك لة بنكةكان بؤ ماوةيةك داخران لة سالَي 2005. ئةو بنكانةي لةلايةن خاضي سوورةوة ثشتطيري دةكريَن, يارمةتي زياتر لة (30,000) كةسيان داوة, (2,529) ثةلي دةستكرديان بةرهةم هيَناوة (999 ياخود 40%ي بؤ رِزطاربوواني مين), (5,374) ثالثشتي دةستكرديان دروستكردووة (132 ياخود 2%ي بؤ رِزطاربوواني مين) , (515) جوت دارشةقيان دروستكردووة و (7) كورسي كةمئةنداميان دابةشكردووة.

هيَزي هاوثةيمانان وةرشةيةكي بضوكي ثةلي دةستكريان دامةزراند بة ناوي كلينيكي بوذاندنةوة و ثةلي دةستكردي (ئةلبيداية ئةلجديدة) لة بةغداد. بنكةكة تازةترين تةكنةلؤجيا بةكار دةهيَنيَت وةك بةكارهيَناني ديزايني كؤمثيوتةري لة دروستكردني ثةلي دةستكردا. لة نيساني 2006, بنكةكة يارمةتي نزيكةي (275) كةسي داو (175) ثةلي دروستكراوي بةرهةم هيَنا. خزمةتطوزاري يةكان بؤ هةمووانة و بة بيَ بةرامبةرة, بةلاَم طيشتن ثيَي دياريكراوة لةبةر ئةوةي دةكةويَتة (ناوضةي سةوزةوة)@

كة زؤربةي عيَراقي يةكان ناتوانن يان ثيَيان باش ني ية برِؤنة ناوي, طويَزانةوةي بنكةكة بؤ شويَنيَكي تر لة بةغداد لة ذيَر باس و ليَكؤلَينةوةدا بوو.

لة سليَماني, (Emergency) ثشتطيري بنكةي رِاهيَنانةوة, يةكخستنةوةي كؤمةلاَيةتي و دروستكردني ثةل دةكات كة بةرنامةي رِاهيَنانةوةي جةستةيي و كؤمةلاَيةتي, مةشقي ثيشةيي و يارمةتيداني دامةزراندني كاري بضوك دابين دةكات. هةنديَك لة ستافةكان نةخؤشي كؤنن. لة سالَي 2005, بنكةي سليَماني كة لة لايةن (Emergency)ةوة بةرِيَوةدةبريَت, (1,926) ضارةسةري جةستةيي دابينكرد, (486) ثةلي دةستكرد و (34) ثالثشتي دةستكردي بةرهةم هيَنا, (1,579) ئاميَري هاتوضؤي ضاككردةوة, (135) جوت دارشةق و (14) كورسي كةمئةندامي دابةشكرد و خانووي (15) رِزطاربووي ميني ضاككرد. لة دوو مانطي يةكةمي 2006, (73) ثةلي دةستكرد و (18) ئاميَري هاتوضؤ دابينكران و (140) ئاميَر ضاككرانةوة. وةرشة هاوكارةكان لة ثيَنج مانطي يةكةمي 2005 رِاطيران, بةلاَم لة نيَوان مانطي حوزةيران و كانووني يةكةمدا (60) سوودمةندي رِاستةوخؤ و (226) سوودمةندي نارِاستةوخؤ هةبوون (كة بةلايةني كةمةوة (6)يان رِزطاربووي مين بوون). لة كؤتايي مةشق كردندا, بةشداربووان يارمةتي دةدريَن بؤ دامةزراندني وةرشة. وةزارةتي تةندروستي لة رِيَي (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروباري مين)ةوة (350.000) دؤلاري بؤ بنكةكة تةرخان كرد, (Mercy Corps) (120,000) دؤلاري دابينكرد و (Emergency) تيَضوونةكاني تري دابينكرد. خةملَيَنراوة كة (5%) ئةو حالَةتة تازانةي لة سليَماني ضارةسةركراون رِزطاربووي مين بن و (75%) كؤي طشتي ئةو ذمارةية رِزطاربووي مين و ضةكي نةتةقيو بن. نزيكةي (5%) حالَةتةكان لة باشوور و ناوةرِاستي عيَراقةوة ديَن, كةمتر لة سالاَني ثيَشوو بةهؤي باري ئاسايشةوة.

(بنكةي ديانا بؤ دروستكردني ثةلي دةستكرد) لة هةوليَر و (بنكةي بوذاندنةوة و ثةلي دةستكرد) لة دهؤك تةنها لةلايةن وةزارةتي تةندروستي هةريَمي يةوة يارمةتي دارايي دةدريَن. هةردوو بنكةكة خزمةتطوزاري جةستةيي بةربلاَو و يةكخستنةوةي كؤمةلاَيةتي و ئابووري دابين دةكةن, (بنكةي رِاهيَنانةوة و ثةلي دةستكرد- دهؤك) ذمارةيةكي زؤري نةخؤش لة ثاريَزطاكاني تري باكوور و ناوةرِاستةوة وةردةطريَت. دواي تةسليمكردنيان بة وةزارةتي تةندروستي, بنكةكان بةردةوام بوون لة كاركاردن تةنانةت بةبيَ وةرطرتني موضةي مانطي كانووني دووةم-ئازاري 2005, كة لة دواييدا لةلايةن وةزارةتةوة ثيَيان درا, بةلاَم ئةمة هةموو ستافةكةي نةطرتةوة كة ذمارةيان كةمكرايةوة لة (110) بؤ (30) لة (بنكةي رِاهيَنانةوة و ثةلي دةستكرد- دهؤك), كة لة ئةنجامدا تةنها وةرشةي ئيَسكي دروستكراو بةردةوام بوو لةكارةكاني. هةروةها, ئةو موضةيةي حكومةت دةيدات كةمترة لةو موضةيةي كة لةوةوثيَش لةلايةن رِيَكخراوة نيَودةولَةتي يةكانةوة دةدرا لةبةرئةوة هةنديَك لة ستافةكان لة شويَني تر دامةزران. لقةكاني سيدةكان و ضؤماني (بنكةي ديانا بؤ دروستكردني ثةلي دةستكرد) داخران بةهؤي كةمي فةندةوة و لقي ئاكريَي (بنكةي ديانا بؤ دروستكردني ثةلي دةستكرد) تةسليم بة (بنكةي رِاهيَنانةوة و ثةلي دةستكرد- دهؤك) كرا. لة حوزةيراني 2006, (بنكةي ديانا بؤ دروستكردني ثةلي دةستكرد) كةرةستةي خاوي ثيَطةيشت بؤ يةك سالأ كاركردن كة (لة حوزةيراني 2005 داواي كردبوون). لة سالَي 2005, (بنكةي ديانا بؤ دروستكردني ثةلي دةستكرد) يارمةتي (3.615) كةسي دا كة (934)يان رِزطاربووي مين بوون. لة هةمان سالَدا, (بنكةي ديانا بؤ دروستكردني ثةلي دةستكرد) و (بنكةي رِاهيَنانةوة و ثةلي دةستكرد- دهؤك) ثيَكةوة رِاهيَنانةوة جةستةييان بؤ (2,825) كةس دابينكرد, (176) ثةلي دةستكرد و (122)ثالثشتي دةستكرديان بةرهةم هيَنا.

ريَكخراوى كوردستان بؤ راهيَنانةوةى كةمئةندامان (KORD) دوو بنكةي رِاهيَنانةوة و ثالثشتي دةستكرد بةرِيَوة دةبات لة سليَماني و هةلَةبجة كة سالَي 1991 لة لايةن (ريَكخراوى هانديكاثى نيَودةولَةتى)ةوة دةستثيَكران. لة كانووني يةكةمي 2005, (HI) وةستا لة ثشتطيري تةكنيكي و كةلوثةل بؤ (KORD) و سيَ يةكة طةرِؤكةكةي (ثيَنجوين, كةلار و رِانيةي) تةسليم كردةوة, كارمةنديَكي (HI) هةنديَك ثشتطيري تايبةت دابين دةكات. هةلَسةنطاندنيَكي دةرةكي (KORD) كرا و لة ئاياري 2006 طواستنةوةكة ئةنجام درا. (KORD) ئاميَري هاتوضؤكردن دابين دةكات و تيمة طةرِؤكةكان بةرِيَوة دةبات بؤ دلَنيا بوون لة بةدواداضووني ثيَويست بؤ طوندة فةرامؤش كراوةكان. هةروةها ثرِؤذةي بةرهةم هيَناني داهات, طونجاندني مالأ و ثشتطيري ريَكخراوي كةمئةندامان بةرِيَوة دةبات و بةرزكردنةوةي ووشياري بة ئةنجام دةطةيةنيَت لةبارةي مافةكاني كةمئةندامان. كارمةندي كؤمةلاَيةتي هةية بؤ دابينكردني يارمةتي دةرووني. لة سالَي 2005, بنكةكان يارمةتي (10,734) كةسيان دا كة (30)يان رِزطاربووي مين بوون بة (6,060) دانيشتني ضارةسةري جةستةيي, (378) ثةلي دةستكرد و (667) ثالثشتي دةستكرديان بةرهةم هيَنا, (2,302) ئاميَريان ضاككردةوة و (24) كورسي كةمئةندامان و (1,303) طؤضانيان دابةش كرد. هةروةها (KORD) ناميلكةي لةبارةي كةمئةندامانةوة وةرطيَرِا, لة رِووداوي رِاطةياندن لةبارةي كةمئةندامانةوة بةشداري كردووة و ؤركشؤثي بنياتناني تواناي بةئةنجام طةياندووة. لة رِيَطرة سةرةكي يةكاني بةردةم (KORD) بةرِيَوةبردني سةرضاوة مرؤيي يةكان, ثيَويستي بة مةشقي تةكنيكي و ئيداري و هاتووضؤي سةرضاوةكان بوون. لة حوزةيراني 2006, خةملَيَنرا كة (KORD) فةندي ثيَويستي هةبوو بؤ كاركردن بة تواناي تةواوةوة هةتاوةكو ناوةرِاستي سالَي (2007). لة ثلاني ستراتيجي 2006-2007, (KORD) داواي@

فةندي بةردةوامي كردبوو بؤ دريَذةثيَداني ثرِؤذة بةردةوامةكاني, بؤ كردنةوةي لق لة كةركوك و ئةنجامداني ضالاكي زياتر لة سةر مافي كةمئةندامان.

مانطي سووري نةرويجي, بة هاوكاري لةطةلأ خاضي سوور, ثشتطيري دوو سةنتةري ثةلي دةستكرديان كرد لة هةوليَر و موسلأ لة باكووري عيَراق. بة هؤي باري ئاسايشةوة, تةسليم كردنةوةيان لة سالَي 2003 وةستيَنرا هةتا كاتيَكي دياري نةكراو. بة هؤي باري سةختي كاركردنةوة, بة تايبةتي لة موسلأ كة كامثيَكي سةربازي لة نزيك بنكةكةوةية, ضالاكي يةكان كةم بوونةتةوة, تةنها عيَراقي لة بنكةكان كاريان دةكرد. خاضي سوور ثيَداويستي و يارمةتي بةردةوامي تةكنيكي دابينكرد لة رِيَطةي سةردان, بةدواداضوون, و مةشق ثيَكردن لةلايةن وةفدي خاضي سوور لة هةوليَر, عةمان و ديمةشق. لة هةوليَر, نةخؤشةكان دةتوانن بؤ ماوةي يةك هةفتة لة بنكةكان بميَننةوة. لة سالَي 2005, خاضي سوور مةشقي بة ستافة ناوخؤيي يةكاني كرد لةبارةي دانان و بةكارهيَناني ثالَثشتي دةستكرد و كةلوثةلي طونجاوي دابينكرد, ئةمة بنكةي هةوليَري ئامادةكرد بؤ يارمةتيداني ئةو خةلَكانةي بؤ يةكةم جار بوو ثةلةكاني سةرةوةيان ببرِيَتةوة. لة سالَي 2005, ذمارةي ئةو نةخؤشانةي لةم دوو بنكةية يارمةتي دةدران بة شيَوةيةكي بةرضاو كةم بؤوة و لة (85) لة مانطيَكدا لة سالَي 2004 بؤ (55) لة مانطيَكدا, بة شيَوةيةكي سةرةكي بة هؤي باري ئاسايشةوة. لة ئةنجامدا, تةنها(495) ثةلي دةستكرد دانرا و لة هةردوو بنكةكةدا لة ماوةي سالَي 2005. (50-60%) ئةو كةسانةي يارمةتي دران رِزطاربووي مين و ضةكي نةتةقيو بوون.

لة نيساني 2005, ئايسلةندا (1.5) مليؤن دؤلاري تةرخان كرد بؤ كؤمثانياي (Ossur Inc.) بؤ دروستكردني ثةلي دةستكرد, بؤ ثرِؤذةيةك كة ثيَي دةستكرد دابين دةكات, بؤ بةدواداضووني (600) عيَراقي و مةشق ثيَكردني تةكنيك كاراني دروستكردني ثةلي دةستكرد. (Ossur Inc.) ثرِؤذةيةكي (12-18) مانطي بةرِيَوة دةبات بة هاوكاري كؤمثانياي سويدي (Skaraborgs Ortopedservice) بؤ دروستكردني ثةلي دةستكرد و تايبةتمةنداني دروستكردني ثةلي دةستكرد لة دهؤك. ئةم بةشداريكردنة دارايي ية دوا بةش بوو لةو (4) مليؤن دؤلارةي ئايسلةندا بؤ فرياطوزاري و ئاوادانكردنةوةي عيَراق تةرخاني كردبوو.

بةرنامةكاني رِاهيَنانةوة لةلايةن كؤمةلَطةوة لة عيَراقدا نةبووة و بةرنامةي يارمةتي دةرووني كةم بووة, تةنها ذمارةيةكي كةم دكتؤري دةرووني لة خةستةخانةكاني بةغداد هةبوون. ذمارةيةكي زؤر كةم كارمةندي كؤمةلاَيةتي مةشق ثيَكراو, دةروون ناس و ثةرستيار هةبوون بؤ دابينكردني يارمةتي دةرووني بؤ قوربانياني مين و جةنط. مانطي سووري عيَراقي بنكةكاني يارمةتي دةرووني بةرِيَوةدةبرد لة بةسرة, سليَماني و بةغداد. لة تةموزي 2005, مانطي سوور ثةرةي بة بةرنامةيةك دا بؤ يارمةتيداني ئةو مندالاَنةي كة دةيان نالاَند بة هؤي شؤكي شةرِ و ناكؤكي ية كانةوة بةلاَم بةرنامةكة وةستا لة كؤتايي سالَي 2005 بة هؤي كةمي فةندةوة.

بيَكاري بة رِيَذةي (30-40%) و شةرِ و ناكؤكي بةردةوام ئاستي بذيَوي كةم كردةوة و يةكخستنةوةي كؤمةلاَيةتي و ئابووري رِزطاربوواني مين و كةمئةنداماني ئةوةندةي تر زةحمةت كرد. لة باكووري عيَراق, ثيَشبيني ئةوة كرا كة هاوبةشيكردني بةرثرسياريَتي بوذاندنةوة و يةكخستنةوة لة نيَوان وةزارةتي تةندروستي و وةزارةتي كاروباري كؤمةلاَيةتي سةرفكردني فةند لة بواري يةكخستنةوةي كؤمةلاَيةتي و ئابووريدا زياد بكات لة سالَي 2007. لة سةرةتاي 2006, حكومةت دةستيكرد بة بةرنامةي (تؤرِى ثاراستنى كؤمةلآيةتى) بؤ يارمةتيداني خيَزانة هةذارةكان كة جيَي سيستةمة خؤشطوزةراني ية كؤنةكةي طرتةوة كة تةنها بؤ بيَوةذنان و كةمئةنداماني جةنط بوو. (تؤرِى ثاراستنى كؤمةلآيةتى) يارمةتي مانطانةي زياتر دابين دةكات بؤ ذمارةيةكي زياتري خةلَك, حكومةت نزيكةي (500) بليؤن ديناري عيَراقي بؤ ثرِؤذةكة تةرخان كرد (كة دةكاتة نزيكةي 330 مليؤن دؤلار), بةلاَم ئةمة بةشي ئةو ذمارة زؤرةي خةلَك ناكات كة داوايان كردووة سوودمةند بن (زياد لة 241.000 خيَزان). لةطةلأ ئةوةشدا, زؤربةي خةلَك سوودمةند نةبوون و تووشي طرفت بوون بؤ دابينكردني دؤكيوميَنتي ثشتطيري ثيَويست. لة 3 حوزةيراني 2006, وةزارةتي كاروباري كؤمةلاَيةتي, وةزارةتي كار و بانكي جيهاني رِيَكةوتن نامةيةكي بةخشيني (8) مليؤن دؤلاريان ئيمزا كرد بؤ ضاككاري (تؤرِي سةلامةتي كؤمةلاَيةتي) و باشتر يارمةتيداني خةلَكي هةذار و لاواز. بانكي جيهاني خةملاَندي كة دةبيَت ثرِؤذةكة سوود بة زياد لة يةك مليؤن خيَزان بطةيةنيَت, شةش جار لة ثيَشوو زياتر, و سالَي (330) مليؤن دؤلاري تيَدةضيَت.

(Mercy Corps) ثرِؤذةكاني تةرخانكرد بؤ ثيَويستي كةمئةندامان لة سيَ ثاريَزطاي باشوور (واست, ئةلقادسية و ميسان) و لة دوو ثاريَزطاي باكوور (كةركوك و سةلاحةدين). @

بةرةوثيَشضووني طرنط لة سالَي 2005 رِيَطةدان بوو بة كةمئةندامان, بة تايبةتي ذنان, لة كةمئةندام بوونةكةيان بدويَن, بةلاَم باري ئاسايش بةربةستيَك بوو. هةروةها (Mercy Corps) سةنتةريَكي ئنتةرنيَت و سةرضاوةي بؤ كةمئةندامان دامةزراند لة كوت سةر بة ثاريَزطاي واست. لة سالَي 2006, (Mercy Corps) دةستيكرد بة دوو بةرنامةي نويَ, ثرِؤذةيةكي بضوكي بةخشين و بةرنامةى بةهيَزكردنى توانا بة فةندي (USAID).

فةندي (The Marla Ruzicka) قوربانياني جةنطي عيَراقي كة ثةرةي ثيَدرا لةلايةن (هةلَةمةتى ثاراستنى قوربانيانى بآ تاوان لة جةنطدا) و ناكؤكي يةكان كة ئامانجي كةم كردنةوةي ئازارضةشتني خةلَكي مةدةني بوو بة هؤي جةنطةوة لة رِيَي ضاككردنةوةي مالأ, ضاوديَري تةندروستي و ثرِؤذةي وةبةرهيَناني داهات. لة 9 حوزةيراني 2006, (5) مليؤن دؤلار فةندي زيادي وةرطرت وةك بةشيَك لة فةندي زيادةي فرياطوزاري ئةمريكا كة (50) مليؤن دؤلارة بؤ يارمةتيداني مرؤيي لة عيَراق. هةروةها (CIVIC) ئاسانكاري ضاوديَري تةندروستي و خزمةتطوزاري تر دةكات بؤ مندالاَن كة لةكاتي جةنطدا بريندار بوون و ضارةسةري ثيَويست ناكريَن لة عيَراق.

كؤمةلَةي رؤذ كة خزمةتطوزاري ثزيشكي و رِاهيَنانةوة, يارمةتي دةرووني, يةكخستنةوةي كؤمةلاَيةتي و ئابووري و بةرزكردنةوةي ووشياري دابينكردووة لة (12) لقدا, لة كؤتايي سالَي (2005)ةوة تةنها لةلايةن وةزارةتي تةندروستي هةريَمي يةوة فةند دةكريَت. (45,000-50,000) ئةندامي هةية. لة نيساني 2006, ظيستيظالَيَكي بؤ كةمئةندامان سازدا كة ضالاكي مؤسيقا, شانؤ و وةرزشي لةخؤطرتبوو.

رِيَكخراوي ناحكومي (Life) بؤ بوذاندنةوة و ثةرةثيَدان بةردةوام بووة لة دابينكردني فرياطوزاري لة عيَراق, بةلاَم كةمئةندامان بايةخي سةرةكي نةبووة.

رِزطاربووةيةكي ميني عيَراقي بةشداريكرد لة كؤبوونةوةي شةشةمي ثارتةكاني ئةمريكا لة تشريني دووةم-كانووني يةكةمي 2005 و كؤميتةكاني كؤميتةي ناوبذيوان لة ئاياري 2006.

سياسةتي كةمئةندامبوون و بةكاربردن

وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةلاَيةتي بةرثرسيارة لةو كيَشانةي ثةيوةندييان بة كةمئةندامانةوة هةية. ئاسانكاري يةكانيش لةلايةن وةزارةتةكاني تةندروستي, بةرطري و ثةروةردةوة دابين دةكريَن. ياساي عيَراقي ذمارة(126) تايبةت بة خؤشطوزةراني كؤمةلاَيةتي مافي خزمةتطوزاري رِاهيَنانةوة, تةندروستي, ثةروةردةيي و ئابووري بؤ كةمئةندامان دابين دةكات.

لة سالَي 2006, حكومةت سيستةمي سوود بةخشيني دريَذكردةوة و زيادي كرد. لةناوضةكاني ذيَر دةستةلاَتي حكومةتي هةريَمي كوردستان, كةمئةندامان دةرمالَةيةكي مانطانة وةردةطرن بة برِي (20) دؤلار بة ثيَي ليستي ذمارة (113) 10 ئابي 2003. لة سالَي 2005, حكومةت ثةيماني دا بة طونجاندني بينا و شويَنة طشتي يةكان بة شيَوةيةك كة كةمئةندامان بتوانن بةكاري بهيَنن, دروستكردني بةرهةم هيَناني داهات و رِةخساندني هةلي كار و ضالاكي هةمةجؤر بؤ كات بةسةربردن. لةطةلأ ئةوةشدا, زؤربةي رِيَكخراوةكاني كةمئةندامان رِايانطةياند كة حكومةت هيض هةنطاويَكي نةناوة بؤ طونجاندني بينا و شويَنة طشتي يةكان.


[1] لة ثيَداضوونةوةي يةكةمي كؤنطرةي ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين لة نةيروبي لة لة تشريني دووةم-كانووني يةكةمي 2004, جيَطري وةزيري ثلانداناني ئةو كاتةي عيَراق, خواستي زؤري عيَراقي دةربرِي بؤ بةشداريكردن لة ثةيماننامةكةدا. لة 8 كانووني يةكةمي 2004, سةرؤك وةزيراني ئةو كاتةي عيَراق (ئةياد عةلاوي) بة ريَكخراويَكي كةمئةنداماني سةر بة (ICBL) ووتبوو كة ئارةزوي بةشداريكردن دةكات لة ثةيماننامةكةدا بة زووترين كات كة عيَراق بةثيَي ياسا بتوانيَت. لة شوبات و حوزةيراني 2004, ديثلؤماتة عيَراقي يةكان لة كاتي بةشداريكردنيان لة كؤبوونةوةكاني ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين لة جنيَف, بة (ICBL)يان رِاطةياند كة ثشتطيري ثةيماننامةكة دةكةن و عيَراق ئارةزوي بةشداريكردني لة ثةيماننامةكةدا هةية. سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2004) بكة, لاثةرِة 992, @

سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2005) بكة, لاثةرِة 734.

[2] ئيمةيلَيَك لة (مؤفةق تؤفيق ئةلخةفاجي), سةرؤكي كؤمةلَةي كةمئةنداماني عيَراق و هةلَمةتي قةدةغةكردني مين لة عيَراق, 26 ئاياري 2006. (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) كؤثي يةكي رِةشنووسي دؤكيوميَنتةكةيان لاية.

[3] ئيمةيلَيَك لة (مؤفةق تؤفيق ئةلخةفاجي), سةرؤكي كؤمةلَةي كةمئةنداماني عيَراق و هةلَمةتي قةدةغةكردني مين لة عيَراق, 2ي ئازاري (2006).

[4] ئيمةيلَيَك لة (ئةيمةن سؤرور), ئةندامي (هةلَمةتي قةدةغةكردني مين لة عيَراق-بؤردي رِاويَذكاري), 16 حوزةيراني 2006. رِةزامةندي ئةنجومةني نويَنةران لةسةر هةلَبذاردني زؤربةي وةزيراني كابينة لة 20 ئاياري 2006, ئاماذةي دا بة طؤرِيني حكومةتي كاتي عيَراق بؤ حكومةتي هةميشةيي عيَراق. لةطةلَ ئةوةشدا, حكومةتى قؤناغى طواستنةوة كة لة 3 ئاياري 2005 جيَي حكومةتي كاتي عيَراقي طرتةوة, تواناي بةشداريكردني ثةيماننامة و رِيَككةوتن نامة نيَودةولَةتي يةكاني هةبوو. حكومةتي كاتي هاوثةيمانان, كة بةشيَوةيةكي كاتي عيَراقي بةرِيَوةبرد دواي داطيركردنةكة, لة 28ي حوزةيراني (2004)دا دةستةلاَتي طواستةوة بؤ حكومةتي قؤناغى طواستنةوة. لة 15ي تشريني يةكةمي (2005)دا, لة رِيفراندؤميَكدا دةستوري هةميشةيي عيَراق ثةسةند كرا. لة كانووني يةكةمي (2005)دا, هةلَبذاردنيَك لة سايةي دةستوردا ئةنجام درا بؤ ئةنجومةنيَكي نويَنةراني ثيَكهاتوو لة (275) ئةندام, كة هاوثةيماني يةكطرتووي شيعةي عيَراقي زؤربةي كورسي يةكاني بةدةستهيَنا.

[5] نامةيةك لة (هؤشيار زيَباري), وةزيري دةرةوةي عيَراق, بؤ (ستيفن طوس), بةرِيَوةبةري سياسةتي قةدةغةكردني مين و ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان, ضاوديَري مافةكاني مرؤظ, 11ي ئابي (2005).

[6] ليَدوانيَك لةلايةن (جةعفةر حةميد), ديثلؤماتي بالَيؤزخانة, وةزارةتي دةرةوةي عيَراق, كؤميتةي ناوبذيوان بؤ بارودؤخي طشتي كارثيَكردني رِيَككةوتن نامةكة, جنيَف, 13ي حوزةيراني (2005).

[7] عيَراق بة شدار بوو لة كؤبوونةوةكاني كؤميتةي ناوبذيواني ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين لة جنيَف لة شوبات و حوزةيراني (2004)دا و لة ثيَداضوونةوةي يةكةمي كؤنطرةي ثةيماننامةي قةدةغةكردني مين لة نةيروبي لة لة تشريني دووةم-كانووني يةكةمي 2004.

[8] ئيمةيلَيَك بؤ (هةلَمةتي قةدةغةكردني مين لة عيَراق) لة (مؤفةق تؤفيق ئةلخةفاجي)ةوة, كؤمةلَةي كةمئةنداماني عيَراق و هةلَمةتي قةدةغةكردني مين لة عيَراق, 29ي نيساني (2006).

[9] ضاوثيَكةوتني (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) لةطةلأ (مؤفةق ئةيوب), بةرِيَوةبةر, بةشي ضةك دامالَين, وةزارةتي دةرةوةي عيَراق, جنيَف, 10ي شوباتي (2004). سةرضاوةي نهيَني عيَراقي و ئةمريكي ئاماذةيان بةوةدا كة كارطةي (ئةلوةعواع و هوتن) لة ئةليَكساندريا و كارطةي (ئةلوديسي) لة ئةليوسفيز ويَرانكراون. لة ثيَشوودا عيَراق كؤثي يةكي لة ميني دذةمرؤظي (ظالمارا 69)ي ئيتالَي بةرهةم هيَنا, ثةرةي بة يةك ميني دذةمرؤظ دا بة يارمةتي يؤطؤسلافيا, يةك مؤديَلي سؤظيةتي ثيَشوو و دوو ديزايني كؤني ميني ئيتالَي.

[10] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2000) بكة, لاثةرِة 931.

[11] "سةربازةكاني MND-B جبةخانةي ضةك دةدؤزنةوة," دؤكيوميَنتةكاني وةزارةتي بةرطري, هةوالَي سوثا, 1ي حوزةيراني (2006).

[12] "سةربازةكاني MND-B جبةخانةي ضةك دةدؤزنةوة و لةناوي دةبةن," دؤكيوميَنتةكاني وةزارةتي بةرطري, هةوالَي سوثا, 16ي ئاياري (2006).

[13] "تيرؤريستةكان خةلَكي مةدةني عيَراق دةكوذن, هيَزةكاني هاوثةيمانان تيرؤريستي زياتر دةطرن و دةكوذن," هةوالَي فيدرالَي ئةمريكي, 14ي ئاياري (2006).

[14] " سةربازةكاني MND-B و عيَراق, جبةخانةي ضةك دةدؤزنةوة لة طونديَكي دوور," هةوالَي فيدرالَي ئةمريكي, 28ي نيساني (2006).

[15] " جبةخانةي ضةك لة باكووري ناوةرِاستي عيَراق دةستي بةسةردا دةطيريَت," هةوالَي فيدرالَي ئةمريكي, 27ي نيساني (2006).

[16] "ياخيبووي طومان ليَكراو بة دةستي سوورةوة دةستطير دةكريَن," هةوالَي فيدرالَي ئةمريكي, 20ي نيساني (2006).

[17] "سةربازة ئةمريكي يةكان هةزاران تةقةمةني لة ذيَر زةويدا دةدؤزنةوة لة ثاريَزطاي ئةنبار, عيَراق," هةوالَي فيدرالَي ئةمريكي, 21ي شوباتي (2006).

[18] ئةندريا تاكاش, "دةستةي ئةندازياران, دوا رِوخاندن لة عيَراق تةواو دةكةن," هةوالَي AR, 16ي ئازاري (2006).

[19] "بةشي رِاطةياندني وةزارةتي بةرطري كازاخستان لةبارةي جيَبةجيَكردني لةناوبردني بؤمب لة عيَراق," WPS: بةرطري و ئاسايش, 11ي تشريني دووةمي (2005).

[20] تاتابؤلاَين برانت "لةشكري ئةلاسكا جبةخانةي ضةك دةدؤزنةوة," Anchorage Daily News, 15ي تشريني يةكةمي (2005).

[21] هاوولاَتي ية عيَراقي يةكان يارمةتي سةربازةكاني ئةمريكا دةدةن بؤ دؤزينةوةي جبةخانةي ضةك," دؤكيوميَنتةكاني وةزارةتي بةرطري, هةوالَي سوثا, 30ي ئةيلولي (2005). @

[22] " سةربازةكاني ئةمريكا (25) ياخيبووي طومان ليَكراو دةستطير دةكةن و دةست بةسةر جبةخانةي ضةكدا دةطرن لة باشووري خؤرئاواي بةغداد," Associated Press, 26ي حوزةيراني (2005).

[23] "ئاشتي ثاريَزة ئؤكراني يةكان جبةخانةي ضةكي سوثاي عيَراقي ثيَشوو لةناودةبةن," هةوالَي ئؤكراني, 29ي تةموزي (2005).

[24] ئيمةيلَيَك بؤ (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) لة (ئةيض. مؤرفي ماك كلؤي جةي ئار.) رِاويَذكاري بالاَي مين, وةزارةتي دةرةوةي ئةمريكا, 4ي تشريني يةكةمي (2005). لة وتاريَكي رِؤذنامةوانيدا ضاوثيَكةوتني لةطةلأ هاوولاَتي عيَراقيدا تيَداية باس لةوة دةكةن كة سوثاي ئةمريكي مينيان لة نزيك ضةند مالَيَكي مةدةني ضاندووة. تاهر جةمال و ئةركان حامد, "شارؤضكةيةك دةبيَتة بةنديخانة," Inter Press News Service (سينيا), 20ي كانووني دووةمي (2006).

[25] ئةمريكا لة رِاثؤرتي نةتةوةيي سالاَنةيدا لةذيَر ثرِؤتؤكؤلَي 2ي (CCW)دا هةرطيز باسي هيض ئيجرائاتيَكي نةكردووة كردبيَتي بؤ دلَنيابوون لة بةدوورطرتني خةلَكي مةدةني لة ناوضة مين رِيَذكراوةكاني ذيَر دةستةلاَتي لة كاتي شةرِ و ثيَكدادانةكاندا لة عيَراق و ئةفغانستان. كيَلَطة مين رِيَذةكراوة ثاريَزراوةكاني زةماني سؤظيةت لة ئةفغانستان كراون بة هيَلَي بةرطري لةو شويَنانةي كة سوثاي ئةمريكي داطيري كردوون.

[26] رِاثؤرتةكاني رِاطةياندن لةبارةي كارة سةربازي يةكاني هيَزي هاوثةيمانان لة سةر سنووري عيَراق-ئيَران ئةو هةرِةشة ديارة دةردةخةن كة ميني دذةمرؤظ و دذةئؤتؤمبيَل دروستيان كردووة لة سةر سنوورةكان, بةلاَم باس لة هثض هةولَيَك ناكةن درابيَت بؤ دياريكردن, ثةرذين كردن و ئاطاداركردنةوةي دانيشتواني مةدةني ئةو ناوضانة. لة تشريني دووةمي (2004)دا, سةرنج درا كة ئةو شويَنانةي سةربازةكاني كؤرياي باشووري ليَ جيَطيربوون لة هةوليَر لة باكووري عيَراق بة (680) ئاميَري تةقاندنةوة دةورةدرابوون, بةلاَم بةثيَي رِؤذنامةي (Korea Times), 9ي تشريني دووةمي (2004), "تا ئيَستا تةنها يةك كيَلَطةي مينيان ثاككردووةتةوة." "(زايتان) ئاسايشي بةرةوباشتر بردووة دوابةدواي ئاشكراكردني باري كتوثرِي لة عيَراق."

[27] "سةربازة ئةمريكي ية وونبووةكان كوذران," رِؤذنامةي (St. Petersburg Times) فلؤريدا, 21ي حوزةيراني (2006). لة ليَدوانيَكي سةربازيدا هاتبوو كة "هيَزي هاوثةيمانان دةبواية بة ووريايي مانؤرِةكانيان ئةنجام بدةن كاتيَك دةرِؤشتن بؤ شويَنيَك بة هؤي بووني بؤمبي ضيَنراو لة رِيَطاكانياندا.

[28] "ضوار سةربازي جؤرجيايي بريندار بوون لة عيَراق" (Agence France-Presse (Tbilisi)), 9ي تشريني دووةمي (2005). مةحالَة بزانريَت كة ئايا بؤمبى ضيَنراوى ئامادةكراو بوو يان نا, ياخود كةي ضيَنراوة.

[29] مايكلأ جؤرجي و ئايان بروس, "نويَنةري عةرةب دةست بةهةولَي ئاشتي دةكات لة عيَراق, يةكةم سةرداني دواي شةرِ بة ئامانجي ئاشتكردنةوةي بةربةرةكاني كؤمةلَطةكان," The Herald (Glasgow), 21ي تشريني يةكةمي (2005).

[30] مايكلأ برونؤ, " ئاميَري تةقاندنةوة لة داهاتوودا دةبيَتة تايبةتمةندي, مارينزيَك دةلَيَت," Aerospace Daily & Defense Report, ذمارة 216 -27, 8ي تشريني دووةمي (2005).

[31] وةزارةتي بةرطري ئةمريكا, ئؤفيسي ياريدةدةري وةزير (ثةيوةندي طشتي يةكان), نووسراوي هةوالَةكان,"ثوختةي تايبةتي رِؤذنامةواني وةزارةتي بةرطري: فةرماندة (يظس جةي فؤنتاين, هيَزي فرة نةتةوة-عيَراق," 12ي ئابي 2005.

[32] ضةند ئاماريَك كة لة رِاثؤرتي قورباني يةكاني وةزارةتي بةرطري ئةمريكا وةرطيراون, لة www.defenselink.mil بلاَوكراونةتةوة.

[33] "هيَزةكاني ئاسايشي ئةمريكا و عيَراق طولةباران دةكريَن," CNN.com بةغداد, 15ي شوباتي (2006).

[34] رِؤبيَرت ئةيض رةيد," لةنطةري هةوالَي ئةمريكي, ويَنةطر دةبيَتة قورباني يةكيَك لة هةرة ضةكة كوشندةكاني ياخي بووةكان," Associated Press , بةغداد, 30 كانووني دووةمي (2006).

[35] "دوو ئةفسةري ئاسايش دةكوذريَن و دووان بة خةستي بريندار دةكريَن لة بةغداد," Business Wire, (ئايرظين, تيَكساس), 14ي تشريني دووةمي (2005).

[36] "سيَ بياني لة بةغداد دةكوذريَن, ضةند شايةتيَك دةلَيَن," Deutsche Presse-Agentur (بةغداد), 14ي تشريني دووةمي (2005).

[37] "دةموضاويَك و ناويَك: قورباني ية مةدةني يةكاني طروثة ياخي بووةكان لة عيَراق," HRW, ذمارة 17-9(E), تشريني يةكةمي (2005), لاثةرِة 19.

[38] "سةربازةكاني ئةمريكا حةوت بؤمب ثوضةلأ دةكةنةوة, هةشت طومان ليَكراو دةستطير دةكةن," هةوالَي فيدرالَي ئةمريكي, 12ي ئابي (2005).

[39] ضةند ئاماريَك كة لة رِاثؤرتي قورباني يةكاني وةزارةتي بةرطري ئةمريكا وةرطيراون, لة www.defenselink.mil بلاَوكراونةتةوة.

[40] "ضوار خزمةتطوزار دةمرن, طومانليَكراو دةدؤزريَنةوة," رِاثؤرتة هةوالَةكاني زانياري هيَزةكاني ئةمريكا (واشنتن), 5ي تشريني دووةمي (2005).

[41]"سيَ ئاشتي ثاريَزي ئؤكراني لة عيَراق بريندار دةكريَن," Interfax-Ukraine, (كيظ), 27ي تشريني يةكةمي (2005). @

[42] ويلأ دونهام, "ئةمريكا هةولَي رِيَطةطرتن لة بؤمبي ياخي بووة عيَراقي يةكان ئالَؤز دةكات," Reuters (واشنتن دي سي), 3ي تشريني دووةمي (2005).

[43] ليَدوانيَكي جؤرج دةبليو بؤش لة زانكؤي جؤرج واشنتن, بة ميوانداري دةزطاي بةرطريكردن لة ديموكراسي, defenddemocracy.org, 3ي ئازاري (2006).

[44] ووتةيةك لةلايةن جؤن نيَطرؤثؤنت, بةرِيَوةبةري دةزطاي سيخورِي ئةمريكي, ئةنجومةني هةلَبذاردني ليذنةي سيخورِي, (واشنتن دي سي), 2ي شوباتي (2006).

[45] دةيظد ويليامز, "ئيَران لة ثشت كوشتني هةشت سةربازي بةريتاني," Daily Mail, (شانشيني يةكطرتوو), 6ي تشريني يةكةمي (2005).

[46] ريَكخراوي ضالاكي مين و ضةكي نةتةقيو لة عيَراق, "ثيَشةكي," ثيَشكةش كردن, رِيَكةوتةكةي نةزانراوة بةلاَم لة سالَي (2006)دا بوو.

[47] بة ثبَي ثرؤتؤكؤلَي (5)ي كؤنطرةي ضةكة تةقليدي يةكان, ئاسةواري دواي جةنط بة ضةكي نةتةقيو و بةجيَماو ثيَناسكراون. مين ئةو ثيَناسةية نايطريَتةوة.

[48] "بةلَيَندةري سوثا بة بؤمب لة عيَراق دةكوذريَن," رِؤذنامةي Huntsville Times , 15ي حوزةيراني (2006).

[49] (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), "دابةشكردني كاريطةري ئالوودةبوون لة ثاريَزطاكاني باشووري عيَراق," لاثةرِة 1, 4 ي ئيمةيلَيَك لة (جؤن سي براون)ةوة, تيم ليدةري مةسحي (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 23ي ئاياري (2006).

[50] ستافان دو مستورا, جيَطري نويَنةري تايبةتي سكرتيَري طشتي كاري مرؤيي و نويَنةري (UNDP), "مةترسي و بةرةوثيَشضوون, رِؤذي ووشياري ضالاكي مين لة عيَراق," 4ي نيساني (2006).

[51] (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), "رِاثؤرتي ضالاكي مانطانة-نيساني 2006," لاثةرِة 2 ي ئيمةيلَيَك لة (جؤن سي براون)ةوة, (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 36ي ئاياري (2006), ئيمةيلَيَك لة (وليةم بارؤن), بةرِيَوةبةري زانياري ئيداري و بةرنامةي ضالاكي مين, (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 21ي تةموزي (2006).

[52] كورتةي خشتةكاني (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) بة ئيمةيلَيَك لة (جؤن سي براون)ةوة, (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام) 27 ئاياري 2006, ئيمةيلَيَك لة (وليةم بارؤن), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 21 تةموزي 2006.

[53] (UNDP), "مةترسي و بةرةوثيَشضوون, رِؤذي ووشياري ضالاكي مين لة عيَراق," 4ي نيساني (2006).

[54] "دابةشكردني كاريطةري ئالوودةبوون لة ثاريَزطاكاني باشووري عيَراق," لاثةرِة 1ي ئيمةيلَيَك لة (جؤن سي براون)ةوة (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 23ي ئاياري (2006).

[55] "هؤكارةكاني مردن و برينداربوون لة عيَراق بةهؤي ئاسةواري دواي جةنط," بة ئيمةيلَيَك لة (جؤن سي براون)ةوة, (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 17ي ئاياري (2006).

[56] (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), "رِاثؤرتي ضالاكي مانطانة-نيساني 2006," لاثةرِة 9-15. لة ئامارةكةدا (1.126) كؤمةلَطةي تيَداية كة لة لايةن تيمةكاني (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق)ةوة مةسح كراون, (68) لةو كؤمةلَطايانة ضةكي نةتةقيوي دياريكراوي بةضاوبينراويان ليَية و (234) لةو كؤمةلَطايانة ناوضةي طومان ليَكراوي ثرِمةترسي مين رِيَذكراو بوون.

[57] (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), "هؤكارةكاني مردن و برينداربوون لة عيَراق بةهؤي ئاسةواري دواي جةنط," بة ئيمةيلَيَك لة (جؤن سي براون)ةوة, (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 17ي ئاياري (2006).

[58] Ibid.

[59] (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) دةريخست كة لة ناحيةي (ئةلفاو)ي سةر بة ثاريَزطاي بةسرة, (46) لة (138) كؤمةلَطة, (33%), (70) ناوضةي طومان ليَكراوي ثرِمةترسي مين رِيَذكراوي ليَ تؤماركراوة, بةلاَم هيض قورباني يةكي نويَي ني ية. بة ثيَضةوانةي ئةمةوة, ناحيةي (ئةلسةلام)ي سةر بة ثاريَزطاي ئةلموسةنا لة سةر سنووري سعودية, (9) لة (40) كؤمةلَطة, (23%), (12) ناوضةي طومان ليَكراوي ثرِمةترسي مين رِيَذكراوي ليَ تؤماركراوة (كة هةموويان ناوضةي تازة مين رِيَذكراون), (30) قورباني تازة تؤماركراون. (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), "هؤكارةكاني مردن و برينداربوون لة عيَراق بةهؤي ئاسةواري دواي جةنط," بة ئيمةيلَيَك لة (جؤن سي براون)ةوة, (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 17ي ئاياري (2006), ضاوثيَكةوتنيَكي تةلةفوني لةطةلأ (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 8ي حوزةيراني (2006).

[60] ضاوثيَكةوتنيَك لةطةلأ (حةيدةر ئةلموساوي), بةرِيَوةبةري طشتي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), بةغداد, 15ي حوزةيراني (2006).

[61] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2005) بكة, لاثةرِة 739.

[62] ئيمةيلَيَك لة (سؤلؤمؤن شرؤيدةر, رِاويَذكاري بالاَي ضالاكي مين, (UNDP) عيَراق, 20ي تةموزي (2006).

[63] طروثي ثشتطيري ضالاكي مين, "هةوالَنامةي MASG–ضارةكي يةكةمي (2006)", (واشنتن دي سي), 1ي ئاياري (2006).

[64] ئيمةيلَيَك لة (سؤلؤمؤن شرؤيدةر), (UNDP), 27ي حوزةيراني (2006).

[65] "سيَ كاربةدةستي بالاَ ئاماذةيان بة دادطاييكردني طةندةلَي دا," دةزطاي هةوالَي كوةيت, (كوةيت), 9ي تةموزي (2006).@

[66] ئيمةيلَيَك لة (سؤلؤمؤن شرؤيدةر), (UNDP), 30ي حوزةيراني (2006).

[67] ئيمةيلَيَك لة (كريس تيَرني), سةرؤكي (Party-Iraq) و رِاويَذكاري بالاَي (RONCO/NMAA), 15ي حوزةيراني (2006).

[68] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2005) بكة, لاثةرِة 739.

[69] ئيمةيلَةكاني (سؤلؤمؤن شرؤيدةر), (UNDP), 30ي حوزةيراني (2006) و 20ي تةموزي (2006).

[70] ئيمةيلَيَك لة (لانس جةي مالين), رِاويَذكاري مةيداني (RONCO/NMAA), 2ي حوزةيراني (2005).

[71] ئيمةيلَيَك لة (ستةيسي سميس), بةرِيَوةبةري ثةيوةندي يةكان, (RONCO), 23ي حوزةيراني (2006).

[72] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2005) بكة, لاثةرِة 739.

[73] .Ibid.

[74] ئيمةيلَيَك لة (نيازي خالد)ةوة, بةرِيَوةبةري طشتي كاروباري تةكنيكي (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق), 2ي ئاياري (2006). ضوار رِيَكخراوة ناحكومي ية ناوخؤيي يةكة ئةمانة بوون: رِيَكخراوي تيرؤذ بؤ ثوضةلَكردنةوةي مين, رِيَكخراوي ثيرمام بؤ ثوضةلَكردنةوةي مين, رِيَكخراوي باواجي بؤ ثوضةلَكردنةوةي مين و رِيَكخراوي ئاراس بؤ ثوضةلَكردنةوةي مين. رِيَكخراوة ناحكومي يةكان لة سالَي 2004 دامةزران بة فةندي وةزارةتي دةرةوةي ئةمريكا,بةلاَم لةكار وةستان كاتيَك فةند وةستا لة كؤتايي سالَي 2004.

[75] ضاوثيَكةوتنيَك لةطةلأ (دليَر يةعقوب), رِاويَذكاري تةكنيكي (RONCO), عةمان, 11ي نيساني (2006).

[76] نامةي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين)ي ذمارة 3/5/278, 27ي نيساني 2006, ئيمةيلَيَك لة (كريس تيَرني), (RONCO/NMAA), 14 نيساني 2006.

[77] ضاوثيَكةوتنيَك لةطةلأ (حةيدةر ئةلموساوي), (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), 15ي حوزةيراني (2006).

[78] ئيمةيلَيَك لة (كريس تيَرني), (RONCO/NMAA), 15ي حوزةيراني (2006).

[79] Ibid.
[80] .Ibid

[81] ضاوثيَكةوتن لةطةلأ (سؤلؤمؤن شرؤيدةر) و(كيَنت ثؤلَوسن), رِاويَذكاري ضالاكي مين, (UNDP), عةمان,10 و 11ي نيساني (2006), ضاوثيَكةوتنيَكي تةلةفوني لةطةلأ (سؤلؤمؤن شرؤيدةر), (UNDP), 7ي حوزةيراني (2006).

[82] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2005) بكة, لاثةرِة 741-742.

[83] ضاوثيَكةوتنيَك لةطةلأ (سؤلؤمؤن شرؤيدةر), (UNDP), عةمان, 10ي نيساني (2006).

[84] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2005) بكة, لاثةرِة 742.

[85] نامةي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين)ي ذمارة 3/5/278, 27ي نيساني (2006).

[86] ضاوثيَكةوتنيَك لةطةلأ (حةيدةر ئةلموساوي), (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), بةغداد, 15ي حوزةيراني (2006).

[87] ضاوثيَكةوتن لةطةلأ (سؤلؤمؤن شرؤيدةر) و(كيَنت ثؤلَوسن), (UNDP), عةمان, 10 و 11ي نيساني (2006).

[88] نامةي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين)ي ذمارة 3/5/21, 28ي ئازاري (2006).

[89] نامةي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين)ي ذمارة 3/5/278, 27ي نيساني (2006).

[90] Ibid.

[91] ضاوثيَكةوتن لةطةلأ (سؤلؤمؤن شرؤيدةر), (UNDP), عةمان, 10 و 11ي نيساني (2006).

[92] ضاوثيَكةوتن لةطةلأ كاربةدةستاني رِيَكخراوةكاني ضالاكي مين كة لة عيَراق كار دةكةن, باس لة بارودؤخي نةناسراوي دةكةن, نيسان و حوزةيراني (2006).

[93](UNDP),"ثلاني سالاَنةي 2006 بؤ(دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين-عيَراق)"رِةشنووس,ضاوثيَكةوتن لةطةلأ كيَنت ثؤلَوسن,(UNDP), عةمان,ئةردةن,10 و11 نيساني 2006

[94] "هاوكاري ئيَران-عيَراق لة بواري سةربازي, دذة تيرؤر," Xinhuanet ,8ي تةموزي (2005).

[95] "رِيَكةوتنامةي نووسراو لة نيَوان ئيَران و عيَراق بؤ لةناوبردني كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان," ئاذانسي دةنطوباسي ئيَران,12 كانوني يةكةمي 2005,(IRMAC) www.irmac.ir.

[96] ئيمةيلَيَك لة (نيازي خالد)ةوة, (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق), 2ي ئاياري (2006).

[97] ئيمةيلَيَك لة (توانا بةشير), بةرِيَوةبةري كاري مةيداني, (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي ضالاكي مين), 20 نيساني 2006.

[98] ضاوثيَكةوتنيَك لةطةلأ (حةيدةر ئةلموساوي), (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) بةغداد, 15ي حوزةيراني (2006).

[99] ضاوثيَكةوتنيَك لةطةلأ (مايك هارتلينط), تاسك ليدةر, (IMCO/RONCO), (عةمان), 10 نيساني (2006).

[100] ئيمةيلَ لة (ثيا كانتيني), كارمةندي (ووشياري مين), (INTERSOS), كوةيت, 6 ئايار و 19 حوزةيراني 2006.

[101] ئيمةيلَ لة (سؤلؤمؤن شرؤيدةر), (UNDP), 29 حوزةيراني (2006).

[102] ئيمةيلَيَك لة (كريس تيَرني), (RONCO/NMAA), 25 نيساني (2006).

[103] ئيمةيلَيَك لة (ستةيسي سميس), (RONCO), 23 حوزةيراني (2006).

[104] ئيمةيلَ لة (ثيثا نؤرمان), بةرِيَوةبةري كاري مةيداني, (ArmorGroup), 15 و 16 حوزةيران 2006.

[105] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2005) بكة, لاثةرِة 743, ئيمةيلأ لة (كار ستيَرس), بةرِيَوةبةري بةشي سياسةتي ريَكخراو, (MAG),@

20 تةموزي 2006.

[106] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2005) بكة, لاثةرِة 743-744.

[107] ثيَشكةشكردني (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), ؤركشؤثي (ووشياري مين), يونيسيَف, عةمان, 13 ئازاري 2006.

[108] ئيمةيلأ لة (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 11 نيسان و 8 حوزةيراني 2006.

[109] (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), "رِاثؤرتي ضالاكي مانطانة-نيساني 2006," لاثةرِة 2, كورتةي خشتةكاني (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) بة ئيمةيلَيَك لة (جؤن سي براون)ةوة, (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام) 27ي ئاياري (2006).

[110] (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), "رِاثؤرتي ضالاكي مانطانة-نيساني 2006," لاثةرِة 2.

[111] ثيَشكةشكردني (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), ؤركشؤثي (ووشياري مين), يونيسيَف, عةمان, 13 ئازاري 2006.

[112] (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), "رِاثؤرتي ضالاكي مانطانة-نيساني 2006," لاثةرِة 15, 16, 36.

[113] ئيمةيلأ لة (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 27 ئاياري 2006.

[114] كورتةي خشتةكاني (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق) بة ئيمةيلَيَك لة (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 27 ئاياري 2006.

[115] (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), "دابةشكردني كاريطةري ثيسبوون لة ثاريَزطاكاني باشووري عيَراق," بة ئيمةيلَيَك لة (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 23ي ئاياري (2006).

[116] كورتةي خشتةكاني (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان- عيَراق) بة ئيمةيلَيَك لة جؤن سي براون,(دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام),27ئاياري 2006

[117] (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), "رِاثؤرتي ضالاكي مانطانة-نيساني 2006," لاثةرِة 10-14, ضاوثيَكةوتنيَكي تةلةفوني لةطةلأ (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 8 حوزةيراني 2006.

[118] (مةسحي كاريطةري كيَلَطة مين رِيَذكراوةكان – عيَراق), "رِاثؤرتي ضالاكي مانطانة-نيساني 2006," لاثةرِة 2.

[119] ئيمةيلأ لة (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 8 و 16 حوزةيراني 2006.

[120] نامةي (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) ذمارة 3/5/278, 27 نيساني (2006), سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2005) بكة, لاثةرِة 745. (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين) (12) ريَكخراوي ثوضةلَكردنةوةي مين و لةناوبردني تةقةمةني دياري كرد كة لة سالَي (2005) لة كوردستان كاريان دةكرد, هةروةها ئاماذةي بةوةش دابوو ناوضةكة تةنها لةلايةن (7) لةو ريَكخراوانةوة ثاك دةكرانةوة, كؤي طشتي هةمووي (18,4) كيلؤمةتري ضوارطؤشة.

[121] خشتةكة لةلايةن (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) ئامادةكرا بوو بة سوود وةرطرتن لةو زانياريانةي رِيَكخراوةكان دابينيان كردبوو: (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق), بةرِيَوةبةرايةتي طشتي ضالاكي مين, (MAG), (NPA),(رِيَكخراوي ضالاكي مين و ضةكي نةتةقيو-عيَراق) و (طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي).

[122] ئةمة ئةو ناوضانة دةطريَتةوة كة بة ضاوةكي ثشكنرابوون (2,292,327) مةتري ضوارطؤشة, ئةوانةي لةلايةن تيمةكاني لةناوبردني تةقةمةني بة ضاوةكي ثشكنرابوون (3,272,157) مةتري ضوارطؤشة, ئةوانةي بة سةطي هةستياري دؤزينةوةي مين ثشكنرابوون (141,616) مةتري ضوارطؤشة.

[123] ئةنجامةكاني (12) مانط, 1 ئازاري (2006).

[124] ئيمةيلَيَك لة (نيازي خالد)ةوة, (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق), 2ي ئاياري (2006).

[125] ئيمةيلَيَك لة (توانا بةشير), (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي ضالاكي مين), 20 نيساني 2006.

[126] ئيمةيلَيَك لة (خةبات زةنطةنة), بةرِيَوةبةري كؤمثانياي خةبات زةنطةنة, 24 نيساني 2006.

[127]ئيمةيلَيَك لة (ليَولين جؤنس),بةرِيَوةبةري ثرِؤذةي رِؤذهةلاَتي ناوةرِاست,(MAG)16 حوزةيراني 2006,(MAG)"ئةبدةيتي بةخشيني بةرنامةي عيَراق" ئاياري 2006

[128] ئيمةيلَيَك لة (مارك بوسويَلأ), بةرِيَوةبةري كاري تةكنيكي, (MAG) 24 نيساني 2006, ئيمةيلَيَك لة (ليَولين جؤنس), (MAG) 16 حوزةيراني 2006.

[129] ئيمةيلَ لة (مارك بوسويَلأ), (MAG) 24 نيسان و 2 تةموزي 2006.

[130] (MAG) "ئةبدةيتي بةخشيني بةرنامةي عيَراق" ئازار و نيساني 2006. ئيمةيلَيَك لة (ليَولين جؤنس), (MAG) 16 حوزةيراني 2006.

[131] ئيمةيلَ لة (شيَركؤ رةشيد), بةرِيَوةبةري بةرنامة, (NPA), عيَراق, 12 نيسان و 15 حوزةيراني 2006.

[132] فاكسيَك لة (فرانك ماك ئاريظي, بةرِيَوةبةري بةرنامة, تيمي لةناوبردني تةقةمةني, (HELP), 15 حوزةيراني 2006.

[133]دؤكيوميَنتي كورتةي كارةكاني(رِيَخراوي ضالاكي مين و ضةكي نةتةقيو-عيَراق),بة ئيمةيلأ لة مايك هارتلينط,تاسك ليدةر,(IMCO/RONCO),6حوزةيراني 2006

[134] "دةستكةوتي كارةكان " بة ئيمةيلأ لة (مايك هارتلينط), تاسك ليدةر, (IMCO/RONCO), 6 حوزةيراني (2006).

[135] ئيمةيلَ لة (برايان نيَلَسن سميس), بةرِيَوةبةري بةرنامة, (طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي), عيَراق, 13 نيساني 2006.

[136] ئيمةيلَ لة (ثيا كانتيني), (INTERSOS), كوةيت, 12 ئاياري 2006.

[137] "دووةم رِاثؤرتي شةش مانطي لةبارةي ئةو ضالاكيانةي بة فةندي (UNDG –IRFF, Iraq) جيَبةجيَكراون. 30 تشريني دووةمي 2005, لاثةرِة 5.

[138] ئيمةيلَ لة (سؤلؤمؤن شرؤيدةر), (UNDP), 30 حوزةيراني (2006).@

[139] ئيمةيلَيَك لة (توانا بةشير), (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي ضالاكي مين), 20 نيساني 2006.

[140] ئيمةيلَيَك لة (نيازي خالد), (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق), 11 تةموزي (2006).

[141] ئيمةيلَ لة (مارك بوسويَلأ), (MAG) 24 نيسان و 2 تةموزي 2006.

[142] ئيمةيلَ لة (شيَركؤ رةشيد), (NPA), 12 نيساني 2006.

[143] ضاوثيَكةوتنيَكي تةلةفوني لةطةلأ (برايان نيَلَسن سميس), (طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي), عيَراق, 18 حوزةيراني 2006, و ئيمةيلَيَك, 1 تةموزي 2006.

[144] ئيمةيلَ لة (ثيا كانتيني), (INTERSOS), كوةيت, 19 حوزةيراني 2006.

[145] ضاوثيَكةوتنيَكي تةلةفوني لةطةلأ (برايان نيَلَسن سميس), (طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي), عيَراق, 25 حوزةيراني 2006.

[146] ئةندريا تاكاش, "دةستةي ئةندازياران, دوا رِوخاندن لة عيَراق تةواو دةكةن,( Army News Service), 16ي ئازاري (2006).

[147] بلاَوكراوةي رِؤذنامةواني, دةستةي ئةندازياراني سةر بة سوثاي ئةمريكي, سةنتةري ثشتطيري و ئةندازياري, 3 كانوني دووةمي 2006. بةلَيَن نامةكة لةسةر بووني فةند وةستاوة كة هةتا ئيَستا دةستةي ئةندازياران وةري نةطرتووة.

[148] طروثي ثشتطيري ضالاكي مين, "هةوالَنامةي ضارةكي يةكةمي 2006", (واشنتن دي سي), 1 ئاياري 2006.

[149] Ibid.

[150] دابينكردني زانياري بؤ (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) لةلايةن (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), بةغداد, 31 ئاياري 2006.

[151] ئيمةيلَ لة (ماريؤن ليبةرتوضي), (HI) 31 ئاياري 2006. ئيمةيلَ لة (ياسر ئةلنةجار), بةرِيَوةبةري تةكنيكي و زانياري (رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي), 18 تةموزي 2006.

[152] ئيمةيلَ لة (دةيظد هؤرؤكس), بةرِيَوةبةري بةرنامة (MAG) عيَراق, كة لة رِيَي (تيم كارستيَرس) (MAG) هاتبوو, 16 ئاياري 2006.

[153] ئيمةيلَ لة (مات ويلسن), (MAG), 20 حوزةيراني 2005, ئيمةيلَ لة (دةيظد هؤرؤكس), (MAG) عيَراق, كة لة رِيَي (تيم كارستيَرس) (MAG) هاتبوو, 16 ئاياري 2006.

[154] ئيمةيلَ لة (دةيظد هؤرؤكس), (MAG) عيَراق, كة لة رِيَي (تيم كارستيَرس) (MAG) هاتبوو, 16 ئاياري 2006.

[155] Ibid.
[156] Ibid.
[157] Ibid.

[158] هةروةها سةيري (ثيا كانتيني) و (ظالةنتينا كريني) بكة, "INTERSOS: ليَكؤلَينةوة و ثيادةكردني ووشياري مين لة عيَراق," , Journal of Mine Action ذمارة 9.

[159] ئيمةيلَ لة (ثيا كانتيني), (INTERSOS),12 ئاياري 2006.

[160] طروثي ثشتطيري ضالاكي مين, "هةوالَنامةي ضارةكي يةكةمي 2006", (واشنتن دي سي), 1 ئاياري 2006.

[161] ئيمةيلَ لة (ثيا كانتيني), (INTERSOS),12 ئاياري 2006.

[162] مانطي سووري عيَراقي "رِاثؤرتي تايبةت – ضالاكي مين2005 " , جنيَف, ئاياري 2006, لاثةرِة 17, مانطي خاضي سوور, "رِاثؤرتي سالاَنةي مانطي سووري عيَراقي 2005", جنيَف, 2006, لاثةرِة 310.

[163] وةلاَم بؤ رِاثرسي ووشياري ميني (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) لةلايةن (برايان نيَلَسن سميس), (طروثي ثوضةلَكردنةوةي ميني دانيماركي), عيَراق, 14 حوزةيراني 2006.

[164] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2005) بكة, لاثةرِة 754.

[165] بةلجيكا, رِاثؤرت, ووتاري 7, فؤرمي J, 26 نيساني 2006, ئيمةيلأ لة (دؤمينيك جؤنس), رِاويَذكار, وةزارةتي بةرطري, 17 ئاياري 2006. نرخي طؤرِيني دراو لة سالَي (2005)دا: 1 يؤرؤ = 1.2449 دؤلاري ئةمريكي, بةم نرخة لةم رِاثؤرتةدا بةكارهاتووة. يةدةكي فيدرالَي ئةمريكا "ليستي نرخي طؤرِيني دراو (سالاَنة), " 3 كانووني دووةمي 2006.

[166] داتابةيسي وةبةرهيَنانةكاني ضالاكي مين, ئيمةيلأ لة (ريتا هيَرمك-ئؤليسن) وةزيري وةزارةتي دةرةوة, 31 ئازاري 2006. نرخي طؤرِيني دراو لة سالَي (2005)دا: 1 دؤلاري ئةمريكي = 5.9953 كرؤني دانيماركي. يةدةكي فيدرالَي ئةمريكا "ليستي نرخي طؤرِيني دراو (سالاَنة), " 3 كانووني دووةمي 2006.

[167] ئةلَمانيا, رِاثؤرت, ووتاري 7, فؤرمي J, 27 نيساني 2006, داتابةيسي وةبةرهيَنانةكاني ضالاكي مين.

[168] بالَيؤزخانةي ئايسلةندا, واشنتن دي سي, " ئايسلةندا بة برِي (1.5) مليؤن دؤلاري ئةمريكي بةشداري دةكات لة ثرِؤذةيةكي دروستكردني ثةلي دةستكرد لة باكووري عيَراق," (ثةرِةي زانياري 05/08), 28 نيساني 2005.

[169] ئيمةيلأ لة (مانفرؤدا كاثؤزا), وةزارةتي دةرةوة, ئازاري 2006.

[170] ئيمةيلأ لة (كيتاطاوا ياسو), هةلَمةتي يابان بؤ دامالَيني مين, ئازار-ئاياري 2006, لةطةلأ زانياري وةرطيَرِاو كة (هةلَمةتي يابان بؤ دامالَيني مين) وةريطرت لة بةشي هاوكاري فرةلايةن, 11 ئاياري 2005, و بةشي رِيَطةطرتن لة بلاَوبوونةوة و بةشي زانست, 11 نيساني 2006, نرخي طؤرِيني دراو لة سالَي (2005)دا:@

1 دؤلاري ئةمريكي = 110.11 يةني ياباني, يةدةكي فيدرالَي ئةمريكا "ليستي نرخي طؤرِيني دراو (سالاَنة), " 3 كانووني دووةمي 2006.

[171] ئيمةيلأ لة (ئيَلن شوت), وةزيري وةزارةتي دةرةوة, 7 نيساني 2006, ئيمةيلأ لة (بريَشتي ثاراديكوثةر), وةزيري وةزارةتي دةرةوة, 18 نيساني 2006.

[172] ئيمةيلأ لة (ئانيتيَ ئةي لانديَلَ-ميلَس), وةزارةتي دةرةوة, 21 حوزةيراني 2006. نرخي طؤرِيني دراو لة سالَي (2005)دا: 1 دؤلاري ئةمريكي = 6.4412 كرؤني نةرويجي. يةدةكي فيدرالَي ئةمريكا "ليستي نرخي طؤرِيني دراو (سالاَنة)," 3 كانووني دووةمي 2006.

[173] سلؤظاكيا, رِاثؤرت, ووتاري 7, فؤرمي J,4 ئاياري 2006, ئيمةيلأ لة (هيَنريك ماركةس), وةزارةتي دةرةوة, 16 ئاياري 2006.

[174] وةلاَم بؤ (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) لة(Mission) هةميشةيي (ROK)ةوة بؤ نةتةوة يةكطرتووةكان لة نيوَرك, 9 ئاياري 2006, (UNDG ITF) عيَراق, "هةوالَنامة," كانووني دووةمي 2006, لاثةرِة 1.

[175] ئيسثانيا, رِاثؤرت, ووتاري 7, فؤرمي J,27 نيساني 2006, ئيمةيلأ لة (لويس طؤميَس نؤطويَرا), وةزارةتي دةرةوة و هاوكاري, 25 نيساني 2006.

[176] سويد, رِاثؤرت, ووتاري 7, فؤرمي J,2 ئاياري 2006, ئيمةيلأ لة (سارا براندت-هانسن), وةزارةتي دةرةوة, ئازار-ئاياري 2006. نرخي طؤرِيني دراو لة سالَي (2005)دا: 1 دؤلاري ئةمريكي = 7.4710 كرؤني سويدي. يةدةكي فيدرالَي ئةمريكا "ليستي نرخي طؤرِيني دراو (سالاَنة)," 3 كانووني دووةمي 2006.

[177] ئيمةيلأ لة (ريَمي فريدمان), وةزارةتي دةرةوة, 28 نيساني 2006. نرخي طؤرِيني دراو لة سالَي (2005)دا: 1 دؤلاري ئةمريكي = 1.2459 فرانك. يةدةكي فيدرالَي ئةمريكا "ليستي نرخي طؤرِيني دراو (سالاَنة)," 3 كانووني دووةمي 2006.

[178] خشتةي ميَذوويي (USG) زانياري تيابوو بؤ (FY) 2005, بة ئيمةيلأ لة (ئةنجيَلا ئيَلأ جيَفري), تايبةتمةندي بةرِيَوةبردني دارايي, وةزارةتي دةرةوةي ئةمريكا. 8 حوزةيراني 2006.

[179] ئيمةيلأ لة (زاك هودسن), بةرِيَوةبةري بةرنامة, (كيَلَطةيةكي مين بطرةخؤ), حوزةيراني 2006.

[180] ئيمةيلأ لة (ويليةم بارؤن), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 21 تةموزي 2006.

[181] (IRFFI), "ئةو ريَكةوتن نامانةي كران بؤ (IRFFI) و ئاوادانكردنةوةي عيَراق لة كؤبوونةوةي دريَذكراوةي بةخشيني (IRFFI), 18 تةموزي 2005. (UNDG ITF) عيَراق, "هةوالَنامة," كانووني دووةمي 2006, لاثةرِة 1.

[182] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2005) بكة, لاثةرِة 755-756.

[183] ضاوثيَكةوتني تةلةفوني لةطةلأ (ئيبراهيم بابا-عةلي ئيسماعيل), تايبةتمةندي بةرنامة, ضالاكي مين, (UNDP) 21 حوزةيراني 2006, ئيمةيلأ لة (سؤران ماجد), بةرِيَوةبةري يارمةتداني قوربانياني مين, بةرِيَوةبةرايةتي طشتي ضالاكي مين, سليَماني, 3 نيساني 2006, ئيمةيلأ لة (كريس تيَرني), (RONCO/NMAA) , 6 حوزةيراني 2006, ئيمةيلأ لة (جيَنيفةر ريظس), رِاويَذكاري (رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي) (MAG), ئةردةن, 21 ئازاري 2006.

[184] ضاوثيَكةوتني تةلةفوني لةطةلأ (ئيبراهيم بابا-عةلي ئيسماعيل), (UNDP), 21 حوزةيراني 2006, ئيمةيلأ لة (سؤران ماجد), (RMAC) سليَماني, 3 نيساني 2006, ئيمةيلأ لة (كريس تيَرني), (RONCO/NMAA) , 6 حوزةيراني 2006, ئيمةيلأ لة (جيَنيفةر ريظس), (MAG), ئةردةن, 21 ئازاري 2006. ضاوثيَكةوتني تةلةفوني لةطةلأ (د. ئؤليَط بيلوطا), ثزيشكةواني نةخؤشي درم, (IERHB), (CDC), ئةتلةنتا, 25 نيساني 2006.

[185] ئيمةيلأ لة (شانتي كافلي), كارمةندي (ووشياري مين), يونيسيَف, 2 ئازاري 2006, ضاوثيَكةوتني تةلةفوني لةطةلأ (د. ئؤليَط بيلوطا), (CDC), ئةتلةنتا, 25 نيساني 2006.

[186] ئيمةيلأ لة (شانتي كافلي), يونيسيَف, 22 ئازاري 2006.

[187] ئيمةيلأ لة (ئيبراهيم بابا-عةلي ئيسماعيل), (UNDP), 12 نيساني 2006.

[188] ئيمةيلأ لة (سؤران ماجد), (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي ضالاكي مين), 3 نيساني 2006.

[189] دابينكردني زانياري لةلايةن (سيراج بةرزاني), (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق), هةوليَر, 2 ئازاري 2006.

[190] ئيمةيلأ لة (دانيةلأ سيسلين), (MAG) 22 ئابي 2005.

[191] ئيمةيلأ لة (تيم كارستيَرس), (MAG) 23 حوزةيراي 2006. زانياري (MAG) نيَردرا بؤ (IMSMA) و دراية (RMAC) بؤ دابةشكردن. (MAG) تةنها ئةو زانيارانة كؤدةكاتةوة كة لة كاتي كاري مةيدانيدا دةستيان دةكةويَت و زانياري لة خةستةخانةي (Emergency) نةشتةرطةري سليَماني يةوة وةرناطريَت. (MAG) (40) قورباني لة هةوليَر تؤمار كرد, بةلاَم ئةم ئامارانة نةكراونةتة كؤي طشتي قورباني ية تازةكاني سالَي 2004.

[192] ئيمةيلأ لة (جيؤرجؤ رِاينيَري), بةرِيَوةبةري ئؤفيسي مرؤيي (Emergency), 11 ئابي 2005.

[193] "دوا رِاثؤرتي (رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراق) سالَي 2004," بةروارةكةي نةزانراوة, لاثةرِة 1,7.

[194] ئيمةيلأ لة (ئةحمةد ئةلزوبةيدي), بةرِيَوةبةر, (رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراق), 9 ئاياري 2006. @

[195] شيكردنةوةي زانياري (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (HI) لةلايةن (ئةحمةد ئةلزوبةيدي), (رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراقي), 9 ئاياري 2006.

[196] شيكردنةوةي رِاطةياندني ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان لة 1 كانووني دووةمي 2005 بؤ 31 كانووني يةكةمي 2005, ئةو رِووداوانةي بةهؤي بؤمبي ضيَنراوةوة ياخود بؤمبي قةراغ رِيَطا رِوويان دابوو بةدةركرابوون,بةلاَم ئةم شيكردنةوةية طشتطر نية بةهؤي ئةو رِاثؤرتة زؤرانةي باس لة ضةندين قورباني رِوداوي جؤراوجؤر دةكةن لة عيَراق.

[197] ضةند ئاماريَك كة لة رِاثؤرتي قورباني يةكاني وةزارةتي بةرطري ئةمريكاوة وةرطيرابوون بؤ سالَي 2005, www.defenselink.mil, 5 ئاياري 2005.

[198] رِاثؤرتي قوةرباني يةكاني وةزارةتي بةرطري ئةمريك

[199] ئيمةيلأ لة (ئيبراهيم بابا-عةلي ئيسماعيل), (UNDP), 11 ئابي 2006.

[200] "شؤفيَريَكي توركي بة مين لة عيَراق دةكوذريَت," NTV television, (ئةستةنبولَ), 16 نيساني 2005.

[201] " OFWلة هيَرشةكاني بةغداد لة كةمينيَكدا دةكوذريَت," Manila Standard, 26 ئابي 2005.

[202] Iraq Body Count, " دؤسيةي قورباني ية مةدةني يةكان 2003-2005," 2005, لاثةرِة 14-15, دؤكيوميَنتةكة زانياي تيَداية 20 ئازاري 2003 بؤ 19 ئازاري 2005 كة لة (152) نيَوةندي هةوالَ بة زماني ئينطليزي لة ئنتةرنيَتةوة كؤكراونةتةوة , 14 حوزةيراني 2005, reports.iraqbodycount.org, 25 حوزةيراني 2006.

[203] "كؤضكةري ناياسايي لة كيَلَطة مين رِيَذكراوةكاني سةر سنووري توركيا-يؤنان دةكوذريَن," Associated Press, 4 نيساني 2005.

[204] "بؤمبي ضيَنراو هيَشتا بكوذي سةرةكي سةربازةكانة," Charlotte Observer, 12 حوزةيراني 2005.

[205] ئةم ئامارة وردة لة 7 حوزةيراني (2005)ةوة, ضةند ئاماريَك كة لة رِاثؤرتي قورباني يةكاني وةزارةتي بةرطري ئةمريكاوة وةرطيراون.

[206] مارك ؤلكةر," ماريةنزةكان داواي ضارةسةريَك دةكةن بؤ بؤمبي قةراغ رِيَطا لة عيَراق," North County Times, 30 نيساني 2006, دةيظد زوضينؤ, "جةنط بةرةوثيَشضووني ثاريَزطاري و ضاوديَري ديَنيتة كايةوة" Los Angeles Times, (بةغداد), 3 نيساني 2006, شيكردنةوةكاني (ضاوديَري زةوي ية مين ريَذكراوةكان)ي رِاثؤرتي قورباني يةكاني سوثا, وةزارةتي بةرطري ئةمريكا لة نيَوان 1 كانوني دووةمي 2006 بؤ 30 نيساني 2006.

[207] لؤريَنت ظان ديَر ستؤكت, "لة كةمينيَكدا, ضؤن بؤمبيَكي ضيَنراو بووة هؤي لةدةستاني دةستي ضةثي ويَنةطريَك," Newsweek, 19 ئازاري 2006.

[208] ئيمةيلأ لة (سؤران مةجيد), (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين), 15 ئاياري 2006.

[209] ئيمةيلأ لة (تيم كارستيَرس), (MAG),23 ئاياري 2006.

[210] ضاوديَري زةوي ية مين ريَذكراوةكان(HI)شيكردنةوةي زانياري لة لايةن(ئةحمةد ئةلزوبةيدي),(رِيَكخراوي ضاوديَري تةندروستي و كؤمةلاَيةتي عيَراق),9ئاياري 2006

[211] "12 حاجي دةمرن لةطةلأ دةستثيَكردني حةجدا," Gulf Times, (دؤحة), 20 ئازاري 2006.

[212] "لاشةي قورباني يةكي تةقينةوة سبةينيَ دةهيَنريَتةوة (عيَراق)," The Hindu, (هندستان), 3 ئاياري 2006.

[213] " Quatre tués, dont un enfant, et onze blessés dans des attaques en Irak " Agence France-Presse, (بةغداد), 28 نيساني 2006.

[214] "مردني ئةمريكي يةكان لة عيَراق رِوو لة زياد بوونة," Prensa Latina, (بةغداد), 29 ئازاري 2006.

[215] "مايك كاليل,"مارينزيَك لة عيَراق دةمريَت," Union Leader, (سالم), 4 ئاياري 2006.

[216] ضةند ئاماريَك كة لة رِاثؤرتي قورباني يةكاني وةزارةتي بةرطري ئةمريكاوة وةرطيراون.

[217] بؤ زانياري زياتر سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2004) بكة, لاثةرِة 1005-1007.

[218] ليَدوانيَك لةلايةن (بيَهنام ثوترونس), وةزارةتي ثلاندانان, ثيَداضوونةوةي يةكةمي كؤنطرة, (نةيروبي), 2 كانوني يةكةمي 2004.

[219] ئيمةيلأ لة (مارك بوسويَلأ),( MAG), 17 ئازاري 2006.

[220 ] زانياري يةكاني ( MAG) بةم شيَوةية بوو: (1,278) قورباني لة سالَي 1993, (1,205) قورباني لة سالَي 1994, (1,061) قورباني لة سالَي 1995, (755) قورباني لة سالَي 1996, (702) قورباني لة سالَي 1997, (474) قورباني لة سالَي 1998, (451) قورباني لة سالَي 1999, (324) قورباني لة سالَي 2000, (211) قورباني لة سالَي 2001, (224) قورباني لة سالَي 2002, (1,197) قورباني لة سالَي 2003, (72) قورباني لة سالَي 2004, (68) قورباني لة سالَي 2005 و (15) قورباني لة سالَي 2006. زانياري لةلايةن (تيم كارستيَرس), (MAG),23 ئايار و 23 حوزةيراني 2006. سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2004), لاثةرِة 1007 و رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) (2005), لاثةرِة 757 بكة تيَيدا هاتووة كة (MAG) زانياري لةبارةي (13,672) قورباني كؤكردوةتةوة هةتا كؤتايي سالَي 2003.

[221] زانياري لةلايةن (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 27 ئاياري 2006. قوربانياني "ئةم دوواييانة" بة زؤري هي رِووداوي 24 مانط ثيَش مةسحةكةن, بةلاَم ليَرةدا لة ئيلولي 2002 بؤ كؤتايي 2005.

[222] زانياري لةلايةن (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 18 ئاياري 2006.

[223] زانياري لةلايةن (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 27 ئاياري 2006.

[224] زانياري لةلايةن (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 18 ئاياري 2006.

[225] قوربانياني "ئةم دوواييانة" بة زؤري هي رِووداوي زياترلة 24 مانط ثيَش مةسحةكةن. زانياري

لةلايةن (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 18 و 27 ئاياري 2006. @

[226] زانياري لةلايةن (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 18 و 27 ئاياري 2006.

[227] ئيمةيلأ لة (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 1 ئاياري 2006.

[228] زانياري لةلايةن (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 18 و 27 ئاياري 2006.

[229] زانياري لةلايةن (حةيدةر ئةلموساوي), (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), 27 نيساني 2006.

[230] ئيمةيلأ لة (مونا سةفةر), رِاويَذكار, (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), (بةغداد) 16 ئاياري 2006.

[231] ليَدوانيَك لةلايةن (بيَهنام ثوترونس), وةزارةتي ثلاندانان, ثيَداضوونةوةي يةكةمي كؤنطرة, (نةيروبي), 2 كانوني يةكةمي 2004.

[232] نةتةوة يةكطرتووةكان, ”ئةلبومي ثرِؤذةكاني ضالاكي مين 2006," (نيويؤرك), 2005, لاثةرِة 202.

[233] ضاوثيَكةوتني تةلةفوني لةطةلأ (ئيبراهيم باباعةلي ئيسماعيل), (UNDP), 21 حوزةيراني 2006.

[234] ئيمةيلأ لة (كريس تيَرني), (دامةزراوةي راويذكاري رؤنكؤ/ دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), 6 حوزةيراني 2006.

[235] تيَرِوانين لةلايةن ضةند ريَكخراويَكي ضالاكي مين و يارمةتيداني قوربانيان لة سالَي 2006.

[236] ئيمةيلأ لة (جيلان سالم محمد ), كارمةندي ووشياري مين, (بنكةي ضالاكي ميني هةريَمي-باشوور), 23 ئازاري 2006, ئيمةيلأ لة (سؤران مةجيد), (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين), 3 نيساني 2006, ضاوثيَكةوتني تةلةفوني لةطةلأ (ئيبراهيم باباعةلي ئيسماعيل), (UNDP), 21 حوزةيراني 2006.

[237] زانياري لةلايةن (حةيدةر ئةلموساوي), (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), 27 نيساني 2006, ئيمةيلأ لة (سؤران مةجيد), (بةرِيَوةبةرايةتي طشتي كاروبارى مين), 3 نيساني 2006.

[238] ئيمةيلأ لة (كريس تيَرني), (دامةزراوةي راويذكاري رؤنكؤ/ دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), 6 حوزةيراني 2006, ئيمةيلأ لة (مونا سةفةر), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 2 ئاياري 2006, ضاوثيَكةوتني تةلةفوني لةطةلأ (ئيبراهيم باباعةلي ئيسماعيل), (UNDP), 21 حوزةيراني 2006.

[239] ئيمةيلأ لة (ئيبراهيم باباعةلي ئيسماعيل), (UNDP), 29 حوزةيراني 2006.

[240] "خةلَكي بةغداد دةلَيَن كة قةدةغةكردني هاتووضؤ ريَطةيان ليَدةطريَت بؤ طةيشتن بة ضاوديَري تةندروستي," IRIN, (بةغداد), 17 نيساني 2006.

[241] "وةزارةتي خويَندني بالاَ هاني ثسثؤران دةدات بة ئاسايش و مووضة," IRIN, (بةغداد), 31 كانوني دووةمي 2006.

[242] كينطستن ريف, "ئةبدةيتي تةندروستي عيَراق, شةرِ و ئاذاوة قةيراني تةندروستي لة عيَراق خراثتر دةكات," Medact, (لةندةن), 3 نيساني 2006, لاثةرِة 5, www.medact.org.

[243] "خةستةخانةي مندالاَن دوابةدواي بؤمبكردندا ثةلةقاذة دةكات," , IRIN, (بةغداد), 24 كانوني دووةمي 2006.

[244] كينطستن ريف, "ئةبدةيتي تةندروستي عيَراق, شةرِ و ئاذاوة قةيراني تةندروستي لة عيَراق خراثتر دةكات," Medact, (لةندةن), 3 نيساني 2006, لاثةرِة 8.

[245] تؤم ياتس, " ئةبدةيتي تةندروستي عيَراق," Medact, (لةندةن), 26 تةموزي 2006, لاثةرِة 2.

[246] واعد ئيبراهيم, "سيستةمي نويَي خؤشطوزةراني لة هةرةسداية," رِاثؤرتي قةيراني عيَراق, Institute for War and Peace Reporting, ذمارة 174, 26 نيساني 2006.

[247] ضاوثيَكةوتن لةطةلأ (مؤفةق تؤفيق ئةلخةفاجي), كؤمةلَةي كةمئةندامي عيَراقي و (CBL)ي عيَراق, جنيَف, 15 حوزةيراني 2005.

[248] (HI),"هةلَسةنطاندني بةربلاَوي عيَراق," (دوا رِاثؤرت, دؤكيوميَنتي ناوخؤ), (ليؤن), شوباتي 2006, لاثةرِة 24.

[249] زانياري لةلايةن (حةيدةر ئةلموساوي), (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), (بةغداد), 27 نيساني 2006.

[250] زانياري لةلايةن (مؤفةق تؤفيق ئةلخةفاجي), كؤمةلَةي كةمئةندامي عيَراقي و (CBL)ي عيَراق, جنيَف, 15 ئاياري 2005.

[251] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان 2005) بكة, لاثةرِة 759.

[252] (مةسحي كاريطةري ميني زةوي – عيَراق), "رِاثؤرتي ضالاكي مانطانة-نيساني 2006," لاثةرِة 26, بة ئيمةيلأ لة (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 5 ئاياري 2006.

[253] (مةسحي كاريطةري ميني زةوي – عيَراق), "دابةشبووني ناوضة مين رِيَذكراوةكان و كاريطةريان لة ثاريَزطاكاني باشووري عيَراق," , بة ئيمةيلأ لة (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 24 ئاياري 2006.

[254] (مةسحي كاريطةري ميني زةوي – عيَراق), "دابةشبووني ناوضة مين رِيَذكراوةكان و كاريطةريان لة ثاريَزطاكاني باشووري ناوةرِاستي عيَراق," بة ئيمةيلأ لة (جؤن سي براون), (دةزطاى ئةمريكى بؤ جةنطاوةرة قوربانيةكانى شةرِى ظيتنام), 18 ئاياري 2006.

[255] مانطي سووري عيَراقي, "رِاثؤرتي سالاَنة 2005," جنيَف, حوزةيراني 2006, لاثةرِة 307.

[256] Ibid, لاثةرِة 306-310.

[257] فيدراسيؤني نيَودةولَةتي خاضي سوور و مانطي سوور, "ئةبدةيتي كارةكان لة عيَراق: فرياطوزاري مرؤيي," 14 حوزةيراني 2006, لاثةرِة 6.

[258] خاضي سووري ئيَراني, "يارمةتي مرؤيي بؤ عيَراق," 18 تشريني يةكةمي2005, www.rcs.ir. @

[259] ضاوثيَكةوتني تةلةفوني لةطةلأ (ئيبراهيم باباعةلي ئيسماعيل), (UNDP), 21 حوزةيراني 2006, تايبةتمةندي بةرنامة سةرداني خةستةخانةكةي كردبوو لة هةوليَر لة 20 حوزةيراني 2006.

[260] ئيمةيلأ لة (جؤرجيؤ راينيَري), (Emergency), 16 ئازاري 2006.

[261] مانطي سووري عيَراقي, " بةرنامةي رِاهيَنانةوةي جةستةيي- رِاثؤرتي سالاَنة 2005," جنيَف, تةموزي 2006, لاثةرِة 43, ضاوثيَكةوتني تةلةفوني لةطةلأ (ئيبراهيم باباعةلي ئيسماعيل), (UNDP), 21 حوزةيراني 2006, زانياري لةلايةن (حةيدةر ئةلموساوي), (دةستةلاَتي نةتةوةيي ضالاكي مين), (بةغداد), 27 نيساني 2006.

[262] (HI),"هةلَسةنطاندني بةربلاَوي عيَراق," (دوا رِاثؤرت, دؤكيوميَنتي ناوخؤ), (ليؤن), شوباتي 2006, لاثةرِة 16-20.

[263] Ibid,لاثةرِة 23-39.

[264] خاضي سوور, " بةرنامةي رِاهيَنانةوةي جةستةيي- رِاثؤرتي سالاَنة 2005," جنيَف, تةموزي 2006, لاثةرِة 43, خاضي سوور, " رِاثؤرتي سالاَنة 2005," جنيَف, جوزةيراني 2006, لاثةرِة 309.

[265] ئيمةيلأ لة (دةيظد لاريس), تيمي ئاشتي خوازة مةسيحي يةكان, 19 نيساني 2006.

[266] زانياري لةلايةن (جؤرجيؤ راينيَري), (Emergency), 16 ئازاري 2006.

[267] ضاوثيَكةوتني تةلةفوني لةطةلأ (ئيبراهيم باباعةلي ئيسماعيل), (UNDP), 21 حوزةيراني 2006.

[268] Ibid..

[269] وةلاَم بؤ رِاثرسي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) لة لايةن (حامد م. تاهر) بةرِيَوةبةر, (PLCD),28 تةموزي 2005, ئيمةيلأ لة (سؤلؤمؤن شرؤيدةر), (UNDP), 3 تشريني يةكةمي 2005, ضاوثيَكةوتني تةلةفوني لةطةلأ (ئيبراهيم باباعةلي ئيسماعيل), (UNDP), 21 حوزةيراني 2006 و ئيمةيلأ 29 حوزةيراني 2006, سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان 2004) بكة, لاثةرِة 1009.

[270] وةلاَم بؤ رِاثرسي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) لة لايةن (ماجد أ. داود) بةرِيَوةبةر, (PLCD), 8 ئاياري 2006.

[271] زانياري لةلايةن (سيراج بارزاني), (سةنتةرى ضالاكى مين لة كوردستانى عيَراق), 2 ئازاري 2006.

[272] وةلاَم بؤ رِاثرسي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) لة لايةن (سةردار صديق عةبدولكريم) بةرِيَوةبةري جيَبةجيَكةر, (KORD), سليَماني, 6 نيساني 2006.

[273] ضاوثيَكةوتني تةلةفوني لةطةلأ (ئيبراهيم باباعةلي ئيسماعيل), (UNDP), 21 حوزةيراني 2006.

[274] "ثلاني ستراتيجي (KORD) 2006 و 2007," (دؤكيوميَنتي ناوخؤ) لة لايةن (سةردار صديق عةبدولكريم), (KORD), 17 ئاياري 2006.

[275] وةلاَم بؤ رِاثرسي (VA) (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) لة لايةن (ميَتة بوكؤلَز), بةرِيَوةبةري هةريَمي, رِؤذهةلاَتي ناوةرِاست و باكووري ئةفريقا, خاضي سووري نةرويجي, ئؤسلؤ, 9 ئاياري 2006. دوو ئامارةكةي (2005) بؤ ئةم دوو بنكةية لة ئاماري مانطي سووري عيَراقيدان.

[276] بالَيؤزخانةي ئايسلةندا, واشنتن دي سي, " ئايسلةندا برِي (1.5) مليؤن دؤلاري ئةمريكي بةخشي بؤ ثرِؤذةيةكي دروستكردني ثةلي دةستكرد لة باكووري عيَراق," ثةرِةي زانياري 05/08, 28 نيساني 2005.

[277] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان 2005) بكة, لاثةرِة 760.

[278] فيدراسيؤني نيَودةولَةتي خاضي سوور و مانطي سوور, "ئةبدةيتي كارةكان لة عيَراق: فرياطوزاري مرؤيي," 14 حوزةيراني 2006, لاثةرِة 6.

[279] نائارامي ئاسايش كاريطةري هةبووة لة سةر باري دةرووني مندالاَن, تايبةتمةندةكان دةلَيَن," IRIN, (بةغداد), 7 شوباتي 2006.

[280] واعد ئيبراهيم, "سيستةمي نويَي خؤشطوزةراني لة هةرةسداية," رِاثؤرتي قةيراني عيَراق, Institute for War and Peace Reporting, ذمارة 174, 26 نيساني 2006. نرخي طؤرِيني دراو لة سالَي 2005: 1 دؤلاري ئةمريكي = (1500.59058) ديناري عيَراقي. خةملاَندني (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) وةرطيراو لة www.oanda.com.

[281] بانكي جيهاني, "عيَراق: بانكي جيهاني بةخشين ثةسةند دةكات بؤ ثاريَزطاري كؤمةلاَيةتي," واشنتن دي سي, 9 حوزةيراني 2006.

[282] سةيري رِاثؤرتي (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان 2005) بكة, لاثةرِة 763.

[283] وةلاَم بؤ رِاثرسي (VA) (ضاوديَري زةوي ية مين رِيَذكراوةكان) لة لايةن (كارين سابا), بةرِيَوةبةري بةرنامةي كةمئةندامان, عيَراق, 16 نيساني 2006.

[284] (CIVIC), "بةخشيني مرؤيي لة عيَراق," www.civicworldwide.org, 29 حوزةيراني 2006.

[285] ضاوثيَكةوتن لةطةلأ (نوري شيَخ رِةزا كؤيك), سةرؤكي كؤمةلَةي رِؤذ, 3 نيساني 2006.

[286] (Life) بؤ بوذاندنةوة و طةشةثيَدان, Life Link Newsletter, بةهاري 2006, لاثةرِة 4-5.

واعد ئيبراهيم, "سيستةمي نويَي خؤشطوزةراني لة هةرةسداية," رِاثؤرتي قةيراني عيَراق, Institute for War and Peace Reporting, ذمارة 174, 26 نيساني 2006.

[288] ئيمةيلأ لة (سةربةست عبدولكريم), ياريدةدةري وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةلاَيةتي, سليَماني, 16 ئابي 2005.

[289] ئيمةيلأ لة (جؤناسان ئايسن), خويَندكاري (رؤتةري) نيَودةولَةتي بؤ ئاشتي جيهاني, زانكؤي برادفؤرد (شانشيني يةكطرتوو), 30 ئاياري 2006.